Skip to content
Додому
Проект рішення Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради Друк
Вівторок, 02 квітня 2019, 12:22

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

__ сесії селищної ради ___ скликання

 

 

від  __________2019 року                           №_____

Про затвердження Положення про
Центр надання адміністративних послуг
Високопільської селищної ради

 

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Високопільської селищної:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради в новій редакції (додається).
  2. Визначити таким, що втратило чинність, рішення V сесії селищної ради VII скликання від 19 січня 2018 року №79 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради».
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток
до рішення ___сесії селищної
ради ____скликання від ___2019р. № ___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Високопільської селищної ради

 

 

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр надання адміністративних послуг  Високопільської  селищної  ради (далі – , Центр) є структурним підрозділом Високопільської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визначеного Переліку.

1.2. Центр підконтрольний і підзвітний Високопільській селищній раді та селищному голові.

1.3. Центр утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Високопільською селищною радою.

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Високопільською селищною радою (далі – Рада) відповідно до норм чинного законодавства.

1.5.  Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про адміністративні  послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, Положенням про Центр. Офіційна електрона адреса: vysrada@gmail.com.

1.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається та затверджується рішенням сесії селищної ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи Високопільської селищної ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

 

  1. 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦНАП

 

2.1. Основними завданнями Центр є:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ;

5) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

6) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

7) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

8) проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону;

9) вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів ;

10) вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

11) використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

12) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

  1. 3. ПРАВА ЦНАП

3.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками районного Центру, інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

  1. 4. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура Центру затверджуються у встановленому порядку рішенням Високопільської селищної  ради.

4.2. Центр очолює начальник Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва Центру та відповідальності за організацію його діяльності.

4.3. Центр Високопільської селищної ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів.

4.4. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою за згодою начальника Центру відповідно до чинного законодавства.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАП

5.1. Начальник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Високопільської селищної ради щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у  Центр звертається до адміністратора - посадової особи виконавчого комітету Високопільської  селищної  ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання он-лайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати керівника  Центру та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету селищної ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу Центру.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори  відділу Центру.

6.8. Повноваження адміністратора віддаленого робочого місця  визначаються відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше), «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Високопільської селищної  ради, цим Положенням, посадовими інструкціями.

6.9. За рішенням Високопільської селищної ради в Центрі, також  може здійснюватися:

 

- прийняття звітів, декларацій, скарг;

- надання консультацій;

- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у Центру становить не менш як п’яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділу Центру, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. Центр не рідше ніж як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

6.11. У приміщенні, де розміщується  Центру, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку, термінали самообслуговування, POS-термінали).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

6.12. У приміщенні  Центру може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Високопільської  селищної ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.14. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням   Високопільської селищної ради створено два віддалених робочих місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

6.15. У віддалених робочих місцях  Центру прийом суб’єктів зверненя та Перелік адміністративних послуг визначається окремим розпорядженням селищного  голови.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

Віддалене робоче місце Малошестірянського старостату знаходиться за адресою: Вул. Миру, 50, с. Мала Шестірня, Високопільського району, Херсонської області.

Віддалене робоче місце Нововознесенського старостату знаходиться за адресою: Вул. Шкільна, 28-б, Високопільського району, Херсонської області.

Віддаленні робочі місця мають одинакові повноваження й підпорядковуються керівнику Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради та голові Високопільської селищної ради.

Адміністратори віддалених робочих місць мають ті самі права та обов’язки як і адміністратори Центру Високопільської селищної ради, звітують щомісяця, щоквартально, щорічно керівнику Центру Високопільської селищної ради.

Час прийому суб’єктів звернення у віддалених робочих місцях є загальним для всіх адміністративних послуг  та становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день  з перервою на обід, що надаються через віддалені робочі місця Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради.

7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

6.1. Центр фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Центр володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного

законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЦЕНТРУ

 

7.1. Працівник Центру, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Центру притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Секретар ради                       Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2772179
CьогодніCьогодні1040
ВчораВчора2711
На цьому тижніНа цьому тижні12833
У цьому місяціУ цьому місяці12833
З початкуЗ початку2772179

Besthosting


Найпопулярніші