Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2014 року Рішення № 960 Про внесення змін до Статуту Госпрозрахункового ринку Високопільської територіальної громади
Рішення № 960 Про внесення змін до Статуту Госпрозрахункового ринку Високопільської територіальної громади Друк
Вівторок, 09 грудня 2014, 16:49

Високопільська селищна рада
Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я
LІ сесії селищної ради VІ скликання

від 20 листопада 2014  року                           № 960

Про внесення змін до Статуту Госпрозрахункового ринку
Високопільської територіальної громади

Розглянувши заяву директора Високопільського ринку, відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",  сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Статуту госпрозрахункового ринку Високопільської територіальної громади, а саме: в тексті Статуту викласти «власник та засновник госпрозрахункового ринку є Високопільська територіальна громада».
  2. Зобов’язати Директора госпрозрахункового ринку Високопільської територіальної громади провести реєстрацію зазначених вище змін у відповідності до норм чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти,  культури, спорту.

Селищний голова                                  Р.М. Застава


’’ЗАТВЕРДЖЕНО’’
рішенням Високопільської
селищної ради VІ скликання
від 20 листопада 2014року №960

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО  РИНКУ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ.


смт. Високопілля

2014 рік.

І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Госпрозрахунковий ринок Високопільської територіальної громади  заснований  на підставі закону України ’’ Про споживчу кооперацію ’’  та інших законодавчих актів України.

1.2.Власником Високопільського ринку є Високопільська територіальна громада.

1.3.Високопільський ринок заснований  на комунальній власності Високопільської територіальної громади

1.4. Повна назва юридичної особи: Високопільський госпрозрахунковий ринок.

1.5.Скорочена назва юридичної особи: Високопільський ринок.

1.6.Місце знаходження постійного керівного органу:   74000   смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 112.

1.7.Місце знаходження юридичної особи:   74000, Херсонська обл. Високопільський район, селище міського   типу Високопілля , вулиця Вокзальна, будинок 40.

1.8.Ідентифікаційний код юридичної особи:  30144164

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РИНКУ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

 

2.1. Високопільський ринок є базовим підприємством із статусом юридичної особи з моменту його реєстрації в Високопільській державній адміністрації.

2.2.Високопільський ринок має самостійний баланс, розрахунковий  та інші рахунки в банківській установі, печатку зі своїм найменуванням, бланки зі своїми реквізитами.

Високопільський ринок смт. Високопілля керується у своїй       діяльності законом України ’’Про споживчу кооперацію’’ , зборів  Рад, рішеннями селищної Ради, цим статутом має відокремлене  майно, самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку з своїм   найменуванням, штамп, діє на принципах самостійного       господарського розрахунку, може від свого імені укладати  договори, набувати майнові і особисті немайнові права та       зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в судових органах або       третейському суді як самостійна юридична особа.

 

ІІІ.МЕТА ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РИНКУ.

 

3.1.Метою діяльності Високопільського ринку є надання послуг       населенню в реалізації сільськогосподарської  продукції та інших      товарів, покращення на основі одержаних від господарської       діяльності прибутків умов торгівлі.

Дозвіл на право торгівлі на Високопільському ринку організаціям,      підприємствам незалежно від їх підпорядкування і форм власності      видається дирекцією ринку у відповідності з укладеними з ними       угодами  за погодженням з санепідемстанцією.

3.2.Основним завданням Високопільського ринку є:

-         створення належних умов торгуючим і покупцям для здійснення    купівлі-продажу товарів;

-         залучення для продажу на ринку лишків сільськогосподарської продукції та спеціально виробленої для продажу населенням  підприємствами різних форм власності.

-         організація зустрічної торгівлі на ринку продовольчими        товарами, промисловими товарами, громадського харчування,        побутових послуг.

3.3.Предмет діяльності Високопільського ринку є:

-         збирання ринкового збору;

-         організація торгівлі на ринку з наданням торгових місць, роздрібна торгівля;

-         оптова торгівля;

-         реклама, представницькі послуги;

-         громадське харчування;

-         послуги по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційні послуги на території України та за її межами;

-         побутові послуги населенню;

-         посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції          сільськогосподарського господарства;

-         організація виставок, ярмарок;

-         посередницькі послуги у торгівлі товарами народного         споживання;

-         утримання платних стоянок автотранспорту;

Контроль за діяльністю Високопільського ринку здійснюється         Високопільською територіальною громадою в особі Високопільської селищної ради, а також державними контролюючими органами у межах їх повноважень,  визначених законом України ’’ Про споживчу кооперацію’’.

3.4.Високопільський ринок гарантує:

-         реалізацію продуктів споживання з дотриманням норм санітарії, протипожежних норм і правил.

Високопільський ринок несе відповідальність за:

-         недопущення до торгівлі товарів, які не пройшли перевірки на         якість у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на         ринках, та заборонених для продажу на ринках;

-         наявність та додержання нормативно - технічної документації         на продовольчі товари, які реалізуються, їх екологічну чистоту        відповідно діючим нормативним документам;

-         своєчасне проведення профілактичних медичних обстежень та курсової гігієнічної підготовки усіма робітниками відповідно до діючого законодавства з цього питання.

 

ІV. МАЙНО ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РИНКУ

 

4.1.Майно Високопільського ринку складають основні фонди та         оборотні засоби, а також грошові кошти і інші матеріальні        цінності, вартість яких відображується на самостійному балансі. Майно передається Високопільському ринку власником у оперативне управління.

4.2.Джерелами формування майна Високопільського ринку є:

-         доходи, одержані від господарювання та інших видів діяльності і надання послуг;

-         майно придбане за рахунок прибутку, залишеного в розпорядженні ринку;

-         інші джерела, незаборонені законодавством України.

4.3. Високопільський ринок має право продавати і передавати іншим       підприємствам, організаціям, установам, громадянам обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно, у тимчасове        користування належне йому майно, матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу з письмового дозволу власника в особі Високопільської селищної ради.

4.4. Чистий прибуток Високопільського ринку використовується на:

-         утворення таких фондів: виробничого та соціального розвитку,       оплати праці, резервного - страхового та інших, утворених       власником;

-         виплату доходів членам трудового колективу.

Після платежів у бюджет та інших обов’язкових відрахувань,        прибуток Високопільського ринку розподіляться сесією селищної ради згідно з її статутом.

4.5. Можливі збитки Високопільського рину покриваються за рахунок      резервного страхового фонду. Якщо коштів резервного       страхового фонду недостатньо власник приймає рішення про     додатковий внесок, або за рахунок реалізації майна ринку з дозволу власника.

Резервний страховий фонд створюється у розмірі 25%        статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5%      чистого прибутку Високопільського ринку до досягнення фондом      зазначеного розміру.

4.6. Майно Високопільського ринку, згідно з законодавством України  та цим Статутом належить йому на правах повного       господарського відання.

 

 

V.  УПРАВЛІННЯ  ВИСОКОПІЛЬСЬКИМ РИНКОМ

 

5.1. Управління Високопільським ринком здійснюється згідно з       порядком, встановлених цим Статусом на основі об’єднання      прав власника Високопільського ринка щодо використання свого      майна і принципів самоврядування трудового колективу, що      відображується в колективній угоді, укладеній згідно з умовами,      визначеними законом України ’’Про колективні договори та       угоди’’.

Трудовий колектив, як сторону колективної угоди, представляє       вибраний і уповноважений ним у порядку, передбаченому статтею15      закону України ’’Про підприємства  в Україні’’, орган трудового      колективу  рада підприємств, профком, представник трудового      колективу та інші.

5.2. Колективною угодою регулюються виробничі, трудові, та       економічні стосунки трудового колективу з власником       Високопільського ринку та його адміністрацією, питання охорони праці, соціального розвитку колективу, здоров’я його членів. Розбіжності, що виникають при укладені або виконанні      колективного договору, вирішується в порядку, встановленому      законодавством України.

Сторони, що уклали колективний договір, не менше двох разів       на рік взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

5.3. До виключної компетенції власника Високопільського ринку  відноситься:

-         затвердження змін і доповнень до Статуту;

-          затвердження річних результатів фінансово - господарської         діяльності Високопільського ринку;

-         прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію          Високопільського ринку.

5.4. Безпосередньо керівництво Високопільського ринку здійснює директор, який призначається на посаду, звільняється з неї       власником на підставі контракту.

5.5. Директор Високопільського ринку самостійно вирішує всі питання діяльності Високопільського ринку, за винятком питань,        віднесених Статутом до компетенції інших органів управління       Високопільським ринком. Відчуження основних засобів ринку,       передача його у безкоштовне користування, в оренду, в тому числі з правом викупу, а також у заставу, може здійснюватись ринком тільки за погодженням з власником у особі Високопільської селищної ради.

5.6. Директор Високопільського ринку, без доручення, від імені        Високопільського ринку, представляє його інтереси у відносинах       з юридичними та фізичними особами, укладає договори, в тому        числі трудові, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпорядника коштів,       затверджує штатний розклад, видає накази і дає вказівки,       обов’язкові для всіх працівників ринку, несе повну відповідальність за діяльність ринку, забезпечує збереження товарно - матеріальних цінносте, грошей та іншого майна, забезпечує безпечні умови праці, санітарно - гігієнічні норми і вимоги до захисту здоров’я працівників Високопільського ринку і покупців.

5.7. Директор Високопільського ринку має право встановлювати        вільні ціни на сільськогосподарську продукцію і товари народного споживання, що виробляються і закуповуються ринком, тарифи і послуги, виходячи з попиту і пропозицій, за винятком тарифів і        послуг на які передбачається державне регулювання цін та        тарифів.

5.8. Директор вносить пропозиції для вирішення органами управління що стосується роботи Високопільського ринку, розглядає листи,  скарги, по роботі ринку і вживає по них необхідні заходи.

 

5.9. Директор несе відповідальність перед власником Високопільського ринку за виконання умов діючого  законодавства України, з питань охорони праці, у визначеному нормативними актами  порядку компенсує за рішенням власника (за рахунок ринку)       потерпілим на виробництві заподіяну їм шкоду.

 

 

 

 

VI. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

6.1. Високопільський ринок самостійно планує свою господарську та фінансову діяльність і визначає перспективи розвитку,  виходячи з попиту населення на послуги, роботи, а також      необхідність забезпечення розвитку ринку, підвищення        особистих прибутків його працівників.

6.2.Високопільський ринок несе повну відповідальність за дотримання  умов кредитних договорів, розрахункову та фінансову дисципліни, за несвоєчасне виконання обов’язкових податків та платежів.

6.3.Високопільський ринок самостійно визначає структуру і чисельність працівників, виходячи із обсягів робіт з укладеними договорами, встановлює розміри тарифних ставок, посадові оклади,       надбавки, інші види виплат, розпорядок дня.

Розпорядок дня роботи ринку встановлюється за погодженням      з Високопільською селищною радою.

6.4.Високопільський ринок здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів роботи, веде статистичну і бухгалтерську звітність по формах, затверджених підприємствами і подає її в установленому порядку строки відповідним органам.

 

VII. ЛІКВІДАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РИНКУ.

 

7.1. Ліквідація, припинення діяльності і реорганізації Високопільського  ринку здійснюється за рішенням власника або суду /арбітражного суду/ в порядку, передбаченому законом України’’ Про підприємства’’

7.2. При ліквідації Високопільського ринку створюється ліквідаційна   комісія.

7.3.При ліквідації або припиненні діяльності Високопільського ринку  його майно після виконання обов’язкових сплат перед бюджетом,   проведені розрахунків по оплаті праці, з банками і іншими кредиторами, використовується за вказівками власника      /Високопільської територіальної громади/.

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2902048
CьогодніCьогодні1755
ВчораВчора4071
На цьому тижніНа цьому тижні5826
У цьому місяціУ цьому місяці28841
З початкуЗ початку2902048

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші