Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення «Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради»
Проект рішення Про погодження проекту рішення для обговорення «Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради» Друк
Неділя, 29 березня 2015, 15:43

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії селищної ради VІ скликання

 

від  «    » __________ 2015 року                №

Про погодження проекту рішення для обговорення «Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради»

З метою підвищення ефективності використання майна  комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Погодити проект рішення для обговорення «Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради».
 2. Оприлюднити проект рішення «Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради» на офіційному сайті kronau.in.ua. (додаток  1).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісію з питань житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                      Р.М. Застава

 

Додаток 1

до рішення

ХLVІ сесії селищної ради VІ скликання

від  «    » _________2015 року  №

Проект

Р І Ш Е Н Н Я

сесії селищної ради VІ скликання

 

від  «    » __________ 2015 року                №

Про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою підвищення ефективності використання майна  комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради (додаток 1.1).

2. Затвердити Методику розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Високопільської селищної ради  та пропорції її розподілу  (додаток 1.2).

3.Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради  (додаток 1.3).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з питань планування бюджету і фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та комісію з питань  житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Селищний голова                                      Р.М. Застава

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.1.

до рішення

сесії селищної ради VІ скликання

від  «    » _________2015 року  №

 

Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради.

1.2. Положення визначає основні принципи, порядок та правила передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради.

1.3. Положення розроблено відповідно до приписів Конституції України, Господарського кодексу Украї­ни, Цивільного кодексу України, статей 26, 29, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.4. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.5. Відносини щодо оренди комунального майна територіальної громади Високопільської селищної ради регулюються договором оренди, цим Положенням, ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» та іншими нормативно-правовими актами.

2. Об'єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1 цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2 нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3 транспортні засоби;

2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об’єкт або група інвентарних об’єктів) в т. ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше окреме майно — машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

 

 

3. Орендодавці

3.1.Від імені територіальної громади Високопільської селищної ради
повноваження орендодавця здійснює Високопільська селищна рада.

3.2.Від імені територіальної громади Високопільської селищної ради рішення про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності, площа якого не переви­щує 200 м2 (для одного орендаря), можуть приймати уповноважені особи комунальних підприємств, уста­нов та організацій, до господарського відання (оперативного управління) яких належить це майно, за по­годженням з власником. Рішення про передачу такого майна в оренду не потребує погодження (затвердження) селищною радою та може бути оскаржене, тільки якщо воно прийняте всупереч вимогам чинного законодавства та рішенням  Високопільської селищної ради, що стосуються порядку управління комунальним майном.

 

 

4.Орендарі

4.1.Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, до його укладення зобов’язана зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності.

4.2.Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити від Високопільської селищної ради, виконавчого комітету Високопільської селищної ради, осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення.

5.2.Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника та документи згідно з переліком, визначеним в у п.п. 5.4 цього Положення.

5.4. Перелік документів, які подаються заявником:

5.4.1.проект договору оренди об'єкта;

5.4.2.копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); виписка з єдиного   державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб, копія паспорта для фізичної особи – підприємця (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

5.4.3.копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

5.4.4.В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються: інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

5.5.Передача майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Високопільської селищної ради в орендне користування здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та враховуючи це Положення.

 

6. Порядок передачі комунального майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади смт. Високопілля в орендне користування на конкурсних засадах.

6.1.Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 12  цього Положення.

6.2.Конкурс на право оренди (надалі — конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб, за рішенням Високопільської селищної ради.

6.3.Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

6.4.Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою сіл та селища.

6.5.Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

6.6.Орендодавець (балансоутримувач) зобов’язаний підготувати пакет документів стосовно оренди для розгляду на конкурсну комісію по оренді комунального майна (надалі — Комісія) наступні документи:

завірену копію поверхового плану або схему споруди, з зазначенням об’єкту оренди (для нерухомого майна);

довідку-характеристику об’єкта оренди та інформацію про площу об’єкта оренди.

довідку про балансову вартість об’єкта;

6.8.До дня проведення конкурсу заявник повинен здійснити огляд об’єкта оренди.

6.9.Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди не допускається.

 

7. Умови конкурсу.

7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради та подає на затвердження Комісії.

7.2.Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу (далі Методика);

7.3. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу орендодавця.

7.5. Витрати на проведення експертизи відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.

7.6. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

7.7. Звіт про експертну оцінку об’єкта оренди, затверджується Високопільською селищною радою.

7.8. Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

- зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;

- збереження спеціалізації об’єкта оренди;

-щодо оренди цілісно-майнового комплексу — спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку сіл та селища.

7.9. Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

 

8. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

8.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення і своєчасно подали наступні документи передбачені п. 5.4 цього Положення, а також:

8.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

8.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

8.1.3. відомості про банківський рахунок (при його наявності);

8.1.4.письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізацію тощо.

8.3.Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом «На конкурс», запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

8.4.Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається: дата подачі заяви, порядковий номер учасника, прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника,

відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

8.5. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

8.6. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 20-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

9. Оголошення.

9.1.Високопільська селищна рада оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради в друкованих засобах масової інформації або на сайті Високопільської селищної ради.

9.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

9.2.1. найменування, місцезнаходження, площа об'єкта;

9.2.2. дані про орендодавця (балансоутримувача) (назва, юридична адреса, контактний телефон, час робо­ти);

9.2.3. термін, на який буде укладатися договір оренди;

9.2.4. орендна плата за перший місяць оренди;

9.2.6. напрямок використання;

9.2.7. дату проведення конкурсу;

9.2.8. останній день прийняття заяв про оренду орендодавцем;

9.2.9.роз'яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього об'єкта;

9.2.10. інші відомості на розсуд орендодавця.

9.3. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

9.3.1 виду виробничої діяльності;

9.3.2 обсягу виробничої діяльності;

9.3.3 кількості і складу робочих місць.

9.4. Протягом 15-ти днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу Секретар:

— ознайомлює претендентів на участь у конкурсі із затвердженими Комісією умовами, про що свідчить підпис претендента на другому примірнику умов, який долучається до пакету документів;

— приймає та реєструє заяви з необхідним пакетом документів на участь у конкурсі.

10 Конкурсна комісія.

10.1.Положення про Комісію та її склад затверджується розпорядженнями селищного голови.

10.2.Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться по мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації, Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб.

10.3. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

10.4. Основними завданнями та функціями Комісії є:

10.4.1.1. Розгляд питань та надання пропозицій орендодавцю щодо передачі в оренду комунального майна поза конкурсом чи на конкурсних засадах;

10.4.1.2. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

10.4.1.3. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

10.4.1.4. визначення переможця конкурсу;

10.5. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

10.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

10.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

 • скликає засідання Комісії;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • дає доручення членам Комісії;
 • організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

10.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

10.9. Секретар Комісії:

 • готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;
 • готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками   конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам п. 8.1 Положення;
 • повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;
 • приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • оформляє протокол засідання комісії;

10.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

10.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

10.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

10.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

10.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи у учасників конкурсу за їх згодою.

10.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

 

11. Проведення конкурсу.

11.1.Конкурс проводиться не раніше — 20 днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу, в спосіб, встановлений цим Положенням.

11.2.Секретар надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі, конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів вимогам зазначених в цьому  Положенні.

11.3.Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні Комісії в безпосередній присутності учасників конкурсу.

11.4.Конкурсна документація не оформлена належним чином, розкриті (розпечатані) конверти з конкурсними пропозиціями не розглядаються і повертаються секретарем Комісії заявнику.

11.5.До участі у конкурсі згідно з рішенням Комісії допускаються претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення.

11.6.Процедура проведення конкурсу є відкритою.

11.7.Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11.8.Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу, протягом 41 календарного дня з дати рішення, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

11.9.Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у гривнях, при обов’язковому виконанні інших умов конкурсу.

11.10.У разі надходження від учасників конкурсу двох і більше конкурсних пропозицій з однаковим найбільшим розміром орендної плати Комісія надає можливість учасникам внести зміни до конкурсних пропозицій.

11.11.У разі надходження однієї пропозиції або якщо до участі в конкурсі допущений один претендент, який виконав умови конкурсу і його конкурсна пропозиція перевищує стартову орендну плату, конкурс не проводиться і Комісія приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та  заключення з ним договору оренди.

11.12. Після закінчення засідання конкурсної Комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

11.13. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

інформація про об’єкт оренди;

відомості про претендентів;

рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;

конкурсні пропозиції і зобов’язання учасників;

рішення про визначення переможця.

11.14. Учасник конкурсу, який визначений переможцем, інформується Секретарем письмово, в триденний термін з дати прийняття рішення Комісією.

11.15.Секретар інформує учасників конкурсу, які не визнані переможцем, про результати конкурсу, письмово, в п’ятиденний термін з дати засідання Комісії.

11.16.Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

11.17. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

 

12. Передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Високопільської селищної ради поза конкурсом.

12.1.Майно комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради передається в оренду поза конкурсом:

12.1.1.1 в разі погодинної оренди;

12.1.1.2 в суборендне користування;

12.1.1.3 в інших випадках, передбачених законом та цим Положенням.

 

13. Порядок укладання договорів оренди

13.1. Порядок погодження та укладання договорів оренди: дії уповноважених осіб, терміни погоджень.

13.1.Орендодавець подає проект договору оренди на погодження комісії — з дня отримання пакету документів, впродовж 10 календарних днів

13.2.Голова комісії погоджує проект договору, та повертає його орендодавцю — в продовж 3-х робочих днів з дня надання проекту договору орендодавцем

13.3. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди. — через 30ть календарних днів з дня прийняття рішень радою або рішення Комісією.

13.4.Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору в термін визначний п. 13.6. цього Положення

13.5.Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

13.6. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішення Комісією про визначення переможця конкурсу (у разі передачі в оренду на конкурсних засадах) або рішення Високопільської селищної ради (у разі передачі в оренду поза конкурсом), з вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішення втрачає чинність, в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди з переможцем конкурсу чи заявником відповідно.

13.7.Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.

13.8. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

13.9. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

13.10. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця та орендаря.

13.11. В разі відмови переможця конкурсу укласти договір оренди, в термін встановлений даним Положенням, договір укладається з учасником конкурсу, який визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір оренди, за його згоди.

13.12.У разі відмови переможця конкурсу та відсутності згоди іншого учасника, конкурс проводиться повторно.

13.13. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, (у разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта   оренди  була  зроблена  більш  як  три  роки  тому,  для продовження   (поновлення)   договору  оренди  провадиться  оцінка об'єкта оренди).

13.14. До договору оренди майна додаються:

 • розрахунок орендної плати;
 • акт розмежування площі;
 • витяг з протоколу комісії стосовно конкурсних пропозицій;
 • копію затвердженого висновку про вартість майна;
 • акт прийому передачі об’єкта оренди;
 • схема або поверховий план з зазначенням частини орендованої площі об’єкта;
 • інші документи в залежності від об’єкта оренди.

14. Істотні умови договору.

14.1. Істотними умовами договору оренди є:

14.1.1 об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

14.1.2 термін, на який укладається договір оренди;

14.1.3 орендна плата з урахуванням її індексації;

14.1.4 порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо  їх нарахування  передбачено  законодавством;  ;

14.1.5 порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;

14.1.6 виконання зобов’язань;

14.1.7 забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток,  гарантія тощо;

14.1.8 відповідальність сторін;

14.1.9 обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;

14.1.10 порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

14.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

14.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і   у   випадках,   коли   після його  укладення  (приведення  у відповідність з Законом) законодавством  встановлено  правила, які погіршують становище орендаря.

14.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

15. Момент укладення договору оренди

15.1.Договір  оренди  вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і  підписання  сторонами  тексту договору.

15.2.У  разі  передачі  спору  на  розгляд суду договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.

16. Орендна плата.

16.1. Орендна плата є обов’язковим платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

16.2. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством  та Методикою.

16.3. Орендна плата встановлюється,  як правило,  у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за  згодою  сторін  може   встановлюватись   у   натуральній   або грошово-натуральній формі.

16.4. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.

16.5. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

16.6. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

16.7. Термін внесення орендної плати визначається договором.

16.8. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

16.9. При відсутності можливості погашення заборгованості з орендної плати в грошовій формі, вона може бути здійснена шляхом передачі у власність територіальної громади Високопільської селищної ради належних орендарю майна, продукції, виконання робіт, надання послуг в порядку, передбаченому чинним законодавством та за згодою власника орендованого майна.

 

17. Продовження терміну дії договору оренди.

17.1.Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

17.2.Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

17.3.За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець подає на розгляд Комісії:

 • довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий період;
 • акт обстеження орендованого майна;
 • інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

17.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає пропозиції для підготовки відповідних проектів рішень Високопільської селищної ради.

17.5. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

17.5.1.якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

17.5.2.прийняття Високопільською селищною радою рішення про реконструкцію об’єкта;

17.5.3.прийняття Високопільською селищною радою рішення про відчуження об’єкта;

17.5.4.включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;

17.5.5.якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;

17.5.6.прийняття Високопільською селищною радою рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;

17.5.7.та в інших випадках.

 

18. Порядок передачі в суборенду.

18.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Високопільської селищної ради за поданням Комісії, без конкурсу.

18.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.

18.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

18.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.

18.5. Для розгляду питання секретарю подаються:

 • заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;
 • погодження орендодавця;
 • копія поверхового плану об’єкта оренди завірена орендарем по основному договору оренди із зазначенням орендованих приміщень та приміщень, які плануються передати в суборенду.

18.6. Заява має містити такі дані:

 • повна назва юридичної або фізичної особи;
 • поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;
 • контактні телефони заявника;
 • вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • дані про об’єкт оренди:

- балансоутримувач,

- адреса,

- поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика)

- площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в суборендне користування,

- мета використання майна третьою особою;

дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

17.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);
 • копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;
 • копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копія статуту або положення для юридичної особи;
 • довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.
 • копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

17.6.2. для третьої сторони, яка є фізичною особою:

копія паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

17.7.Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.

17.8.Розмір площі, яка надається в суборендне користування не може перевищувати 50 відсотків орендованої площі.

17.9. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

17.10.Договір суборенди та розрахунок плати за суборенду підлягає обов’язковому погодженню Комісією.

 

19. Внесення змін до договорів оренди

19.1.Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішення Високопільської селищної ради за поданням Комісії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди та підлягають обов’язковому погодженню Комісією.

 

20. Прикінцеві положення.

20.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.

20.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

Додаток №1.2.

до рішення

сесії селищної ради VІ скликання

від  «    » _________2015 року  №

МЕТОДИКА

розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Високопільської селищної ради  та пропорції її розподілу

1. Методика розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого  окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, нежитлові приміщення тощо) територіальної громади Високопільської селищної ради, та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року№786 із змінами і доповненнями.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем за згодою сторін, при цьому він не повинен бути меншим від розрахованого відповідно до Методики. При встановленні розміру орендної плати за згодою сторін вона визначається за базовий місяць.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за даною Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінсоцполітики та Мінфіном.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

 

Опл.ц = ,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

6. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = ,

 

де   Вп  -  вартість  орендованого  майна,  визначена  шляхом проведення   незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його  місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

9.Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс. = х Ід.о. х Ім,

 

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

15. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.

Додаток 1

до Методики

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. № 961)

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси державних підприємств:

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію).

25

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості.

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування.

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів.

12

Інші об'єкти

10

Додаток 2

до Методики

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого  майна

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

орендна ставка,

відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет.

40

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах.

30

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

- клірингових установ;

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров'я;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

20

9. Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- авто товарів;

- відео- та аудіо продукції;

офісних приміщень;

антен.

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів.

15

12. Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин.

13

13. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

- стоянок для автомобілів.

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 Методики та пункті 8 цього додатка.

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари            .

9

17. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

8

18. Розміщення:

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів.

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

7

20. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.

6

21. Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей ;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення.

5

22. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою.

4

23. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних.

3

 

 

 

 

 

 

 

24. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян.

2

25. Розміщення:

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

1

26. Розміщення транспортних підприємств з:

- перевезення пасажирів

- перевезення вантажів

 

15

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більш як 50 кв. метрів

- понад 50 кв. метрів

 

 

 

3

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більш як 100 кв. метрів

- понад 100 кв. метрів

 

 

 

1

7

29. Інше використання нерухомого майна

 

15

 

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

Додаток №1.3.

до рішення

сесії селищної ради VІ скликання

від  «    » _________2015  року  №

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності територіальної громади

Високопільської селищної ради

Смт. Високопілля                                                                         ”  ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися, ________________________________________________,

( повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:

 

____________________________________________________________(далі-Орендодавець),

(адреса)

в особі ________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

та діє на підставі  __________________________________________________, з одного боку,

(назва документа, № наказу)

та  ____________________________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:

 

________________________________________________________________(далі - Орендар),

(адреса)

в особі ______________________________________________________________, що мешкає

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________________________________________________

(адреса)

що діє на підставі  _________________________________________________, з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про  наведене нижче:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне  майно (далі Майно), розміщене за адресою:

Адреса

Мета використання

Площа,  кв.  м

Вартість за незалежною оцінкою (балансова вартість), станом на __________р.

 

 

 

 

 

 

1.2. Майно  передається  в оренду  з правом передачі в суборенду за визначеною чинним законодавством процедурою/ без права передачі в суборенду.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком  Орендодавця (Балансоутримувача) і Орендаря.

 

2.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передачі майна.

2.2.Передача нерухомого Майна  в оренду  не надає Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3.Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця (додаток № 1 до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради).

 

3.ОРЕНДНА ПЛАТА

 

3.1 Орендна плата визначається у розмірі ___% на підставі Методики розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває у комунальній власності Високопільської селищної ради затвердженої рішенням  селищної ради або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна) і без ПДВ за перший місяць  оренди.

 

За рік без ПДВ _________________грн.

 

У разі передачі Майна в оренду на конкурсних засадах пункт 3.1. викладається в такій редакції:

 

"3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди - ______________20_р.___________грн.

 

За рік без ПДВ _________________грн.

 

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

3.3 Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

 

3.4.У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

 

3.5.Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше дванадцятого числа місяця, наступного за звітним.

3.6 Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 

3.7 Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

 

3.8 Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

 

3.9 Зобов'язання Орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці.

 

3.10. У разі припинення і розірвання Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла в повному обсязі, враховуючи санкції.

3.11.Нарахування орендної  плати за користування  комунальним майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

4.1Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються і використовуються відповідно до чинного законодавства.

У разі необхідності, індивідуальні особливості амортизаційніх відрахувань конкретизуються у договорі.

 

5.ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

5.1. Орендар зобов'язується:

5.1.1. За актом приймання-передачі прийняти орендоване Майно.

5.1.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.1.3. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.1.4.Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.1.5.Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень (реконструкції). Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого майна, надається орендарю на підставі відповідного рішення сесії Високопільської селищної ради.

На період проведення ремонту об`єкту оренди Орендар не звільняється від сплати орендної плати, плати за комунальні послуги та інших платежів.

5.1.6. Утримувати Майно та прилеглу територію у належному стані, сплачувати витрати на її прибирання і очистку при забрудненні господарською діяльністю (будівельне сміття, харчові відходи, тощо).

5.1.7. Забезпечити Орендодавцю (Балансоутримувачу) доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.1.8. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.1.9. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві (Балансоутримувачу) інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати до селищного бюджету). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.1.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві (Балансоутримувачу) орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1.11.Сплачувати фактичні витрати за користування електроенергією, природним газом, телефоном, іншими комунальними послугами, для чого у місячний термін оформити договори з відповідними службами.

У разі, якщо комунальні послуги сплачує Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна), то цей пункт замінити пунктом наступного змісту: “Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем (балансоутримувачем орендованого Майна) договір про відшкодування витрат Орендодавця (Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

Не укладення Договору на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю є підставою для порушення питання про дострокове розірвання Договору.

Сторони мають право конкретизувати умови цього пункту за необхідністю.

5.1.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.1.13. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

5.1.14. При бажанні достроково припинити дію цього договору Орендар попереджує про це Орендодавця не пізніше, ніж за місяць.

5.2. При проведенні Орендарем капітального ремонту чи переобладнання приміщення, останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження, викликані ремонтом в будинку, де знаходиться орендоване приміщення.

5.3. Капітальний ремонт, реконструкція, технічне переобладнання орендованого Майна, проводяться Орендарем тільки з дозволу Орендодавця за рахунок власних коштів, які не підлягають компенсації, з наданням проектно-кошторисної документації, виготовленої за рахунок Орендаря до початку проведення робіт і затвердженої у встановленому порядку.

5.4. Орендар не має права передавати третім особам свої права та обов’язки за цим договором без згоди Орендодавця.

 

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

6.1.Орендар має право:

6.1.1.Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.1.2.За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.

6.1.3.За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

 

7.ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1.Орендодавець зобов’язується:

7.1.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки — після державної реєстрації Договору.

7.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.1.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.1.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

Договір може містити або не містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.

 

8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ

8.1.Орендодавець має право:

8.1.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.1.2.Виступати з ініціативою щодо змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.1.3.Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

9.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором  сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2.За порушення умов договору винна сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

 

10 .СТРОК  ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1.Цей Договір укладено строком на__________років.

10.2.Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим договором) – до повного виконання зобов’язань.

10.3.Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.5.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-            закінчення строку, на який його було укладено;

-            викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю орендаря);

-            загибелі (знищення) орендованого Майна;

-            достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду;

-            достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

-            ліквідації Орендаря – юридичної  особи;

-            банкрутства Орендаря та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6.У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення -  у комунальній власності територіальної громади Високопільської  селищної ради.

10.7.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем   Орендодавцю ( Балансоутримувачу).

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання –передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10.Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

 

11. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”:

“ОРЕНДАР”:

 

 

 

 

«___»____________20_ р.

 

МП

 

 

 

“___”____________20_ р.

 

МП

12.ДОДАТКИ

Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору додаються:

-   розрахунок орендної плати;

-   незалежна    оцінка вартості Майна, що передається в оренду;

-   акт приймання – передачі орендованого Майна;

(додаток № 1 до Типового договору оренди  індивідуально визначеного

(нерухомого та іншого) майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади Високопільської селищної ради)

 

 

 

А К Т

приймання-передачі майна

 

смт. Високопілля                                                                          від “___”_____________20_  р.

 

Орендодавець (Балансоутримувач) _________________________________________________

(повна назва)

в особі_______________________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім`я, по -батькові)

з однієї сторони, і

 

Орендар______________________________________________________________________

(повна назва)

в особі_______________________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ім`я, по батькові)

 

з іншої сторони, склали цей акт про те, що:

 

Орендодавець (Балансоутримувач) передає, а Орендар приймає відповідно до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Високопільської селищної ради) від “___”___________20_ р. приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

загальною площею__________________кв.м, вартість якого визначена експертною оцінкою і становить_______________грн. станом на “___”_________________20_  р.

 

Майно здається в оренду в придатному для використання стані й приймається без зауважень.

 

Орендодавець

(Балансоутримувач) здав:                                                Орендар прийняв:

 

____________________                                                  _________________

підпис                                                                           підпис

 

М.П.                                                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2282421
CьогодніCьогодні720
ВчораВчора3397
На цьому тижніНа цьому тижні4117
У цьому місяціУ цьому місяці30485
З початкуЗ початку2282421

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші