Skip to content
Додому / ГРОМАДА / Статут територіальної громади
Статут Друк
П'ятниця, 15 квітня 2011, 17:33

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ІІ сесії Високопільської
селищної ради народних депутатів
від 29.05.2002 р. № 15

 

С Т А Т У Т

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

І. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 1. Територіальна громада Високопільської селищної ради є головним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які нею здійснюються, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
 2. Територіальна громада селища Високопілля складається в громадян України, які постійно проживають у межах селища Високопілля, а також сіл Потьомкине, Тополине, Князівка, що належать до Високопільської  селищної ради та добровільно об’єднались  у Високопільську селищну раду.
 3. Всього населення на час прийняття Статуту громади нараховується  5702 чоловік, 4030 виборців.
 4. Членами територіальної громади селища Високопілля є також громадяни інших країн та особи без громадянства, які протягом останніх п’яти років проживають  на території Високопільської селищної ради та є платниками податків.

 

ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЇЇ СКЛАД

Високопільська селищна рада є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Високопільського району Херсонської області України.

Територія селищної ради, як адміністративно-територіальна одиниця та її межі визначаються Державним актом, виданим адміністративною академією аграрних наук Інституту землевпорядкування Херсонського філіалу та складається з населених пунктів сіл Потьомкине, Тополине, Князівка, смт. Високопілля.

 

ІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇЇ СКЛАД

 1. Територіальній громаді Високопільської селищної ради належить право комунальної власності на:

а) землю загальною площею 9713,9 га, яка характеризується, як  чорноземи південні, малогумусні,  важкосуглинисті;
б) установи та інші об’єкти, які утримуються за рахунок селищного бюджету:

 • Потьомкинська школа-сад;
 • Князівська школа-сад;
 • Потьомкинський ФАП;
 • Потьомкинська сільська бібліотека;
 • Князівський ФАП;
 • Князівська сільська бібліотека;
 • Тополинський ФАП;
 • Потьомкинський сільський Будинок культури;
 • Високопільський сільський Будинок культури;
 • Високопільський дитячий садок;
 • Високопільський Сільський Комбінат Комунальних Підприємств.

в) доходи загального фонду, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальної громади та згідно зі статтею 64 Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів:
25% прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території селища:- плата за торговий патент,

 • єдиний податок,
 • державне мито,
 • адмінштрафи, що накладаються селищними адмінкомісіями.

Доходи, які згідно статті 69 Бюджетного кодексу України не враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів:
- 60% плата за землю, що справляються на відповідній території селища.

 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ:

 • податок на промисел;
 • інші надходження, передбачені Законом України.

Джерелами фінансування спеціального фонду є:
власні надходження бюджетних установ в т.ч. 100% надходження оренди за надані ними в користування приміщення.

Власником Високопільського ринку є Високопільська територіальна громада.

 

IV. СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 1. Органом місцевого самоврядування селища Високопілля є Високопільська селищна рада, яка складається з 20 депутатів, які обираються безпосередньо шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
 2. Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет, який складається з 7 осіб.
 3. Високопільська селищна рада та її виконавчий комітет здійснюють повноваження передбачені статтями 25, 26, 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. Головною посадовою особою територіальної громади селища є Високопільський селищний голова, який здійснює повноваження передбачені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 5. Організація діяльності Високопільської селищної ради та її органів визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентом роботи, який затверджено на сесії селищної ради 29.05.02, рішення № 16.

 

V. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 1. Високопільська селищна територіальна громада та її окремі члени беруть безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування селища у таких формах:
  • місцевих виборів,
  • місцевих референдумів та консультативних опитувань,
  • загальних зборів громадян за місцем їх проживання,
  • місцевих ініціатив,
  • громадських слухань.
 2. Вибори депутатів Високопільської селищної ради та селищного голови проводяться в порядку, встановленому Законом про вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування за системою передбаченою пунктом І розділу ІV цього Статуту.
 3. Місцеві референдуми та консультативні опитування проводяться в порядку, встановленому Законом про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади в межах всієї території селища Високопілля.
 4. Загальні збори громадян за місцем проживання проводяться в порядку, встановленому Законом про місцеві референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади.

Загальні збори членів територіальної громади скликаються не менше як один раз в рік.

5. Члени Високопільської територіальної громади мають право ініціювати розгляд Високопільською селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою будь-яких питань, віднесених до місцевого самоврядування селища Високопілля.

5.1. Громадською ініціативою є викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання та прийняття органами або посадовими особами місцевого самоврядування, переліченими в пункті 5 цього розділу, рішення чи вжиття заходів або прийняття громадсько-значимої програми;

5.2. Місцева ініціатива вноситься від імені членів територіальної громади, її груп, місцевих осередків політичних партій, що діють на її території, з підписаними листами про підтримання ініціативи не менш як 51% від загального складу територіальної громади.

5.3. Місцеві ініціативи, внесені до селищної ради та її виконавчих органів, розглядаються на їх чергових засіданнях, а внесені на ім’я селищного голови – в першочерговому порядку.

5.4. З питань, внесеного в порядку місцевої ініціативи, приймається рішення, яке доводиться до відома Високопільської територіальної громади не пізніше як у 10-денний строк.

6. Члени Високопільської територіальної громади мають право ініціювати проведення громадських слухань та брати участь у них, тобто зустрічатися з депутатами селищної ради, селищним головою, керівниками інших виконавчих органів ради, підприємств та організацій комунальної власності, іншими посадовими особами місцевого самоврядування та заслуховувати їх з питань, що належать до місцевого самоврядування.

6.1. Призначає громадські слухання селищний голова. Він визначає склад посадових осіб, які беруть участь у громадських слуханнях, місце проведення слухань, організовує доведення до відома територіальної громади повідомлення про громадські слухання та забезпечує організацію їх проведення .

6.2. За пропозицією ініціаторів громадського слухання для участі у розгляді питань, які передбачається  заслухати, можуть запрошуватися фахівці-експерти з тих чи інших питань, представники районної ради, райдержадміністрації та інших органів державного управління і місцевого самоврядування.

6.3. Веде громадські слухання селищний голова, а в разі, коли предметом громадського слухання є діяльність селищного голови, особа, визначена учасниками слухання.

Головуючий надає слово для виступу посадовим особам, присутнім на слуханнях членам громади, слідкує за дотриманням порядку слухань, виступає з повідомленнями, визначає тривалість слухань з урахуванням питань винесених на слухання

6.4. Під час слухань члени територіальної громади мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб, які беруть участь у слуханнях, ставити запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вносити громадські запити або висловлювати рекомендації.

6.5. Громадські слухання є відкритими.

6.6. Пропозиції, запити, рекомендації, внесені під час громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Про результати їх розгляду обов’язково доводиться до відома територіальної громади та суб’єктів, які внесли відповідні пропозиції, запити чи висловили рекомендації.

7. Високопільська селищна рада приймає рішення з питань, що належать до її виключної компетенції, після їх попереднього обговорення членами територіальної громади у формах, передбачених Законом про місцеві референдуми, на загальних зборах громади та на інших формах безпосереднього волевиявлення територіальної громади, визначені законодавством, цим Статутом та інший спосіб.

Питання, які в обов’язковому порядку попередньо розглядаються членами територіальної громади:

 • питання адміністративно-територіального устрою;
 • дострокове припинення повноважень селищного голови;
 • місцеві містобудівні програми, генеральні забудови селища;
 • надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селищ нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормами включає відповідну територію;
 • затвердження символіки територіальної громади.
 • питання, які можуть попередньо обговорюватись членами територіальної громади:
 • проект програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади;
 • проект місцевого бюджету;
 • місцеві податки і збори;
 • надання пільг по місцевих податках і зборах;
 • відчуження об’єктів комунальної власності, які мають велике значення для задоволення потреб територіальної громади, а також об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад, передачу їх під заставу;
 • місцеві програми приватизації об’єктів комунальної власності, визначення порядку та умов їх приватизації, перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • встановлення порядку використання коштів та майна, що перебуває у спільній власності територіальної громади;
 • надання відповідно до законодавства дозволу а спільне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування на нього дозволу;
 • встановлення відповідно законодавства правил з питань благоустрою території селища, забезпечення в ньому чистоти та порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 • внесення пропозицій ради щодо символіки району та області;
 • прийняття Статуту територіальної громади.

 

VI. ВИБОРИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Виборними особами місцевого самоврядування є депутати селищної ради, а також Високопільський селищний голова, правовий статус яких визначається законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про державну службу» та цим Статутом.
 2. Посадовим особам місцевого самоврядування Високопільської селищної територіальної громади є особи, які займають посади, визначені структурою і штатним розписом Високопільської селищної ради та її виконавчих органів.

 

VII. ЗА ШТАТНИМ РОЗПИСОМ У ВИСОКОПІЛЬСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ І ВИКОНКОМІ Є ТАКІ ПОСАДИ:

 • селищний голова;
 • секретар ради;
 • секретар виконкому;
 • 2 землевпорядники;
 • 3 інспектори;
 • секретар-друкарка;
 • рахівник касир;
 • водій;
 • прибиральниця;
 • охоронник.

Порядок зайняття посад та правові гарантії службовців органів місцевого самоврядування, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні службу», іншими законами, а також цим Статутом.

 

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 1. Високопільська селищна рада, її виконавчий комітет, селищний голова, секретарі ради є підзвітними та відповідальними перед територіальною громадою.
 2. Високопільська селищна рада не рідше одного разу в рік звітує про свою роботу та діяльність виконавчого комітету ради перед Високопільською селищною територіальною громадою та інформує її членів про діяльність ради. Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, а також з інших питань місцевого значення про прийняті радою рішення та їх виконання.
 3. На вимогу членів територіальної громади, підтриманої підписами не менше п’яти відсотків від її загального складу, селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед територіальною громадою з будь-якого питання у визначений ними термін.
 4. Члени Високопільської селищної територіальної громади мають право в порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу, заслухати звіт про роботу будь-якої посадової особи місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції.
 5. Звіти посадових осіб місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 цього розділу, відбуваються на відкритій зустрічі з членами територіальної громади за процедурами, передбаченими пунктом 6 цього Статуту.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Статут Високопільської селищної територіальної громади приймається Високопільською селищною радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу.
 2. Пропозиції до Статуту територіальної громади можуть вносити селищний голова, депутати, постійні комісії рад, збори виборців за місцем їх проживання, місцеві осередки політичних партій, члени територіальної громади.

Статут територіальної громади є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

Статут Високопільської селищної територіальної громади вступає в силу після його реєстрації в районному управлінні юстиції в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1150.

 

 

Високопільський селищний голова                                      О.В.Федоренко

 

 


 


 

Статистика

3881172
CьогодніCьогодні2
ВчораВчора2111
На цьому тижніНа цьому тижні5691
У цьому місяціУ цьому місяці36178
З початкуЗ початку3881172

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Високопільська лікарня

 

logo crl 210

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Добровільна пожежна охорона

 

Нормативна база

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України