Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження „Програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки”Про затвердження „Програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки”
Проект рішення Про затвердження „Програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки”Про затвердження „Програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки” Друк
Вівторок, 13 червня 2017, 09:47

Високопільська селищна рада

 

Проект  Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІІ сесії селищної ради VIІ скликання

 

від  __червня  2017 року                        № __

Про затвердження „Програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки”

 

З метою формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити „Програму розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки” (Додаток)
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення,
  зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти,
  культури, спорту

 

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток

до рішення  сесії селищної ради

VІІ скликання від ___.06. 2017р № __

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ У ВИСОКОПІЛЬСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ НА 2017-2020роки

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

Мета Програми

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень.

Метою Програми є:

 • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення;
 • максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

 • удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;
 • підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
 • удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного забезпечення.

Напрямки розвитку фізичної культури і спорту

Дія Програми охоплює наступні напрямки:

 • фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;
 • фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах;
 • фізичне виховання серед сільського населення;
 • дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень;
 • масовий спорт;
 • фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів;
 • спорт ветеранів;
 • фінансове забезпечення;
 • кадрове забезпечення, соціальний захист;
 • медичне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення.

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

 • розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;
 • залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді;
 • підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом;
 • покращення стану матеріально-технічної бази;
 • якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем;
 • належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, наведено нижче.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Виконання Програми розраховано на 2017-2020 роки.

Управління і контроль за ходом виконання Програми

Управління виконання Програми покладається на виконавчий комітет селищної ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

Фінансове забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери у Високопільській селищній раді

Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись шляхом залучення:

 • бюджетних коштів (державного, обласного, районного бюджетів);
 • інвестиційних коштів;
 • коштів громадських організацій;
 • інших джерел не заборонених законодавством України.

Проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді

Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту в селищній раді виявив основні проблеми:

 1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери.
 2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань.
 3. Недостатня організація спортивно-масових заходів спільно проведених спортивними товариствами і спортивними федераціями.
 4. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур щодо розвитку фізичної культури і спорту.
 5. Не створено систему пропаганди здорового способу життя.
 6. Необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів на території селищної ради.
 7. Відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-масової роботи.
 8. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді.
 9. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі фізичного виховання.

10. Поновлення матеріально - технічної бази.

 

ПРОЕКТ  ЗАХОДІВ

програми розвитку  фізичної культури та спорту у Високопільській селищній раді на 2017-2020 роки

Найменування

завдання

Найменування заходу

Термін виконання

(рік)

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансування (тис.грн)

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

1.1.Залучення інвесторів до мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян, зокрема інвалідам

2017-2020

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет селищної ради

 

 

 

 

 

 

1.2.Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури

2017-2020

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

Бюджет селищної ради

 

 

 

 

 

 

1.3.Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: культури, молоді та спорту, освіти, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Забезпечити проведення щороку  галузевих спартакіад та інших фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних змагань

2017-2020

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

1.5.Організація та проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів зі спорту ветеранів

2017-2020

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

1.6.Сприяти наданню у користування на пільгових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них усіх форм власності для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

2.Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах

2.1.Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед молоді з метою підвищення рівня фізичної підготовки для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, зокрема спартакіад допризовної молоді

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення

3.1. Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркомані

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

3.2. Висвітлення  позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, зокрема на теле-і радіопрограмах

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

4. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

4.1. Забезпечення діяльності спортивних клубів

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

5. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху

5.1. Популяризація та розвиток олімпійського руху, який забезпечується Національним олімпійським комітетом України

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

5.2. Популяризація та розвиток  неолімпійського спорту, який забезпечується Спортивним комітетом України

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

5.3. Популяризація та розвиток паралімпійського руху, який забезпечується Національним комітетом спорту інвалідів України

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

6. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів

6.1. Будівництво   сучасних майданчиків для ігрових видів спорту зі штучним покриттям

2017-2020

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, виконком Високопільської

селищної ради

Державний,

Обласний,

Районний бюджет, бюджет селищної ради, інші джерела

 

 

 

 

 

 

6.2.Реконструкція центрального футбольного поля, у смт.Високопілля

2017-2020

Виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет  Високопільської

селищної ради,

інші джерела

 

125

 

 

 

 

6.3 Капітальний ремонт роздягальні на центральному стадіоні в смт. Високопілля

2017-2020

Виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет  Високопільської

селищної ради,

інші джерела

 

175

 

 

 

 

6.4.Реконструкція футбольного поля с. Потьомкине

2017-2020

Виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет  Високопільської

селищної ради,

інші джерела

 

 

 

 

 

 

6.4. Придбання спортивного обладнання для створення майданчиків для занять воркаутом в с. Потьмкине, с. Князівна, смт. Високопілля

2017-2020

Виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет  Високопільської

селищної ради,

інші джерела

 

 

 

 

 

 

6.5. Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення

2017-2020

Виконком Високопільської

селищної ради

Бюджет  Високопільської

селищної ради,

інші джерела

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2273102
CьогодніCьогодні2464
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні18766
У цьому місяціУ цьому місяці21166
З початкуЗ початку2273102

Besthosting


Найновіше