Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про призначення директора КП „Високопільський комунсервіс”
Проект рішення Про призначення директора КП „Високопільський комунсервіс” Друк
П'ятниця, 07 липня 2017, 04:43

 

 

Про призначення директора
КП „Високопільський комунсервіс”

 

 

 

Керуючись статтею 82, 83 Господарського кодексу України, статтею 87 Цивільного кодексу України, пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

 

 1. Призначити Семеняка Олександра Петровича  на посаду директора комунального  підприємства  „Високопільський комунсервіс” з 17 липня 2017 року.
 2. Зобов’язати селищного голову заключити контракт  (додається) з директором комунального  підприємства  „Високопільський комунсервіс” терміном на 1 рік (роки)
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної  ради з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Селищний голова                                               Р.М. Застава

 

КОНТРАКТ

 

смт. Високопілля                                                                                     «___» ___________ 2017р.

 

Високопільська селищна рада, на яку покладено функції з управління майном, що
перебуває у комунальній власності Високопільської територіальної громади, в особі селищного голови Застави Руслана Миколайовича з одного боку, громадянин Семеняк Олександр Петрович, іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:
Семеняк Олександр Петрович призначається на посаду директора комунального підприємства «Високопільський комунсервіс», далі підприємство.

 

 

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Високопільська селищна рада зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2.   Трудові відносини між Керівником та підприємством виникають лише на підставі цього контракту.

1.3.   Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час
реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами
законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

1.4.   Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5.   Керівник підзвітний Високопільській селищній раді у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 1. Права та обов'язки сторін

2.1.                        Керівник здійснює оперативне управління підприємством, організує його виробничо-
господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань
підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2.2.                        Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання
комунального майна.

2.3.                        Керівник щорічно подає Високопільській селищній раді звіт про результати виробничо-господарської та фінансової діяльності.

2.4.                        Високопільська селищна рада, в особі селищного голови має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його
майном.

2.5.                        Високопільська селищна рада:

 • інформує про галузеву науково-технічну політику;
 • інформує про потреби в продукції підприємства;
 • надає інформацію на запит Керівника;
 • звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
 • організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;
 • здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за
  підприємством комунального майна.

2.6.                        Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на
підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені
статутом підприємства та цим контрактом.

2.7.                        Керівник має право:

 • діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
 • укладати господарські та інші угоди;
 • видавати доручення;
 • відкривати рахунки в банках;
 • користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства: в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
 • вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Високопільською селищною радою, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.8.                        Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного
законодавства.

2.9.                        Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.10. Під час укладання трудових договорів з працівниками підприємства, визначаються та
забезпечуються умови їх праці та відпочинку. Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

 1. 3. Умови матеріального забезпечення керівника

3.1.                        За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується
заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його
господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

3.1.1.    посадового окладу згідно затвердженого селищною радою штатного розпису і фактично відпрацьованого часу;

3.1.2.    премії в розмірі середньомісячної заробітної плати, щоквартально, при наявності вільних коштів на підприємстві;

3.1.3.    Нарахування премії здійснюється за попереднім погодженням із селищним
головою. У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи премії скасовуються або зменшуються. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

3.2.                        Керівникові може виплачуватися винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

3.3.                        Крім того Керівникові може виплачуватися винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою чи контрактом, в розмірах, визначених додатковими угодами;

3.4.                        Розмір оплати праці, розмір премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищеною: за сумлінне виконання дорученої роботи, високий рівень виконавчої дисципліни, ініціативну та результативну діяльність, або знижено у разі неналежного виконання своїх службових обов’язків, невчасну та неякісну підготовку робочих документів, наказів (розпоряджень).

3.5.                        Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних днів.
Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові
надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячної
заробітної плати.

3.6.                        У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі
п'яти посадових окладів.

 1. 4. Відповідальність сторін, вирішення спорів

4.1.                        У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим
контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2.                        Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. 5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення

5.1.                        Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання
додаткових угод.

5.2.                        Цей контракт припиняється:

 • після закінчення терміну дії контракту;
 • за згодою сторін;
 • до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.4. і 5.5.
  цього контракту;
 • з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3.                        Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи
Високопільської селищної  ради до закінчення терміну його дії у разі:

 • систематичного невиконання Керівником, без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
 • у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків,
  передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);
 • у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним
  фондом шодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також невиконання
  підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
 • за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
 • у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

5.4.                        Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

 • у випадку систематичного невиконання Високопільською селищною радою своїх обов’язків за контрактом чи прийняті рішення, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно – розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвели до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;
 • у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин;

5.5.                        За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути продовжений за згодою Сторін або укладений на новий чи інший термін.

5.6.                        Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника із зазначенням підстави - пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

 1. 6. Термін дії та інші умови контракту

6.1. Цей контракт діє з  «17» липня 2017р. по «17» липня 2018р.

 

 

АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Відомості про підприємство:

Повна назва: Комунальне підприємство „Високопільський комунсервіс”

Адреса: смт Високопілля, вул. Гагаріна, __

Розрахунковий рахунок № ___________________

в ___________________, МФО ________

Відомості про керівника: Семеняк Олександр Петрович

Домашня адреса: 74000, Херсонська область, Високопільський район смт Високопілля, вул. Молодіжна, 55

Мобільний телефон +38067-151-25-11

Паспорт громадянина України:  серія _______ №__________________

Виданий «_____» _____________19__р.  ________________________________

___________________________________________________________________

Відомості про Високопільську селищну раду:

Повна назва: Високопільська селищна рада

Адреса: 74000, Херсонська область, Високопільський район смт. Високопілля, вул.Визволителів, 112

Код 26555391

МФО 852010

в ГУДКСУ в Херсонській області

Селищний голова: Застава Руслан Миколайович

Службовий телефон: +3805535-2-16-88

 

Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній їз сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

Від Високопільської селищної ради                      від підприємства

 

Селищний голова                                                        Директор
Застава Руслан Миколайович                                              Семеняк Олександр Петрович

 

_______________________                                                _______________________

(підпис)                                                                        (підпис)

 

«___» ______________ 2017 р.                                 «__» ______________ 2017 р.

 

 

М.П.                                                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1588976
CьогодніCьогодні914
ВчораВчора2609
На цьому тижніНа цьому тижні6651
У цьому місяціУ цьому місяці66366
З початкуЗ початку1588976

Besthosting


Найновіше