Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради (виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування Високопільської селищної ради
(виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування Високопільської селищної ради Друк
Четвер, 04 січня 2018, 06:28

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

проект Р І Ш Е Н Н Я

___ сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від  __ ___  2018 року                                  №___

Про затвердження Положення
про відділ бухгалтерського обліку,
фінансів та планування
Високопільської селищної ради

 

 

Керуючись ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Високопільської селищної:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування Високопільської селищної ради  (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток
до рішення селищної
ради від ___2018р. № __

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
ФІНАНСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування (далі – Відділ) є структурним підрозділом Високопільської селищної ради (Далі Рада), утворюється Радою, є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради, селищному голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів та службовців Відділу затверджується рішенням  Ради.

1.4. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами Ради визначається селищним головою.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

 

2.1.1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Ради, політики місцевих органів влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади;

2.1.2. складання розрахунків до проекту селищного бюджету і подання  на розгляд виконкому та затвердження селищною радою;

2.1.3. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Ради;

2.1.4. розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

2.1.5. здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених селищною радою;

2.1.6. здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.1.7. Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій громади незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

2.1.8. Об’єднання на договірних засадах коштів селищного бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громади.

2.1.9. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

2.2.1. Здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку громади, повно-тою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних діля-нок, у тому числі в розрізі платників.

2.2.2 Організовує роботи щодо складання проекту бюджету громади і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.

2.2.3. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.

2.2.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.

2.2.5. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

2.2.6. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету громади.

2.2.7. Розглядає кошториси і штатні розписи бюджетних установ та організацій Ради, що фінансуються з бюджету громади.

2.2.8. Здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету громади.

2.2.9. Забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади.

2.2.10. Надає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти в органи Державного казначейства України.

2.2.11. Інформує про хід виконання бюджету громади щоквартально або на вимогу сесії Ради та за підсумкоми виконання бюджету за рік.

2.2.12. Погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язані зі складанням і виконанням бюджету громади.

2.2.13. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних та питань бухгалтерського обліку.

2.2.14. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної політики на рівні громади.

2.2.15. Здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади.

2.2.16. Здійснює організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади.

2.2.17. Здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради, координує діяльності учасників бюджетного процесу.

2.2.18. Витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів ради громади, органів державної фіскальної служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету.

2.2.19. Здійснює контроль за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності громади.

2.2.20. Здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.

2.2.21. Збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників.

2.2.23. Здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

2.2.24. Здійснює підготовку довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством.

2.2.26. Готує рішення щодо випуску місцевих позик, надання комунальних кредитів, готує відповідні рішення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

2.2.27. Здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

2.2.28. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших  нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2.2.29. Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та бюджетну звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

2.2.30. Здійснює поточний контроль за:

 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • правильністю зарахування та використання власних надходжень Ради;
 • веденням бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані Раді;

2.2.31. Своєчасно подає звітність;

2.2.32. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

2.2.33. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

2.2.34. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

2.2.35. Забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

2.2.36. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.2.37. Розробляє штатний розпис апарату та відділів селищної ради на підставі структури установи, розпоряджень селищного голови;

2.2.38.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників  ;

2.2.39. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

2.2.40. Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими складовими:

• облік видатків;

• облік грошових коштів на рахунках установи;

• облік розрахунків по заробітній платі і стипендіях;

• облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами;

• облік розрахунків у порядку планових платежів;

• облік розрахунків з підзвітними особами;

• облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;

• облік необоротних активів;

• облік запасів та МШП;

• облік результатів виконання кошторису;

• складання і подання звітності до відповідних органів;

• організація проведення інвентаризації;

• організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;

• організація забезпечення бухгалтерського обліку;

• організація розвитку бухгалтерського обліку.

2.2.41. Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоди, що заохочені відповідно до Програм виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються.

2.2.42. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності.

 

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

2.3.4. Контролювати виконання власних доручень, розпорядчих документів селищного голови, рішень сесій та виконкому та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у разі їх невиконання.

2.3.5. Відділ користується також й іншими правами, передбаченими для виконавчого органу ради громади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює головний бухгалтер, якого призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Робота Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти та службовці Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює та контролює їх роботу.

3.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділ його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу, відповідно до розпорядження селищного голови.

3.5. Начальник створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечення їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.6. Працівники Відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Бажаний стаж роботи за фахом або на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Особа, яка призначається на посаду головного бухгалтера повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 3 років.

 

4.2. Головний бухгалтер, представляючи інтереси Високопільської ОТГ:

4.2.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Визначає ступінь відповідальності спеціалістів та службовців Відділу.

4.2.3. Подає на затвердження селищному голові пропозиції до структури, кошторису доходів і видатків, Відділу.

4.2.4. Видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.

4.2.5. Розглядає і погоджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.

4.2.6. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7. Інформує населення у засобах масової інформації про стан виконання повноважень, покладених на Відділ.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, розпорядження, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну, службову таємницю, персональну інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади, місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти, всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного

законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                       Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2271992
CьогодніCьогодні1354
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні17656
У цьому місяціУ цьому місяці20056
З початкуЗ початку2271992

Besthosting


Найновіше