Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради ( виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про загальний відділ Високопільської селищної ради
( виправлено) Проект рішення Про затвердження Положення про загальний відділ Високопільської селищної ради Друк
Четвер, 04 січня 2018, 06:29

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

проект Р І Ш Е Н Н Я

___ сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від  __ ___  2018 року                                  №___

Про затвердження Положення про
загальний відділ Високопільської селищної
ради

 

 

Керуючись ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Високопільської селищної:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про загальний відділ Високопільської селищної ради  (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток
до рішення селищної
ради від ___2018р. № __

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальний відділ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом Високопільської селищної ради (Далі Рада), утворюється Радою, є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради, селищному голові, заступнику селищного голови, секретарю ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів та службовців Відділу затверджується рішенням  Ради.

1.4. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами Ради визначається селищним головою.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Документаційно-технічне, юридичне забезпечення діяльності керівництва, апарату депутатського корпусу Ради, ведення  діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам Ради;

2.1.2. Організація кадрової роботи, в основу якої покладено принципи служіння Громаді, дотримання прав місцевого самоврядування, самостійності кадрової політики та реалізації Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

2.1.3.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює ведення діловодства;
 • здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету та селищної ради, розпоряджень селищного голови) щодо їх відповідності законодавству України;
 • приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву Ради вхідну кореспонденцію. Передає виконавцям на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, рішення виконавчого комітету та рішення Ради,  розпорядження селищного голови, інші документи Ради;
 • забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими поштою та засобами зв’язку, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;
 • забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Ради рішень виконавчого комітету та сесій Ради, розпоряджень селищного голови та інших нормативних та інформаційних документів;
 • забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва Ради;
 • спільно з іншими структурними підрозділами Ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету Ради;
 • за дорученням селищного голови перевіряє в структурних підрозділах Ради стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, вивчає роботу діловодних служб цих органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;
 • здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво ради з цих питань;
 • сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками ради, підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб ради;
 • забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів ради і законність користування ними;
 • складає номенклатуру справ ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву ради;
 • організовує роботу поточного архіву ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до архіву ради;
 • загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з відділами ради та іншими структурними підрозділами Ради, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

2.1.4.Загальний відділ до покладених на нього завдань з питань організації кадрової роботи:

 • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;
 • визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб та керівників підпорядкованих установ;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування, апарату виконавчого комітету ради, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету ради, а також керівників комунальних підприємств, установ територіальної громади;
 • проводить роботу з резервом кадрів апарату та відділами, а також здійснює організаційне забезпечення формування кадрового резерву;
 • вносить пропозиції голові щодо зарахування до кадрового резерву посадових осіб відділів при плануванні періодичного переміщення по службі;
 • вивчає разом з іншими відділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті та відділах, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами етичної поведінки посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу і структурних підрозділах ради;
 • приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, проводить спеціальну перевірку та здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • розглядає та вносить на розгляд голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • готує проекти розпоряджень голови, проекти рішень сесій про призначення на посади та звільнення з посад працівників ради та керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;
 • оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок;
 • обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату, відділів Ради;
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 • своєчасного готує документи щодо призначення пенсій працівникам;
 • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
 • оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
 • готує документи для відрядження працівників у межах України та за кордон;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису Ради;
 • здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
 • разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань кадрової роботи;
 • проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ і закладів територіальної громади;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларація про доходи);
 • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань;
 • проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

2.1.5.  Загальний відділ до покладених на нього завдань з питань юридично-правової роботи:

 • забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства Радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 • Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва Ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти.
 • Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних документів,  погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.
 • Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян.
 • Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.
 • Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.
 • Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду, готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.
 • Бере активну участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
 • Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, арбітражного суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.
 • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради в громаді; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва.
 • Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
 • Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.
 • Представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових та майнових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.
 • Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності Ради.
 • Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів Ради, у підвищенні правових знань.
 • Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Робота Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти та службовці Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює та контролює їх роботу.

3.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу, відповідно до розпорядження селищного голови.

3.5. Начальник створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечення їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.6. Працівники Відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. Бажаний стаж роботи за фахом або на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту за рівнем не нижче спеціаліста та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 3 років.

4.2. Начальник Відділу, представляючи інтереси Високопільської ОТГ:

4.2.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Визначає ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.2.3. Подає на затвердження селищному голові пропозиції до структури, кошторису доходів і видатків, Відділу.

4.2.4. Видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.

4.2.5. Розглядає і погоджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності.

4.2.6. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7. Інформує населення у засобах масової інформації про стан виконання повноважень, покладених на Відділ.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, розпорядження, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну, службову таємницю, персональну інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади, місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти, всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного

законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                       Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2272117
CьогодніCьогодні1479
ВчораВчора2580
На цьому тижніНа цьому тижні17781
У цьому місяціУ цьому місяці20181
З початкуЗ початку2272117

Besthosting


Найновіше