Skip to content
Додому / Селищна рада / Постійні комісії / Положення про постійні комісії
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Високопільської селищної ради Друк
Неділя, 25 лютого 2018, 17:04

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Високопільської селищної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено на виконання Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України з  метою визначення порядку організації роботи постійних комісій селищної ради (далі ради).

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету

Організаційне, методичне, технічне інформаційне і матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює секретар ради.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх видання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом селищної ради та цим положенням.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Функції постійних комісій

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

 • Попередньо розглядають проекти програм, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
 • Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 • Розробляють  проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 • Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
 • За дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках  - на розгляд ради або виконавчого комітету;
 • Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Перелік постійних комісій ради:

 1.  з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку;
 2. з земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища;
 3. з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку;
 4. з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;
 5. з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

Повноваження постійних комісій

1. Постійна комісія з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку:

 • розглядає проекти планів та програм економічного і соціального розвитку селищної ради, селищного бюджету;
 • розглядає звіти про хід виконання програм соціально-економічного розвитку селищної ради та селищного бюджету, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії селищної ради та виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету;
 • розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;
 • одержує від керівників підприємств, організацій і установ, що належать до власності територіальної громади або дотуються з селищної бюджету, необхідні матеріали і документи та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів селищного бюджету;
 • здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку селищної ради та селищного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень Ради, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • веде облік майна та розглядає питання щодо управління комунальним майном та об’єктами спільної власності територіальних громад селищної ради;
 • попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств спільної власності територіальної громади, створення підприємств, до статутних фондів, яких передається майно, що є у власності територіальної громади;
 • розглядає питання щодо надання в оренду та оперативне управління комунального майна і цілісних майнових комплексів;
 • розглядає за дорученням ради питання про передачу, в тому числі під заставу, і придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних  громад селищної ради.
 • вивчає показники виконання програм економічного та соціального розвитку селищної ради по галузях, віднесених до її компетенції.
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.
 • пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

2. Постійна комісія з питань земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища:

 • розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в селищній раді агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села;
 • погоджує відповідно до закону, питання регулювання земельних відносин рішення про надання земельних ділянок до 2 га, для ведення особистих підсобних господарств;
 • погоджує проекти відведення земельних ділянок;
 • розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії;
 • за дорученням ради, або за власною ініціативою розглядає питання: 
  • забезпечення реалізації екологічної політики України;
  • затвердження, з урахуванням екологічних вимог, проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
  • затвердження селищної екологічної програми.
 • розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в селищній раді агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села;
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

3. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку

 • бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони державного  і громадського порядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю, здійснює заходи з питань депутатської діяльності та етики;
 • перевіряє в межах повноважень органів на території ради, подає по результатах перевірки висновки,  пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • перевіряє виконання рішень ради, сприяє проведенню в життя актів органів державної влади і управління вищого рівня, контролює в межах повноважень ради додержання законодавства України;
 • сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
 • бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання;
 • попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм або окремих їх розділів, які стосуються  питань законності і правопорядку;
 • готує висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата;
 • готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту

 • попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо питань гуманітарної політики, а саме: освіти, культури, фізичної культури та спорту;
 • вивчає та готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури та спорту), проблем сім’ї та молоді засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями;
 • про стан справ в медицині, охороні здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення;
 • за результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації;
 • здійснює контроль за станом справ з виплатою заробітної плати в цій сфері та за виплатою пенсій;
 • за результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

5. Постійна комісія з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва

 • розглядає проекти соціальних програм щодо розвитку на території селищної ради транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства вивчає і готує питання про стан справ та розвиток цих галузей;
 • за дорученням ради, селищного голови або за власним бажанням розглядає стан справ в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, торгівлі, побутового обслуговування населення, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • розглядає звіти про хід виконання галузевих програм, готує висновки, вносить  питання на розгляд сесії селищної ради та виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • бере участь у проведенні експертизи програм, контролює хід виконання, попередньо розглядає звіти про їх виконання;
 • розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.
 • за дорученням голови, або з власної ініціативи розглядає стан справ у зазначених галузях, готує висновки та необхідні матеріали на сесію.
 • заслуховує звіти відповідальних осіб щодо рішень ради, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.
 

 


 


 

Статистика

3131655
CьогодніCьогодні450
ВчораВчора579
На цьому тижніНа цьому тижні2179
У цьому місяціУ цьому місяці12327
З початкуЗ початку3131655

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України


Найпопулярніші