Skip to content
Додому Селищна рада Постійні комісії Положення про постійні комісії

ІНФОРМАЦІЯ

Високопільська селищна ради Високопільський район  Херсонської області

повідомляє про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації , а саме технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське  Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області

 

Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

74000, Херсонська  обл.,

Високопільський район

Високопільська селищна рада.

 

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

Вимоги: виготовлення та погодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл: Нововознесенське, Добрянка,  Костирка, Мала Шестірня, Федорівка, Новогригорівське Високопільської селищної ради Високопільського району Херсонської області .

- Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та грошової оцінки" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й)/сертифіката на проведення робіт із землеустрою та оцінки земель;
 • письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, завірена претендентом (кількість виготовлених проектів відведення земельних ділянок, бажано за останні 24 місяці), кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),

Документи приймаються за адресою: 74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів 112, 3(третій) поверх, приймальна селищного голови  у 30-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Визволителів, буд. 112, в кабінеті селищного  голови о 10:00 год  05 червня 2019 року.

Телефон для довідок: (05535) ) 2-16-88

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Високопільської селищної ради Друк
Неділя, 25 лютого 2018, 17:04

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Високопільської селищної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено на виконання Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України з  метою визначення порядку організації роботи постійних комісій селищної ради (далі ради).

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету

Організаційне, методичне, технічне інформаційне і матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює секретар ради.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх видання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом селищної ради та цим положенням.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Функції постійних комісій

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

 • Попередньо розглядають проекти програм, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету;
 • Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 • Розробляють  проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 • Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
 • За дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках  - на розгляд ради або виконавчого комітету;
 • Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Перелік постійних комісій ради:

 1.  з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку;
 2. з земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища;
 3. з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку;
 4. з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту;
 5. з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

Повноваження постійних комісій

1. Постійна комісія з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку:

 • розглядає проекти планів та програм економічного і соціального розвитку селищної ради, селищного бюджету;
 • розглядає звіти про хід виконання програм соціально-економічного розвитку селищної ради та селищного бюджету, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії селищної ради та виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету;
 • розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;
 • одержує від керівників підприємств, організацій і установ, що належать до власності територіальної громади або дотуються з селищної бюджету, необхідні матеріали і документи та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів селищного бюджету;
 • здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку селищної ради та селищного бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень Ради, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • веде облік майна та розглядає питання щодо управління комунальним майном та об’єктами спільної власності територіальних громад селищної ради;
 • попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств спільної власності територіальної громади, створення підприємств, до статутних фондів, яких передається майно, що є у власності територіальної громади;
 • розглядає питання щодо надання в оренду та оперативне управління комунального майна і цілісних майнових комплексів;
 • розглядає за дорученням ради питання про передачу, в тому числі під заставу, і придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних  громад селищної ради.
 • вивчає показники виконання програм економічного та соціального розвитку селищної ради по галузях, віднесених до її компетенції.
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.
 • пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

2. Постійна комісія з питань земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища:

 • розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в селищній раді агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села;
 • погоджує відповідно до закону, питання регулювання земельних відносин рішення про надання земельних ділянок до 2 га, для ведення особистих підсобних господарств;
 • погоджує проекти відведення земельних ділянок;
 • розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії;
 • за дорученням ради, або за власною ініціативою розглядає питання: 
  • забезпечення реалізації екологічної політики України;
  • затвердження, з урахуванням екологічних вимог, проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
  • затвердження селищної екологічної програми.
 • розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в селищній раді агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;
 • вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села;
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

3. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку

 • бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони державного  і громадського порядку, прав громадян та боротьби зі злочинністю, здійснює заходи з питань депутатської діяльності та етики;
 • перевіряє в межах повноважень органів на території ради, подає по результатах перевірки висновки,  пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • перевіряє виконання рішень ради, сприяє проведенню в життя актів органів державної влади і управління вищого рівня, контролює в межах повноважень ради додержання законодавства України;
 • сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
 • бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання;
 • попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм або окремих їх розділів, які стосуються  питань законності і правопорядку;
 • готує висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення повноважень депутата;
 • готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту

 • попередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо питань гуманітарної політики, а саме: освіти, культури, фізичної культури та спорту;
 • вивчає та готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури та спорту), проблем сім’ї та молоді засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями;
 • про стан справ в медицині, охороні здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення;
 • за результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації;
 • здійснює контроль за станом справ з виплатою заробітної плати в цій сфері та за виплатою пенсій;
 • за результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації;
 • здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.

5. Постійна комісія з питань ЖКГ, будівництва,  транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва

 • розглядає проекти соціальних програм щодо розвитку на території селищної ради транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства вивчає і готує питання про стан справ та розвиток цих галузей;
 • за дорученням ради, селищного голови або за власним бажанням розглядає стан справ в галузях промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, торгівлі, побутового обслуговування населення, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • розглядає звіти про хід виконання галузевих програм, готує висновки, вносить  питання на розгляд сесії селищної ради та виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • бере участь у проведенні експертизи програм, контролює хід виконання, попередньо розглядає звіти про їх виконання;
 • розглядає звернення, пропозиції, заяви і скарги підприємств і громадян;
 • аналізує хід виконання цільових програм, що належать до її компетенції.
 • за дорученням голови, або з власної ініціативи розглядає стан справ у зазначених галузях, готує висновки та необхідні матеріали на сесію.
 • заслуховує звіти відповідальних осіб щодо рішень ради, контроль за виконанням яких покладено на комісію.
 • пропонує питання для внесення до плану роботи ради та розгляду на пленарних засіданнях.
 • організує роботу по реалізації власних висновків і рекомендацій.
 • періодично звітує перед селищною радою про свою роботу.
 

 

 

 

 

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

Погода

 

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1644279
CьогодніCьогодні157
ВчораВчора1159
На цьому тижніНа цьому тижні1316
У цьому місяціУ цьому місяці45934
З початкуЗ початку1644279

Besthosting