Skip to content
Додому / Селищна рада / Регламент роботи ради
Рішення №14 Про затвердження Регламенту роботи селищної ради Друк
Середа, 28 лютого 2018, 06:40

Високопільська селищна рада

Р І Ш Е Н Н Я
ІІ сесії селищної ради VІІ скликання

 

від  28 листопада    2017 року               № 14

 

Про затвердження Регламенту роботи селищної ради

 

Розглянувши нову редакцію Регламенту роботи селищної ради, керуючись статтею 26, частиною 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент роботи селищної ради (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій селищної ради.

 

 

 

 

Селищний голова                                      Р.М. Застава

 

Додаток до рішення
селищної ради VII скликання
від 28 листопада 2017 року №14

Регламент Високопільської селищної ради

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Правові засади діяльності ради

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Глава 5. Закриті пленарні засіданні ради

Глава 6. Планування роботи ради

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Глава 5. Порядок денний сесії

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Глава 2. Робочі органи сесії

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Глава 4. Порядок надання слова

Глава 5. Організація розгляду питань

Глава 6. Прийняття рішень

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Глава 8. Таємне голосування

Глава 9. Дисциплі на та етика пленарних засідань

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Розділ ІV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Глава 3. Селищний голова та секретар ради

Глава 4. Постійні комісії ради

Глава 5 Тимчасові контрольні комісії ради

Глава 6 Про порядок висвітлення діяльності ради

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Глава 2. Апарат виконавчого комітету селищної ради

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Розділ VІ. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Розділ VIІ. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата

Розділ VIIІ. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Глава 5. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Розділ ІX. Оприлюднення рішень ради

Розділ X. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Правові засади діяльності ради

Стаття 1.

1. Високопільська селищна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Високопільську селищну об’єднану територіальну громаду(ОТГ) та здійснює від її імені та в ї інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні та іншими Законами України.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про відкритість використання публічних коштів іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

 

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Стаття 4.

1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень визначених законодавством, державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Стаття 5.

1.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту (ч.17 ст.46 Закону України «Про місцеве саомрвдяування в Україні»).

2.Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради;

- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- розміщення результатів голосувань, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій);

- розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень;

- розміщення інформації про селищного голову, його заступників, секретаря селищної ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає основні біографічні відомості, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;

- розміщення інформації про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

- розміщення звітів селищного голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

- реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення в соціальних мережах).

3. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії , за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

4. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

 

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Стаття 6.

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови або заступників голови можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

3. Інші особи за рішенням ради можуть бути присутніми на пленарних засіданнях ради якщо їх присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії ради.

4. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошенням та про осіб присутність яких буде необхідна під час розгляду питань порядку денного.

5. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

6. Порядок розміщення депутатів ради та присутніх у залі засідань визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради і не можуть бути зайняті іншими особами.

7. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Глава 5. Закриті пленарні засідання ради

Стаття 7.

1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

 

Глава 6. Планування роботи ради

Стаття 8.

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи затвердженого на пленарному засіданні сесії ради. План роботи новобраної ради затверджується не пізніше як на третьому засіданні ради. Плани роботи ради на наступний рік затверджуються в кінці кожного року.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатських фракцій, депутатів, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради, старост сіл, органів територіальної самоорганізації громадян.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 10.

1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради секретарю ради передається перелік питань запропонованих до розгляду на сесії .

Стаття 11.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

1.Пленарні засідання ради проводяться у робочі дні .

2.У необхідних випадках для вирішення питань що потребують негайного розгляду за рішенням ради можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії .

Стаття 13.

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.

Перша сесія новообраної ради скликається селищною виборчою комісією не пізніш, як 14 днів після реєстрації обраних депутатів.

Стаття 15.

Стаття 16.

1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний селищний голова.

3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

5. Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

Стаття 17.

Стаття 18.

1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова селищної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень. Інформація голови селищної виборчої комісії береться до відома, голосування з  питань визнання повноважень не відбувається.

2. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії .

3. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії .

Стаття 19.

1. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та позапленарний час.

Стаття 20.

1. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови селищної виборчої комісії;

2) обрання лічильної комісії;

3) обрання секретаріату сесії;

4)Обрання юридичної групи;

5) інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;

6) доповідь селищного голови попереднього скликання про стан справ;

7) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

8) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

9) обрання голів постійних комісій ради.

Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

2. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 21.

Сесії ради згідно із статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- селищним головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

- постійною комісією ради.

Стаття 22.

1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Апарат ради за 10 робочих днів повідомляє депутатів (шляхом надсилання телефонних, СМС та месенджер повідомлень) та населення про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково оприлюднюється на офіційному веб - сайті селищної ради.

Стаття 23.

1. Позачергові сесії скликаються у випадку необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4. Після повідомлення про проведення позачергової сесії депутат має право отримати в секретаря ради матеріали сесії для вивчення та ознайомлення. Остаточні матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 24.

1. Проект порядку денного формується секретарем ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного чергової сесії можуть вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є план роботи ради. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

5. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, якщо за це проголосувало половина присутніх на засіданні депутатів. Після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

6. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.

7. Питання вважається виключеним з порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

Стаття 25.

1. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

2. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені впорядок денний під час затвердження порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

3.Проект рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, передбачених законодавством про надзвичайні ситуації природного, техногенного чи іншого характеру, з питань бюджету, кадрових та інших невідкладних питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності громади. В такому випадку проект рішення погоджується з профільним виконавчим органом селищної ради і юридичним відділом та розглядається постійними комісіями селищної ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання. 
Стаття 26.

1. До проекту порядку денного чергової сесії згідно плану роботи ради включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії або за день до проведення сесії ради.

5. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 27.

1. Проект порядку денного сесії, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

3.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

Стаття 28.

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 29.

Секретар ради разом з аппаратом виконавчого органу ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 30.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради внесені депутатами селищної ради на засіданнях сесій селищної ради, постійних комісій, фіксуються у відповідному протоколі і не потребують додаткового письмового подання.

Стаття 31. Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 32.

1.Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються та розглядаються на засіданнях постійних комісій.

2.Термін перебування проекту рішення  ради на погодженні у профільному виконавчому органі  та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

Стаття 33.

1.Проекти рішень ради , які підлягають обговоренню та вносяться на розгляд чергової сесії оприлюднюються на офіційному веб сайті селишної ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

2. Проекти рішень ради які приймаються у випадку необхідності , невідкладних випадках на позачерговій сесії оприлюднюються за один день до початку роботи сесії.

Стаття 34.

До проектів рішень ради які підлягають обговоренню відносяться наступні проекти рішення :

-нормативно-правові акти, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

 • регуляторні акти;
 • програми економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.

Стаття 35.

1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на черговій сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 36. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 37.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

 1. затвердження регламенту ради;
 2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голівкомісій;
 3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персональногоскладу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;
 5. затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
 6. утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;
 7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 9. заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10.  прийняття рішення про недовіру селищному голові;

11.  заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12.  заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13.  розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14.  прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встанов­леному законом;

15.  скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, ін­шим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16.  прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим Законом;

17.  прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

18.  прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та вибо­рів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;

19.  прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повнова­женнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ре­сурсів, необхідних для їх здійснення;

20.  прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єд­нань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

21.  затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністратив­но-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

22.  затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;

23.  затвердження звіту про виконання відпо­відного бюджету;

24.  встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

25.  утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

26.  прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

27.  прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28.  прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

29.  встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відпо­відних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30.  прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;

31.  затвердження місце­вих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; ви­значення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності від­повідної територіальної громади;

31.  прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32.  створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами ко­мунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, уста­нов та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33.  вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власно­сті спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34.  прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад,суб'єктом якого є територіальна громада селища, у формах, визначених статтею 4 ЗаконуУкраїни «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов'язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

35.  заслуховування звітів, пов'язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

36.  вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

37.  затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

38.  вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

39.  прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого зна­чення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об'єктів тваринного світу;

40.  надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

41.  створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплат­ної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

42.  заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності,' боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

43.  прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

44.  затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забу­дови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

45.  затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

46.  встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пунк­ту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за пору­шення яких передбачено адміністративну відповідальність;

47.  епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

48.  визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присут­ності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

49.  прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціати­вою Президента України або Кабінету Міністрів України;

50.  прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

51.  затвердження статуту територіальної громади;

52.  затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

53.  прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

54.  надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

55.  створення відповідно до законодавства пожежно-рятувальної служби;

56.  затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

57.  вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

58.  визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збиран­ня та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 38. Для забезпечення роботи пленарних засідань обирається з числа депутатів лічильна комісія, секретаріат та юридична група. До складу можуть залучатися інші фахівці.

Стаття 39.

1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії .

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки та при прийнятті рішень таємним голосуванням.

4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

5. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради.

Стаття 40.

Кількісний та особовий склад робочих органів сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

Стаття 41.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 42.

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії .

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 43.

1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії .Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, під час розгляду внесеної ним пропозиції з не процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 44.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в за сіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 45.

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

2. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

4. На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 46.

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний який розглядається відповідно до ст.28 даного Регламенту.

Стаття 47.

1. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 48.

1. Час, який надається для доповіді – до 10 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 49.

1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 50.

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідного звернення до секретаря ради.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 51. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної групи.

Стаття 52.

1.Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2.Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 53.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 54.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 55.

1. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

Стаття 56.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 57.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 58.

1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3) виступи депутатів, які підтримують рішення та тих які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

Стаття 59.

Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 60.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 61.

Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаря на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 62.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

Стаття 63.

Стаття 64.

1. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються секретарю ради і включаються в протокол.

2. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання селищної ради депутатам надається право виступити у “Різному”.

3. В «Різному» Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю. Якщо для розгляду питання відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

4. В “Різному” головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються секретарю селищної ради. Селищна рада приймає цю інформацію “до відома” без обговорення. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному", не приймаються

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 65.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 66.

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

Стаття 67.

Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 68.

1. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

3. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 69.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі.Такими питаннями можуть бути:

- визначення порядку розгляду питань, що не обговорювались на засіданнях постійних комісій ради;

- оголошення перерви в засіданнях;

- визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

- встановлення регламенту та визначення додаткового часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

- надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій та надання їм слова для виступів;

- визначення порядку висвітлення роботи сесії в засобах масової інформації;

- позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

- про проведення додаткової реєстрації;

- про передачу питання на додатковий розгляд робочими групами та комісіями;

- про повторне обговорення та голосування проекту рішення;

- про повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні;

- про визначення часу пленарних засідань.

Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 70.

1. Рада може скасовувати своє рішення у випадках визначених законодавством якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 71.

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 72.

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів, окрім випадків передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням та з процедурних питань.

2. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 73.

1. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються секретарем ради і надаються представникам депутатських груп (фракцій), депутатам, представникам засобів масової інформації за їх зверненнями.

Стаття 74.

Рішення ради може бути зупинено селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 75.

1. Прийняті радою рішення видаються депутатам за їх вимогою через 10 робочих днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

2. Про прийняті рішення сповіщається на офіційному сайті селищної ради .

3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламентом.

Стаття 76.

1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян через 10 робочих днів після їх прийняття.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 77.

Прийняті рішення підписуються головою ради. Рішення з питань, які розглядалися коли голова ради тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 78.

1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 79.

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 80.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 81.

1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.

2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 82.

1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 83.

1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування в тому числі з процедурних питань або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

4. Лічильна комісія вносить волевиявлення депутатів в таблицю поіменного голосування.

Стаття 84.

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

- щодо перерви у пленарному засіданні;

- щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- про перенесення питання порядку денного;

- про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 85.

Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 86.

Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 87.

При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 88.

Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 89.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

 

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 90.

1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 91.

1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 92.

1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

Стаття 93.

1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються секретарем ради за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення (кандидата)» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення (кандидата)» і праворуч порожній квадрат.

2. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії .

Стаття 94.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 95.

Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря ради список усіх депутатів;

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

- знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

- видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується.

Стаття 96.

1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 97.

1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою

Стаття 98.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (затверджені) називає кандидатури, обрані (затверджені) на посади. Протокол лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються радою.

 

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 99.

1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 100.

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 101.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 102.

Матеріали сесії складаються з підготовчих документів до сесії, рішень сесій, протоколу, аудіо та відеозапису сесії (за наявності технічної можливості).

Стаття 103.

1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії , дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії ;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

2. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

Стаття 104.

Електронні файли відео та аудіо запису сесії зберігаються на засобах зберігання інформації (мережевий сервер) з обмеженим доступом, як додаток до протоколу засідання ради та є невід’ємною його частиною.

Стаття 105.

1. Протоколи сесій ради підписуються селищним головою та секретарем ради.

2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 10 робочих днів після завершення сесії ради.

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 106.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 107.

1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради.

2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

3. Пропозиції депутата про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а з питань, що віднесені до компетенції ради – інших посадових осіб, які діють на її території, подаються до початку пленарного засідання у письмовому вигляді з коротким обґрунтуванням. Пропозиція оголошується головуючим на початку пленарного засідання та вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 1/3 депутатів, присутніх на засіданні.

Порушення питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій депутат селищної ради здійснює шляхом подання селищному голові відповідної вмотивованої заяви, на підставі якої селищний голова видає розпорядження про проведення перевірки. Результати перевірки доводяться до відома депутата, який порушив це питання. Для ознайомлення з текстами виступів у протоколах пленарних засідань ради депутат звертається з усною або письмовою заявою на ім’я секретаря селищної ради. Тексти виступів надаються депутату для ознайомлення в день подання заяви.

Для оголошення на засіданнях ради та її органів текстів звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань у разі, коли вони мають суспільне значення, головуючий на засіданні надає депутатам слово на початку кожного пленарного засідання.

Стаття 108.

1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій; в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією; виступах з питань, які розглядаються; внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради; ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій; ініціюванні питань до порядку денного сесії ; підготовці проектів рішень; організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат; підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед селищною радою; інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

Стаття 109.

Відповідно до частин 7 та 8 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії . В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 110.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного у відповідності з вимогами даного Регламенту. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії . Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії , вирішує постійна комісія.

Стаття 111.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 112.

Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 113.

1. Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце регулярного прийому (не рідше разу на місяць), розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. Депутат селищної ради щорічно до 1 квітня подає електронну декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

3. Депутат має право знайомитись з офіційними документами, окрім таких що становлять службову таємницю та персональні дані, які зберігаються в селищній раді та її органах, та робити виписки, копіювання цих документів. Для цього депутат письмово звертається до секретаря селищної ради із зазначенням необхідних документів, які видаються депутату для ознайомлення не пізніше, ніж через 3 дні після подання звернення. Копії документів надаються в цей же термін.

4. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами селищної ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити селищну раду, а також безпосередньо депутатів селищної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження.

5. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, які схвалені радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

Стаття 114.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

Стаття 115.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 116.

Постійна комісія ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

Стаття 117.

Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 118.

Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції ) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 3 депутата. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 119.

Депутатські групи (фракції ) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 120.

1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Селищний голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції ).

Стаття 121.

Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 122.

1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засідання ради.

3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії , депутати від якої обрані до ради.

4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради.

Стаття 123.

Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 124.

Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 125.

Депутатські групи (фракції) можуть приймають участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 126.

Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від загального складу групи (фракції ).

 

Глава 3. Селищний голова та секретар ради

Стаття 127. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 128. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Інформація про проведення зустрічі розміщується на офіційному сайті селищної ради, у засобах масової інформації, дошці оголошень не пізніше ніж за 5 днів до проведення заходу.

Селищний голова щорічно звітує селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами селищної ради.

Стаття 129.

Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 130.

Повноваження селищного голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

Стаття 131.

Селищний голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 132.

На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 133.

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 134.

1.Секретар Ради є посадовою особою Ради, працює в Раді на постійній основі і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови. Пропозиція щодо кандидатури Секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

2.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду Секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

2.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

2.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії Секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду Секретаря Ради;

3. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу Ради згідно з пунктом 2.2 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури Секретаря Ради вносить селищний голова.

4. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 135.

1. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

2. Секретар ради:

2.1. у випадку, передбаченому статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови;

2.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2.3. повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

2.4. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні;

2.5. організовує підготовку сесій Ради та питань, що вносяться на розгляд Ради;

2.6. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" які підлягають обговоренню, які є регуляторними актами, рішень ради які відповідно до закону є регуляторними актами, та документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

2.7 за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

2.8 забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на офіційному сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та розсиланням інформації про нові надходження в базі проектів рішень депутатам ради. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і може бути додатково розглянуто на спільних засіданнях постійних комісій ради;

2.9. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності;

2.10. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

2.11 забезпечує зберігання у Раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади селища, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

2.12. забезпечує присутність представників управлінь, відділів, комунальних підприємств селищної ради, які відповідають за життєдіяльність селища при звітах депутатів перед виборцями.

2.13. виконує інші повноваження визначені діючим законодавством.

3. Секретар ради під час засідання сесії ради та в процесі до його підготовки :

-    веде протокол пленарного засідання ради;

-    проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

-    надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

-    проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

-    забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

4. Секретар Ради для виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, може видавати доручення, відповідно до ст. 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 136.

На селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 137.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Стаття 138.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням селищного голови та за згодою депутатів.

Стаття 139.

Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 5-ти членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 140.

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням селищного голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .

2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний селищною радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 141.

Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 142.

Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням селищного голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .

Стаття 143.

Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з селищним головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

Стаття 144.

1.Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

2.Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює апарат. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Апарат інформує про час, дату та місце проведення засідання постійної комісії на офіційному сайті селищної ради та шляхом телефонних, СМС та месенджер повідомлень.

 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 145.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 146.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 147.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 148.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 149.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 150.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 151.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань та рішень ради на офіційному веб-сайті селищної ради.

 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету та виконавчих органів ради

Стаття 152.

1. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Виконавчі органи ради утворюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

3. В порядку визначеному частиною 1 пункту 5 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за пропозицією селищною голови рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів.

4. Виключною компетенцією ради є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законом порядку. Виконавчий комітет утворюється селищною радою на строк її повноважень у складі: селищного голови, заступників селищного голови, секретаря селищної ради, старост, членів виконавчого комітету.

5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією селищного голови. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до утворення нового складу виконавчого комітету.

6. Керівництво апаратом ради здійснює селищний голова.

Стаття 154.

1. Основними завданнями апарату ради є:

- організаційне забезпечення діяльності селищної ради;

- залучення територіальної громади до вирішення питань місцевого значення.

2. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

- складає проекти перспективних і поточних планів роботи ради, сприяє їх реалізації;

- отримує і узагальнює пропозиції до порядку денного сесій ради, організує попереднє обговорення в постійних комісіях ради проектів рішень, спільно з відділами і управліннями селищної ради доопрацьовує проекти рішень з урахуванням їх обговорення в постійних комісіях ради;

- згідно цього Регламенту забезпечує організаційну підготовку сесій;

- надає методичну і практичну допомогу в підготовці і проведенні засідань постійних комісій ради, разом з виконавчими органами селищної ради сприяє виконанню рекомендацій постійних комісій ради;

- за дорученням постійних комісій готує інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду питань;

- сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, організує та забезпечує проведення громадських слухань, звітів селищного голови та депутатів перед виборцями, узагальнює та подає на розгляд виконавчих органів перелік пропозицій, внесених за результатами громадських слухань та звітів депутатів;

- здійснює реєстрацію ініціативних груп по внесенню місцевої ініціативи та сприяє їм у проведенні зборів громадян;

- забезпечує облік і бере участь у попередньому вивченні доручень виборців, готує разом з виконавчими органами ради заходи по виконанню доручень виборців, здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує організацію і проведення інформаційних депутатських днів, вивчення законодавчих актів;

- забезпечує ведення статистичної звітності про зміни в складі депутатів, постійних комісій, організаційну роботу ради;

- періодично інформує раду про стан виконання рішень та критичних зауважень;

- сприяє створенню інформаційних матеріалів з питань законодавства, інших правових і нормативних актів ради;

- виконує інші повноваження, передбачені законами та нормативними актами України, цим Регламентом та Статутом територіальної громади;

3. Апарат ради звітує про свою роботу перед селищною радою.

Стаття 155.

1. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників селищного голови вносить на розгляд ради селищний голова. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур заступників селищного голови, членів виконавчого комітету, вони обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

2. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, за 1 (один) день до пленарного засідання сесії повинні отримати через секретаря ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників селищного голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

3. В обговоренні кандидатур на посади заступників селищного голови, членів виконкому можуть брати участь селищний голова, депутати селищної ради.

4. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

5. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету, заступників селищного голови чи всі кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів, щодо заступників селищного голови по яких проводиться нове голосування.

6. Селищний голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру на посаду заступників селищного голови, членів виконавчого комітету в будь-який момент та поставити повторно на голосування рішення із внесеними змінами щодо кандидатур.

Стаття 156.

1. Звільнення із займаних посад заступників селищного голови з інших підстав не пов’язаних із закінченням строку повноважень виконавчого комітету ради, членів виконавчого комітету, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам селищного голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

Стаття 157.

1. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами Ради.

 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 158.

Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

Стаття 159.

Постійні комісії не пізніш як за 1 день до своїх засідань повинні отримати від виконавчого органу проект рішення з даного питання.

Стаття 160.

При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію відповідного заступника селищного голови.

Стаття 161.

Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

Стаття 162.

У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 163.

1. Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла. Рішенням ради покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комісію ради.

2. Контроль за виконанням рішень ради організовує секретар ради.

3. Рішення ради протягом 10 робочих днів після закриття сесії ради передається секретарем ради до заявників або ініціаторів рішення та безпосередньо до виконавців .

Стаття 164

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 165.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 166.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету покладається на осіб або органи, визначених виконавчим комітетом.

Стаття 167.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Положенням пр. виконавчий комітет ради.

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 168.

1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії , вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до селищного голови, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань, не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів до його розгляду.

Стаття 169.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті виконавчого органу ради.

Стаття 170.

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, селищного, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови районної державної адміністрації, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 171.

1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим, селищний голова доводить текст запиту до адресата.

Стаття 172.

1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 173.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 174.

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається

після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 175.

На основі прогнозованого розвитку соціально-економічного стану селища на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів відділ бухобліку та фінансів ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 176.

Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 177.

З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає начальник фінансового відділу або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету надається не менше 2 днів.

Стаття 178.

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 179.

Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 180.

1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції , які надійшли від інших постійних комісій ради.

2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 1 день до пленарного засідання ради.

3. Фінансовий відділ ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 181.

На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 182.

Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 183.

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 184.

1. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відділ бухобліку та фінансів щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 185.

Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 186.

Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 187.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 188.

Після доповіді начальника фінансового управління ради та після інформації голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 189.

У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 190.

Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 191.

Проекти програм складають відповідні структурні підрозділи апарату виконавчого органу ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

 

Стаття 192.

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 193.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 194.

Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні структурні підрозділи апарату виконавчого органу ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 195.

1. Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 196.

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття 197.

Протягом поточного доку до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

Стаття 198.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції .

Стаття 199.

Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 200.

Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови

Стаття 201.

Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень селищного голови за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності селищного голови незаконними .

Стаття 202.

Питання про дострокове припинення повноважень селищним головою можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 203.

В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень селищного голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 204.

Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Стаття 205.

Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень селищного голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 205.

Рішення про дострокове припинення повноважень, селищного голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 206.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Стаття 207.

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 208.

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 209.

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 210.

Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації .

 

Глава 5 Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Стаття 211.

1. Планування діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 25 грудня.

Плани роботи селищної ради оприлюднюються шляхом опублікування на офіційному сайті селищної ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

2. Особливості діяльності селищної ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та затвердженим селищною радою Положення про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Високопільської селищної ради та виконавчого комітету, затвердженого селищною радою.

3. З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, внесених до порядку денного сесії проектів регуляторних актів, відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку на громадських засадах створює підготовчі комісії чи робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики. Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

4. Регуляторний акт не може бути прийнятий селищною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин селищна рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

5. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до профільної постійної комісії селищної ради. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого селищною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

6. Рішення селищної ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом селищної ради оприлюднюються шляхом розміщення на дошці оголошень або опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті селищної ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання. Неопубліковані регуляторні акти не є чинними. Рішення селищної ради, що є регуляторними актами, підлягають включенню до Єдиного реєстру місцевих регуляторних актів, що діють у сфері підприємництва .

Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт селищного голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

 

Розділ IX. Оприлюднення рішень ради.
Набрання чинності рішень ради

Стаття 212.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 20-денний термін з дня їх прийняття.

3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання крім випадків встановлених Регламентом .

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно юридичним відділом (юристом) виконкому.

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 213. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються та зберігаються у секретаря ради , а також розміщуються на офіційному веб-сайті селищної ради.

3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ .

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради .

 

Розділ X. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 214.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження не пізніше як на другій сесії ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради

Стаття 215.

1. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж за 5 день після їх прийняття.

2. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 216.

Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради.

Стаття 217.

Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується виконавчими органами ради.

 

Секретар ради                     Л.О.Гречка

 

 


 


 

Статистика

3131655
CьогодніCьогодні450
ВчораВчора579
На цьому тижніНа цьому тижні2179
У цьому місяціУ цьому місяці12327
З початкуЗ початку3131655

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України


Найпопулярніші