Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення на території Високопільської селищної ради
Проект рішення Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення на території Високопільської селищної ради Друк
Понеділок, 26 березня 2018, 04:20

Високопільська селищна рада

проект Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __ березня 2018 року                                                                                №

 

Про затвердження Положення про органи самоорганізації

населення на території Високопільської селищної ради

 

З метою залучення членів територіальної громади до участі у вирішенні питань місцевого значення, визначення порядку організації та діяльності органів самоорганізації населення на території Високопільської селищної ради. згідно Закону України "Про органи самоорганізації населення", керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про органи самоорганізації населення  на території Високопільської селищної ради  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря  селищної ради  і постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку.

 

 

 

Селищний голова                                                                                       Застава Р.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення селищної ради

____________№_________

ПОЛОЖЕННЯ 
про органи самоорганізації населення
на території Високопільської селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1.   Це Положення про органи самоорганізації населення  на території Високопільської селищної ради (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів  самоорганізації населення на території підпорядкованій Високопільській селищній раді.

1.2. Основні  терміни, використані  в  цьому Положенні, мають таке значення:

органи  самоорганізації  населення – представницькі  органи, що утворюються  жителями, які на законних підставах проживають на території  Високопільської селищної ради для вирішення  завдань місцевого значення у межах, визначених Законами України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні»;

власні повноваження органу самоорганізації населення – повноваження, надані  селищною радою органу самоорганізації  населення  відповідно до Конституції та законів України.

1.3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

- створення умов для участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення  соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації  заходів програм соціально-економічного, культурного розвитку ОТГ , інших місцевих програм.

1.4. Органи  самоорганізації  населення Високопільської селищної ради діють на підставі Конституції України, Законів України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, рішень Високопільської селищної ради, Статуту територіальної громади , цього Положення, рішень зборів  жителів громади за місцем проживання, які їх обрали.

1.5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення:

- законність;

- гласність;

- добровільність щодо взяття окремих повноважень Високопільської селищної ради;

- територіальності;

- виборність;

- підзвітність, підконтрольність та відповідальність перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення.

1.6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення:

1.6.1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення», можуть  жителі, які на законних підставах постійно проживають на відповідній території Високопільської селищної ради, є дієздатними та досягли повних 18 років.

1.6.2. Забороняються  будь-які  обмеження  права  жителів, які проживають                   на  території  Високопільської селищної ради, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних  та  інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

1.7.  Територія, в межах  якої  діє орган самоорганізації населення:

1.7.1. Орган самоорганізації населення утворюється за територіальною ознакою.

1.7.2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території громади, у межах  якої проживають жителі, які обрали цей орган.

1.7.3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається  відповідним рішенням селищної  ради,  що  дала  дозвіл  на створення:

а) сільського,  селищного комітету - в межах території  села, селища,   якщо  його  межі  співпадають  з  межами  діяльності сільської, селищної ради;

б) вуличного,  квартального  комітету  -  в  межах  території кварталу,   кількох,   однієї  або  частини  вулиці  з  прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

в) будинкового  комітету - в межах будинку (кількох будинків) в   державному   і   громадському   житловому   фонді   та   фонді житлово-будівельних кооперативів;

 

ІІ. Порядок створення органу самоорганізації   населення

2.1 З   ініціативою   про   створення  органу  самоорганізації населення до селищної ради  можуть  звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови,  якщо в  них  брало  участь (було   представлено)   не   менше  половини  жителів  відповідної території, які мають право голосу. На зборах  (конференції)   жителів   за   місцем   проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів  (конференції)  у  селищній раді.

2.1.1Ініціативна група подає до селищної,  ради заяву про створення органу самоорганізації населення,  протокол  зборів  (конференції) жителів  за  місцем  проживання  про  ініціювання створення органу самоорганізації  населення  із   зазначенням   основних   напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення,  а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із  зазначенням  прізвища,  імені,  по батькові,  року народження, серії і номера  паспорта  та  домашньої  адреси  кожного  учасника зборів (конференції) жителів.

2.1.2 Питання про створення  органу  самоорганізації  населення розглядається на найближчому засіданні селищної   ради  за  участю  членів  ініціативної  групи  зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.2. Порядок обрання органу самоорганізації населення:

2.2.1. Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами жителів за місцем проживання.

2.2.2. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації  населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів жителів за місцем проживання.

2.2.3. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

2.2.4. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею.

2.3. Легалізація  органу  самоорганізації  населення здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування.

 

 

ІІІ. Повноваження органів самоорганізації населення

3.1. Власні повноваження органу самоорганізації населення:

3.1.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, селища у  селищній раді,  місцевих органах виконавчої влади;

3.1.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень  селищної ради та її виконавчих органів, розпоряджень  селищного голови;

3.1.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку на території Високопільської селищної ради та проектів місцевого бюджету;

3.1.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

3.1.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних      мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

3.1.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у  жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

3.1.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;

3.1.8. Сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових звичаїв та обрядів;

3.1.9. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до міської ради або її виконавчих органів;

3.1.10. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

3.1.11. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними громадського порядку;

3.1.12. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян, видавати довідки за місцем вимоги на їх запит;

3.1.13. Сприяти  депутатам  селищної ради  в організації  їх зустрічей з виборцями, прийому громадян, проведенні іншої роботи у виборчих округах;

3.1.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

3.2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому Законом України «Про органи самоорганізації населення».

3.3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених нормами Закону України «Про органи самоорганізації населення».

IV. Фінансова та матеріальна основи органу самоорганізації населення

4.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення можуть бути:

- добровільні  внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує отримані фінансові ресурси.

V. Організація діяльності органу самоорганізації населення

5.1. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення:

5.1.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян у порядку та у спосіб, що не суперечать чинному законодавству України.

5.1.2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах жителів за місцем проживання.

5.1.3. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

5.2. Організація роботи органу самоорганізації населення:

Органи самоорганізації населення  реалізують свої функції та повноваження відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього Положення.

5.3. Рішення органу самоорганізації населення:

5.3.1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення  рекомендаційного або організаційно-розпорядчого характеру.

5.3.2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

5.3.3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються  відповідним  рішенням селищної ради.

5.4. Члени органу самоорганізації населення, як правило, виконують свої обов'язки на громадських засадах (безоплатно).

5.5. Повноваження керівника органу самоорганізації населення:

5.5.1. Керівник органу самоорганізації населення – особа, яка обирається зборами жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган.

5.5.2. Керівник органу самоорганізації населення:

- організовує  роботу цього органу;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення органу самоорганізації населення;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.

5.5.3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує секретар в порядку і межах, передбачених відповідним Положенням.

5.6. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення:

5.6.1. Секретар органу самоорганізації населення:

- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

- забезпечує ведення діловодства;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

-. контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

- виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

 

VI. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення

6.1. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють збори жителів за місцем проживання.

6.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

- невиконання рішень  селищної ради  - за рішенням  селищної ради, яка дала дозвіл на його створення:

- невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску –  за  рішенням зборів  жителів за місцем проживання;

- порушення  Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

- у разі перебудови або реорганізації  будинків, вулиць,що знаходяться на території Високопільської селищної ради, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація  пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

6.3. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього Положення.

 

 

VII. Гарантії  діяльності та відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення

7.1. Гарантії  діяльності органу самоорганізації населення:

7.1.1. Селищна рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи ради, їх структурні підрозділи та посадові особи у межах компетенції та наданих повноважень сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.

7.1.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

7.1.3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях селищної ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів з питань, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

7.2.     Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства

7.2.1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення, їх керівників та членів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до Високопільської селищної ради, її виконавчого комітету, або до суду.

7.2.2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, іншим нормативно-правовим актам,  цьому Положенню, рішенням селищної ради,  її виконавчого комітету, інших виконавчих органів та їх посадових осіб, розпорядженням  селищного голови, а також рішенням зборів жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень в установленому порядку.

VІІІ. Перехідні та прикінцеві положення

8.1. Положення набирає чинності з дати його прийняття відповідним рішенням селищної ради.

8.2. Зміни до цього Положення вносяться виключно на підставі рішення селищної ради, прийнятого у межах її компетенції.

8.3. У разі зміни чинного законодавства України з питань регламентації діяльності органів самоорганізації населення та розбіжностей норм законодавства з нормами цього Положення, чинними є виключно норми відповідного Закону України, на підставі яких вносяться відповідні зміни до цього Положення.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                        Гречка Л.О

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1735368
CьогодніCьогодні154
ВчораВчора2231
На цьому тижніНа цьому тижні2385
У цьому місяціУ цьому місяці56102
З початкуЗ початку1735368

Besthosting


Найновіше