Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про створення реєстру об’єктів комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади
Проект рішення Про створення реєстру об’єктів комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади Друк
Понеділок, 26 березня 2018, 04:21


Високопільська селищна рада

Високопільського району Херсонської області

Р І Ш Е Н Н Я

___  сесії селищної ради __скликання

від  __ березня 2018 року                                                                     №__

Про створення реєстру об’єктів комунальної власності

Високопільської об’єднаної територіальної громади

З метою підвищення ефективності використання комунального майна Високопільської селищної ради шляхом удосконалення обліку об’єктів комунальної власності та відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Верховної ради України від 05.06.2003 № 939-ІV «Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування» Постанову Кабінету Міністрів від 14 квітня 2004 р. N 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр  об'єктів державної власності», Наказу Фонду державного майна від 23.03.2005  № 622 «Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Створити  реєстр об’єктів комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади.

2. Затвердити Положення про реєстр об’єктів комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади (додається).

3. Для створення реєстру об’єктів комунальної власності  Високопільської об’єднаної територіальної громади при проведенні інвентаризації цих  об’єктів  керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності».

4.Визначити органом уповноваженим управляти об’єктами комунальної влпасності відділ ЖКГ,комунальної власності,архітектури та містобудування Високопілської селищної ради.

5.Після створення Реєстру об’єктів комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади, розмістити на сайті селищної ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію фінансів…..

 

Селищний голова                                                                    Застава Р.М.

\

 

Положення
про порядок ведення Реєстру об'єктів права комунальної власності

Положення встановлює порядок ведення Реєстру об'єктів права комунальної власності, внесення реєстраційних записів до нього, а також одержання та надання інформації щодо належності об'єктів нерухомого майна до комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади(далі  Високопільської ОТГ)

1. Загальні положення

1.1.Реєстр об'єктів права комунальної власності  Високопільської селищної ради (далі - Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про зазначені об'єкти комунальної власності, до складу якої включаються технічні засоби обробки інформації (засоби обчислювальної техніки, мережі та канали зв'язку, а також програмне та інформаційне забезпечення).

1.2.Реєстр створюється з метою:

•      забезпечення визнання та захисту прав власності на нерухоме майно комунальної власності Високопільської ОТГ ;

•      забезпечення обліку підприємств, установ, закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, та приміщень і будівель, що перебувають на їх балансі (далі - об'єкти);

•      забезпечення селищної ради та її виконавчих органів інформацією про об'єкти, що належать до комунальної власності;

•      забезпечення державних органів інформацією про об'єкти, що належать до комунальної власності за відповідними запитами;

•      організації на основі Реєстру суцільних і вибіркових статистичних спостережень та одноразових обстежень ;

•      взаємодії на єдиних засадах з   іншими базами даних;

•      збору організації та надання нормативно-довідкової інформації;

•       забезпечення в межах чинного законодавства доступності, гласності та відкритості  інформації про об'єкти, що належать до комунальної власності Високопільської ОТГ, для  заінтересованих користувачів;

1.3.Технологічні та технічні засоби ведення Реєстру забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу та внесення не документованих записів, можливість оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативного пошуку та документального відтворення процедури реєстрації, контроль реєстраційних записів і запитів до Реєстру , оперативне надання витягів із Реєстру.

1.4. Інформація Реєстру є комунальною власністю Високопільської селищної ради.

1.5. Держатель Реєстру здійснює формування і ведення Реєстру, забезпечує його функціонування, актуалізацію, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення запису до Реєстру.

Держателем Реєстру є Відділ ЖКГ, комунальної власності, архітектури та містобудування Високопільської селищної ради.

1.6. Користувачами даних Реєстру можуть бути органи законодавчої і державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації та окремі громадяни.

1.7. Інформація з Реєстру одержується на паперовому носії у вигляді Витягу із Реєстру або інформаційної довідки.

1.8.    Вказаний Реєстр є загальнодоступним та може бути наданий будь якому заявнику для ознайомлення з його змістом, відповідно до положень чинного законодавства про звернення громадян та про доступ до публічної інформації.

1.9.    Друкована актуальна версія Реєстру розміщується в приміщенні селищної ради для вільного ознайомлення та на веб-сайті Високопільської селищної ради.

2. Внесення відомостей до Реєстру

2.1.Відомості про об'єкти права комунальної власності та зміни до них вносяться до Реєстру на підставі відповідних рішень селищної ради або виконавчого комітету селищної ради, договорів, актів,рішень суду. Проекти зазначених рішень готуються балансоутримувачами або виконавчими органами селищної ради за узгодженням із заступником селищного голови за напрямком діяльності.

2.2. До Реєстру вносяться відомості про такі об'єкти права комунальної власності:

-  підприємства; -  установи; -  заклади; -  приміщення (в разі виділення в окрему інвентарну одиницю);-  будівлі;- споруди,- та інші рухомі та нерухомі об’єкти.

2.3. Об'єкти вносяться до Реєстру за такими напрямками використання:

-   транспорт / зв'язок;-  торгівля;-  громадське харчування;-  побутове обслуговування;

- охорона здоров'я;-  освіта;-  комунальне господарство;-  житлове господарство;

-  фізкультура і спорт;-  культура;-  органи самоврядування;-об’єкти енергетики.

-  об'єкти, передані зі збереженням у складі комунальної власності;-  інші.

2.4. База даних Реєстру включає такі види даних по закладах, установах, підприємствах комунальної власності територіальної громади:

•      код ЄДРПОУ - вноситься відповідно до даних свідоцтва Обласного управління статистики;

•      найменування підприємства (установи, організації) - вноситься відповідно до Статуту або Положення;

•      юридична адреса підприємства (установи, організації) - вноситься відповідно до Статуту або Положення;

•      первісна балансова вартість - вноситься первісна балансова вартість всіх основних засобів підприємства ( рухомого та нерухомого майна), з урахуванням основних засобів підрозділів та філій;

•      залишкова балансова вартість - вноситься залишкова балансова вартість всіх основних засобів (рухомого та нерухомого майна) підприємства (установи, організації), його підрозділів та філій, з урахуванням амортизаційних відрахувань;

•      повна назва та адреса балансоутримувача або орендодавця будівлі (приміщення) - вноситься відповідно до юридичної адреси підприємства - балансоутримувача (установи, організації);

•      галузь /видова група - вноситься за видом діяльності підприємства (установи, організації);

•      площа всіх будівель та приміщень - вноситься площа всіх будівель та приміщень, що використовуються підприємством (установою, організацією), а також його підрозділами та філіями;

•      площа земельних ділянок - вноситься площа земельних ділянок, відведених підприємству (установі, організації) та його філіям, з урахуванням площ земельних ділянок під будівлями;

•      телефони підприємства;

•      кількість працюючих - вноситься кількість працюючих. Окремо виділяються тимчасово працюючі або працюючі за сумісництвом;

•      рішення селищної ради або виконавчого комітету селищної ради - вноситься номер і дата правовстановлюючого документа, відповідно до якого було створено підприємство (установа, організація);

•      підрозділи та філії - вносяться підрозділи та філії підприємства (установи, організації);

•      зазначаються будівлі, що використовуються підприємством (установою, організацією), а також його підрозділами та філіями, за призначенням.

2.6.Відомості подаються на паперових і електронних носіях. Відомості на паперових носіях належним чином візуються керівником і головним бухгалтером підприємства (установи, організації) та скріплюються печаткою.

3. Виключення або внесення змін до відомостей у Реєстрі

3.1.  Підставою для виключення об'єкту з Реєстру є зміна форми власності, яка відбувається за відповідним рішенням селищної ради або ліквідація за порядком встановленим чинним законодавством.

3.2.    Підставою для внесення змін до Реєстру щодо зміни балансоутримувача, зміни та корегування даних є відповідні рішення селищної ради або виконавчого комітету селищної ради, договори, акти.

3.3. У разі зміни форми власності, балансоутримувача або зміни та доповнення інших даних користувач (балансоутримувач) приміщення або будівлі, що належить до комунальної власності Високопільської селищної ради, у місячний термін повинен сповістити про ці зміни держателя Реєстру та надати йому:

- зареєстровану письмову заяву щодо внесення змін;

- рішення виконавчого комітету селищної ради або селищної ради, договори, акти згідно з якими вносяться зміни до Реєстру;

У разі необхідності, за вимогою держателя Реєстру, заявник надає додаткову інформацію і документи, які необхідні для внесення змін.

4. Отримання Витягу або інформаційної довідки з Реєстру

4.1 . Витяг з Реєстру мають право одержувати органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації та окремі громадяни.

4.2. Держатель Реєстру надає Витяг на письмовий запит щодо надання Витягу з Реєстру з доданням довідки про адресу об'єкта та платіжного документа про сплату за Витяг.

Відмова у прийнятті запиту надається протягом місяця у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Держатель Реєстру, за необхідністю, для використання в роботі готує Витяг за резолюцією керівника управління безкоштовно.

4.3. У разі необхідності, за вимогою держателя Реєстру, заявник надає додаткову інформацію і документи, які необхідні для надання Витягу.

4.4. На підставі запиту щодо надання Витягу з Реєстру держатель Реєстру в місячний термін надає заявнику відповідний Витяг з Реєстру за спеціальною формою.

У разі запиту про надання загальної інформації про належність або неналежність об'єктів до комунальної власності Високопільської селищної ради надається інформаційна довідка про наявність або відсутність запису в Реєстрі станом на дату видачі такої довідки.

4.5. За видачу Витягу з особи, що звернулась до держателя Реєстру, стягується плата, розмір якої встановлюється виконавчим комітетом селищної ради, і надходить на рахунок селищної ради.

4.6. Копії витягів, отримані особами, перерахованими в пункті 4.1, додаються держателем Реєстру до запиту на отримання Витягу з Реєстру, що залишається у держателя Реєстру.

5. Прикінцеві положення

5.1. У разі виявлення помилок у Витягу з Реєстру отримувач Витягу може протягом п'яти днів повідомити про виявлені помилки держателя Реєстру.

5.2. Держатель Реєстру після отримання повідомлення про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі, а в разі підтвердження помилок повідомляє балансоутримувача про необхідність внесення змін до запису в Реєстрі.

5.3. Балансоутримувач протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення держателя Реєстру зобов'язаний вжити необхідних заходів та подати держателю Реєстру заяву про внесення змін до запису у Реєстрі.

5.4. Держатель Реєстру протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви вносить корегуючий запис до Реєстру.

5.5. Держатель Реєстру у повному обсязі несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні відомостей до Реєстру, наданні Витягу, а також за неправомірну відмову у внесенні відомостей до Реєстру та в наданні витягів.

5.6. Адміністратор Реєстру у повному обсязі несе відповідальність за втрату інформації або помилки в ній, допущені персоналом адміністратора.

5.7. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру на електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис на паперових носіях.

5.8. Відповідальність за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, несуть органи та особи, які надали цю інформацію.

5.9. Держатель Реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

5.10. Фінансування заходів із створення та ведення Реєстру здійснюється у межах асигнувань, передбачених селищним бюджетом .

 

Селищний голова Застава Р.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1735365
CьогодніCьогодні151
ВчораВчора2231
На цьому тижніНа цьому тижні2382
У цьому місяціУ цьому місяці56099
З початкуЗ початку1735365

Besthosting


Найновіше