Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств установ, закладів – об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради
Проект рішення Про затвердження Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств установ, закладів – об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради Друк
Середа, 16 травня 2018, 04:25


Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

____ сесії селищної ради VІІ скликання

від___________  2018 року                                    №____

Про затвердження  Порядку призначення

і звільнення з посад керівників  підприємств

установ, закладів  – об’єктів комунальної

власності об’єднаної територіальної громади

Високопільської селищної ради

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від                                      26 липня  2001 року № 883 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питання застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», керуючись статтями  21, 23, 24 Кодексу законів про працю України,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів – об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради (Додаток 1).
 2. Затвердити типову форму Контракту з керівником підприємства (закладу, установи) -  об’єкту комунальної власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради (Додаток 2).
 3. Взяти до уваги, що  форма контракту, зазначена у Додатку 2, носить рекомендаційний характер та може бути доповнена згідно вимог чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення,
  зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти,
  культури, спорту.

 

Селищний голова                                 Р.М. Застава

 

Додаток 1

до рішення ___ сесії селищної ради

VІІ скликання від   _______ 2018 року

 

Порядок

призначення і звільнення з посад керівників  підприємств, установ, закладів – об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради

 

 1. 1. Загальні положення

1.1.         Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів – об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів.

1.2.         Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ, закладів – об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради, управління майном яких здійснює Високопільська селищна рада (далі – Керівники).

1.3.         Керівники закладів, на яких поширюється дія  законів України «Про  освіту», «Про культуру»,  призначаються відповідно до вимог галузевого законодавства та інших нормативно-правових актів.

1.4.         Порядок визначає процедуру:

-                    призначення на посаду Керівників, звільнення їх із займаної посади;

-                    укладення (переукладення) і розірвання контрактів з Керівниками об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради.

1.5.         Контрактна форма укладення трудового договору з Керівниками застосовується згідно чинного законодавства.

1.6.         Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням Керівників, обліковуються, зберігаються та ведуться у загальному відділі селищної ради відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. 2. Призначення керівників на посаду і укладення з ними контракту                 (крім керівників закладів загальної середньої освіти та культури)

2.1.          Керівники призначаються на посаду на пленарних засіданнях Високопільської селищної ради (далі – селищна рада), шляхом прийняття рішень.

2.2.          Керівником може стати особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам встановленим галузевим законодавством.

2.3.          Для укладення контракту з Керівником подаються такі документи: копія паспорта громадянина України, заява кандидата про призначення, біографічна довідка, копія диплома про освіту, пропозиції кандидата щодо ефективності діяльності, перспектив розвитку закладу, установи, підприємства.

2.4.          Постійні комісії селищної ради розглядають документи кандидатів та подають відповідні рекомендації про призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням підстав).

2.5.         Контракт з Керівником комунального підприємства, закладу, установи укладається селищним головою на підставі рішення селищної ради відповідно до форми (Додаток 2).

2.6.         Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

2.7.         Один примірник контракту зберігається у селищній раді, другий – у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.8.         Селищна рада здійснює контроль за виконанням Керівником положень укладеного контракту.

2.9.         У разі тимчасової відсутності Керівника (відрядження, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує заступник  або інша особа, на яку відповідно до Статуту закладу або розпорядження селищного голови покладено відповідні обов’язки.

2.10.     У  разі порушення Керівником трудової дисципліни чи умов контракту на нього накладається  дисциплінарне стягнення на пленарному засіданні селищної ради.

 1. 3. Зміст контракту

3.1.         У контракті передбачаються: термін дії, вимоги щодо збереження та ефективного використання майна, права, обов’язки та відповідальність сторін, у тому числі матеріальна, умови організації праці і матеріального забезпечення, умови розірвання контракту та інші умови, необхідні для виконання зобов’язань з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта комунальної власності.

3.2.         Умови оплати праці Керівника  визначаються у контракті і не можуть бути меншими, ніж передбачено галузевим законодавством.

3.3.         Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено законодавством. Погодження дати відпустки та її тривалість Керівник здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я селищного голови.

3.4.         У разі звільнення на Керівника поширюються пільги та компенсації, передбачені законодавством.

3.5.         До контракту додається додаток  з переліком закріплених за об’єктом основних засобів, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради.

 

 1. 4. Строк дії контракту, порядок його переукладання і розірвання, звільнення Керівника

4.1. Контракт з Керівником укладається у письмовій формі на термін, передбачений законодавчими нормами та  визначений сесією селищної ради.

4.2.          Контракти з Керівниками можуть бути переукладені відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку:

4.2.1.            Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту Керівник може подати до профільного відділу селищної ради заяву щодо бажання переукласти контракт та звіти за період перебування на посаді керівника про статутну та фінансово-господарську діяльність підприємства, закладу, установи.

4.2.2.            Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту Керівника,  за наявності заяви та звітів про статутну та фінансово-господарську діяльність підприємства, закладу, установи профільний відділ селищної ради, в межах своїх повноважень, готує пропозиції щодо доцільності переукладення контракту та про звільнення Керівника, у зв’язку із припиненням контракту та виносить їх на розгляд  постійних комісій селищної ради.

4.2.3.            У разі відсутності заяви Керівника щодо переукладення контракту, не пізніше ніж за два місяці, до закінчення строку дії контракту, профільний відділ селищної ради готує пропозиції про звільнення Керівника. Зазначені пропозиції з відповідними матеріалами розглядаються постійними комісіями селищної ради.

4.2.4.             Рішення селищної ради  про продовження з Керівником терміну дії контракту є підставою для укладання з ним додаткової угоди до контракту або контракту у новій редакції.

4.3.         Питання укладення (переукладення) контрактів з Керівниками вирішуються селищною радою на її пленарних засіданнях.

4.4.         Якщо на пленарному засіданні селищної ради не набрано необхідної кількості голосів депутатів з питання переукладення контракту звільнення Керівника відбувається на підставі пункту другого статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.5.         У разі звільнення з посади Керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин селищний голова своїм розпорядженням призначає виконуючого обов’язки Керівника на період до призначення Керівника.

 

 1. 5. Звільнення Керівників із займаної посади

5.1.          Керівники звільняються з посади селищною радою на її пленарних засіданнях  у випадках:

-       подання особистої заяви Керівника;

-       закінчення терміну дії контракту;

-       інших випадках, які обумовлених у контракті, або  передбачені чинним законодавством та цим Порядком.

5.2.     Профільний відділ селищної ради готує проект рішення про звільнення Керівника з посади та подає на розгляд постійних комісій селищної ради.

5.3.     Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4.     У період між сесіями селищний голова, відповідно до чинного законодавства, видає розпорядження щодо звільнення у разі смерті Керівника.

5.5.           У разі звільнення Керівник зобов’язаний здійснити передачу закріплених за об’єктом основних засобів, що є комунальною власністю Високопільської об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ___сесії селищної ради VІІ

скликання від   _______ 2018 року

КОНТРАКТ

з керівником підприємства (закладу, установи) -  об’єкту комунальної

власності об’єднаної територіальної громади

Високопільської селищної ради

 

смт Високопілля                                                                   _________  20____ року

 

Високопільська селищна рада, іменована далі - Орган управління майном, в особі селищного голови _________________, який діє на підставі                         Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та громадянин _______________, іменований далі - Керівник, з другої сторони на підставі  рішення ____ сесії Високопільської селищної ради                                      ____ скликання від «__» ____________   №  ___ уклали цей контракт про таке: ______________ призначається на посаду (працює) _____________________________________________________.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства, закладу, установи здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством (закладом, установою), забезпечувати його ефективну діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, що є комунальною власністю Високопільської об’єднаної територіальної громади, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2 На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу та Органом управління майном цього закладу.

1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства (закладу, установи) під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства (закладу, установи), передбачених актами чинного законодавства України, статутом підприємства (закладу, установи), іншими нормативними документами.

1.4 Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5 Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством (закладом,  установою), організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства (закладу,  установи) і цим контрактом.

2.2 Керівник підприємства (закладу,  установи)  зобов’язується:

1) організовувати роботу підприємства (закладу,  установи)  відповідно до завдань, визначених статутом;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном копії фінансової та бюджетної звітності підприємства (закладу,  установи);

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством (закладом,  установою)  майна з метою належного виконання покладених завдань;

5) забезпечувати дотримання на підприємстві (у   закладі, установі) вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

6) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання підприємства (закладу, установи) та надання послуг відповідного профілю;

7) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць та недопущення утворення заборгованості;

8) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

9) забезпечувати виконання планових показників діяльності підприємства (закладу, установи)  за наявності таких;

10) призначати на посаду та звільняти з посад працівників підприємства (закладу, установи);

11) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

12) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

13) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

14) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти селищної ради та розпорядження селищного голови;

15) затверджувати посадові інструкції працівників підприємства (закладу, установи);

16) інформувати Орган управління майном про участь підприємства  (закладу, установи) у судових процесах з фінансового та майнового предмету  спору;

17)  забезпечувати збереження технічних, реєстрових, архівних справ та документів підприємства (закладу, установи).

2.3 У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причин, які зумовили невиконання вказаних обов’язків.

2.4 Керівник має право:

1) діяти від імені та в інтересах підприємства (закладу, установи), представляти її інтереси в судових органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені підприємства (закладу, установи) правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах державної Казначейської служби;

4) розпоряджатися коштами підприємства (закладу, установи) в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до вимог чинного законодавства України;

6) видавати у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства (закладу, установи);

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом (тарифікацією);

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом підприємства (закладу, установи) і цим контрактом належать до компетенції Керівника.

2.5 Орган управління майном має право:

1)  вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність на посаді керівника та про діяльність підприємства (закладу, установи) в цілому;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за заявою керівника, у випадку порушення керівником вимог законодавства, умов цього контракту, Порядку призначення і звільнення з посад керівників  підприємств, установ, закладів – об'єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради та інших випадках, передбачених чинним законодавством;

3) здійснювати контроль за діяльністю підприємства (закладу, установи), ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна;

4) застосовувати до Керівника дисциплінарні стягнення за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків, визначених чинним законодавством України, статутом, цим контрактом, у тому числі:

а) у разі невиконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, що стосуються діяльності підприємств, закладів, установ;

б) у разі неефективного використання майна закріпленого за підприємством (закладом, установою);

в) у разі наявності заборгованості по заробітній платі;

г) у разі невиконання чи неналежне виконання пункту 2.2 цього контракту.

2.6 Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.2. цього контракту.

2.7 Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування підприємства (закладу, установи);

2) подавати у межах компетенції інформацію на запит Керівника;

3) забезпечувати підприємство (заклад,  установу) матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування в межах фінансової спроможності та затверджених видатків.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1 Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявності кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи підприємства, закладу, установи;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.2 Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.3 У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1 Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2 Цей контракт припиняється:

-   після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

-   за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

-   з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених ст.ст. 38, 39 КЗпП України;

-   з інших підстав, передбачених  чинним законодавством України та Порядком призначення і звільнення з посад керівників  підприємств, установ, закладів – об’єктів комунальної  власності об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради.

5.3 Керівник може бути достроково звільнений з посади рішенням селищної ради  у випадках, передбачених статтями    40, 41 Кодексу законів про працю  України.

Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання підприємством (закладом, установою) зобов’язань перед селищною радою (передбачених її рішеннями та розпорядженнями), бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків;

б) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини Керівника;

в) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

г)  у разі наявності простроченої дебіторської заборгованості протягом одного року, щодо якої керівником не вживалися заходи про стягнення у судовому порядку;

д) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства (закладу, установи), у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, виявлених органом виконавчої влади, який  забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1. Цей контракт діє з ___________ року по ____________ року.

6.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін      у письмовій формі.

6.3. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту Керівник зобов’язаний повідомити Орган управління майном щодо намірів подовження дії контракту та надати звіт, за період перебування на посаді керівника про статутну та фінансово-господарську діяльність підприємства, закладу, установи.

6.4. Пролонгація дії цього контракту можлива лише за рішенням селищної ради.

6.5. Додаток  до контракту складено на ____аркушах і є невід’ємною його частиною.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Орган управління майном:

 

Повна  назва:

Високопільська селищна рада

Адреса:

 

Посада, прізвище, ім’я, по  батькові  керівника Органу  управління майном -

селищний голова

Службовий  телефон  керівника  Органу  управління майном:

 

7.2. Відомості про підприємство,  заклад, установу:

 

Повна  назва:

Адреса:

 

7.3.  Відомості  про керівника:

Прізвище, ім’я по батькові керівника:

Дата народження:

 

Домашня  адреса:

 

Службовий  телефон:

 

Паспорт:

 

Ідентифікаційний  код:

 

7.4. Цей контракт укладено у двох автентичних примірниках, які зберігаються в:

- Органі управління майном;

- Керівника

та мають однакову юридичну силу.

Підписи сторін:

Від Органу управління  майном  -

Селищний голова

Керівник –

 

 

________________

________________

 

Другий екземпляр отримав:

«___»____________20__р. ___________________

(підпис керівника)

 

 

 

 

 

Додаток   до контракту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова

 

П Е Р Е Л І К

закріплених за об’єктом основних засобів, що є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади Високопільської селищної ради

 

№ пп

Найменування основних засобів

Кількість

(шт.)

Балансова вартість (тис.грн.)

Загальна площа (кв.м)

1.

Будівлі і споруди всього:

в тому числі:_________________________

 

 

 

 

 

2.

Транспортні засоби всього:

в тому числі:_________________________

 

 

 

 

 

 

3.

Рухоме майно:

в тому числі:________________________

 

 

 

 

 

4.

Річний кошторис закладу складає:_________________________

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Керівник                   ___________________         ______________________

(підпис)                                      (прізвище, ініціали)

 

«____»__________20___року

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1577950
CьогодніCьогодні2382
ВчораВчора1801
На цьому тижніНа цьому тижні16071
У цьому місяціУ цьому місяці55340
З початкуЗ початку1577950

Besthosting


Найновіше