Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Положення про молодіжну раду при Високопільській селищній раді
Проект рішення Про затвердження Положення про молодіжну раду при Високопільській селищній раді Друк
Субота, 23 червня 2018, 13:29

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

Х сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від    2018 року                                                       №

 

Про затвердження Положення про

молодіжну раду при Високопільській селищній раді

З метою впровадження в життя ідей, що пропонуються молоддю селища та більш якісного висвітлення інформації про діяльність Високопільської селищної ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про молодіжну раду при Високопільській селищній раді (додається).

 

2.  Опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті селищної  ради.

 

Селищний голова                                   Р.М.Застава

 

 

ДОДАТОК № 1

до рішення Х сесії селищної ради

VІІ скликання

від   2018 року №

Положення про молодіжну раду при Високопільській селищній раді

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 • Молодіжна рада Високопільської селищної ради (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом при Високопільській селищній раді та її виконавчих органах, створеним для здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної політики, сприяння участі молоді селищної ради у формуванні та реалізації молодіжної політики  в усіх сферах життя молоді, координації спільної діяльності молодіжних громадських організацій, інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, що займаються реалізацією молодіжної політики та активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті.
 • Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, „Про дитячі та молодіжні громадські організації”, іншими актами чинного законодавства, рішеннями Високопільської селищної ради, її виконавчого комітету, а також цим Положенням.
 • Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, але мають зобов’язуючу дію для представників та органів, які створені Молодіжною радою.
 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1 Молодіжна рада у своїй діяльності ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, правових та організаційних умов для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так і в інтересах громади.

 • Основними принципами Молодіжної ради є: верховенство права, законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна незацікавленість, колегіальність, відповідальність. Молодіжна рада:
  • здійснює діяльність, керуючись принципами демократії та верховенства права, прозорості та чесності, політичної незаангажованості та відповідальності;
  • будує діалог та відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими партнерами на принципах відкритості, чесності та співробітництва;
  • сприяє всебічному розвитку молоді з активною громадсько-політичною позицією;
  • визнає духовний, інтелектуальний, моральний та творчий розвиток особистості серед пріоритетів найвищого рівня;
  • культивує та винагороджує ініціативність, самовідданість та наполегливу працю;
  • визнає загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких, належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної, статевої або іншої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.
  • Базовими принципами етики відносин, які є обов’язковими для кожного, визнаються:
 • доброзичливість, коректність, ввічливість;
 • професіоналізм, ініціативність, відданість справі;
 • стриманість, толерантність до протилежної точки зору, тактовність;
 • законослухняність;
 • чесність та відповідальність;
 • конструктивний підхід до вирішення проблем;
 • пунктуальність та обов’язковість;
 • повага до колег;
 • уникнення конфліктних ситуацій та емоційного забарвлення робочих конфліктів, уникнення сутичок або образ;
 • командний стиль роботи, орієнтованість на досягнення максимально можливого позитивного результату;
 • нерозголошення інформації, яка має конфінденційний або службовий характер;
 • визнання та дотримання конституційних прав людини як найвищих пріоритетних цінностей;
 • повага до державної символіки, символіки громади, наслідування духовних та моральних цінностей, сформованих багатовіковою історією рідного краю та українського народу.
 • сумлінне дотримання принципів Положення та інших документів виконавчих органів селищної ради
  • Мета діяльності Молодіжної ради – надати молоді громади можливість взяти безпосередню участь як у формуванні  політики громади з питань, які впливають на її життя, так і в процесах прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.

2.2. Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:

 • розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у громаді;
 • сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань.
 • розроблення механізму взаємодії виконавчих органів селищної ради і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості.
 • сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об’єднань громадян;
 • сприяння у забезпеченні постійного зв’язку між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з представниками молоді громади з питань молодіжної політики;
 • внесення рекомендацій та пропозицій до Високопільської ради щодо її рішень з питань молодіжної політики;
 • сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;
 • сприяння розвитку  учнівського самоврядування;
 • виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у громаді;
 • аналіз, прогнозування та визначення сучасних актуальних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно—просвітницького, виховного та економічного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді;
 • попередня оцінка та підготовка висновків у вигляді рекомендацій стосовно рішень Високопільської селищної ради та її виконкому, розпоряджень селищного голови з питань реалізації молодіжної політики;
 • розвиток всебічних зв’язків молоді громади з молодіжними організаціями нашої держави та інших держав;
 • підтримка і організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді громади;
 • поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді громади;
 • сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді.
 • подання на розгляд селищному голові та селищній раді щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді у громаді.
 • інші завдання, які не суперечать законодавству України.
 • Рішення Молодіжної ради оприлюднюються на офіційному веб—сайті Молодіжної ради. Оригінали рішень Молодіжної ради зберігаються у Високопільській селищній  раді. Копії рішень на запит установ, організацій та приватних осіб видаються з дозволу селищного голови.
 1. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

3.1.Структура Молодіжної ради:

-Голова Молодіжної ради та його заступник

-Секретар Молодіжної ради

-Члени Молодіжної ради з правом голосу

 • Членами Молодіжної Ради можуть бути громадяни України, члени територіальної громади , представники молодіжних громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян, студенти вищих навчальних закладів, що народилися в селищі, районі, що здійснюють діяльність у сфері реалізації молодіжної політики віком до 35 років.
 • Первинний персональний склад Молодіжної ради формується та затверджується на підставі первинних зборів усіх зацікавлених у створенні Молодіжної Ради, де обираються голова Молодіжної ради та секретар Молодіжної ради.
 • Склад Молодіжної ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.
 • Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. На першому організаційному засіданні з числа радників Молодіжної ради обирається голова Молодіжної ради та секретар Молодіжної ради, приймається рішення простою більшістю голосів членів Молодіжної ради терміном на 1 рік, не більше ніж два роки поспіль.
 • Заступника обирає та затверджує голова Молодіжної ради з подальшим затвердженням Молодіжною радою.
 • Секретар Молодіжної ради обирається з числа  членів Молодіжної ради за ініціативи голови Молодіжної ради.

 

3.2.  До структури Молодіжної ради входять: голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради секретар Молодіжної ради.

4.  ПОРЯДОК РОБОТИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

4.1.  Основною формою роботи Молодіжної ради та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень представниками молоді громади є засідання (наради).

4.2.  Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість представників від загального складу.

 • Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради  за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Молодіжна рада може встановлювати дату проведення своїх засідань відповідно до затвердженого плану роботи.
 • Рішення засідань Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Молодіжної ради.
 1. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.
 • Молодіжна рада організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує її виконання.
 • Молодіжна рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:
 1. Обирає зі свого складу голову Молодіжної ради, заступника голови Молодіжної ради, секретаря Молодіжної ради та звільняє їх з посад;
 2. Утворює й ліквідовує комітети, тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;
 3. Приймає регламент Молодіжної ради;
 4. Приймає двома третинами голосів від загального складу символіку Молодіжної ради;
 5. В межах своїх повноважень приймає рішення;
 6. Направляє пропозиції до селищної ради з питань молодіжної політики;
 7. Приймає рішення про дострокове припинення повноважень Молодіжної ради;
 8. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів та завдань Молодіжної ради;
 9. Розміщує інформацію на офіційному веб—сайті Молодіжної ради;
 10. Розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;
 11. Затверджує порядок денний засідання;
 12. Готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю з питань упровадження та реалізації молодіжної політики, молодіжних програм на місцевому рівні;
 13. Подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;
 14. Подає пропозиції щодо проведення консультацій із громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;
 15. Розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій із громадськістю за визначеною тематикою, із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
 16. Здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій із громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;
 17. Опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;
 18. Проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
 19. Узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів  програм, рішень селищної ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;
 20. Бере участь у розробці проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;
 21. Бере участь у проведенні моніторингу виконання  Програм, рішень Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції за його результатами;
 22. Забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які стосуються інтересів молоді міста та реалізації молодіжної політики;
 23. Розробляє та ініціює винесення на розгляд виконавчого комітету Високопільської селищної ради проектів рішень з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;
 24. Подає селищному голові рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
 25. Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
 26. Організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом;
 27. Підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;
 28. Здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.
 29. Рішення Молодіжної ради приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Положенням.
 30. Рішення Молодіжної ради зобов’язані виконувати  члени та органи, які утворені Молодіжною радою та належать до Молодіжної ради.
 31. Для виконання покладених на неї завдань Молодіжна Рада має право:
  1. Отримувати відповідно до чинного законодавства необхідну інформацію та роз’яснення від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян;
  2. Звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних структур;
  3. Організовувати власні дослідження із залученням відповідних організацій чи фахівців;
  4. Опубліковувати у засобах масової інформації свою позицію стосовно актуальних проблем громадського та соціально – політичного життя;
  5. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Молодіжної ради;
  6. Вносити селищному голові пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету;
  7. Сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі у масових заходах;
  8. Сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм у селищі;
  9. Делегувати своїх представників для участі у засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій селищної ради, сесій селищної ради, з розгляду питань, що належать до її компетенції;
  10. Проводити тренінги, семінари, навчання, «круглі столи» та конференції для членів Молодіжної ради та інших активістів молодіжного руху.

6.ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 • Молодіжну раду очолює голова Молодіжної ради. Голова Молодіжної ради пропонує заступника та секретаря з подальшим розглядом та затвердженням Молодіжною радою.
 • Голова Молодіжної ради:
  • Представляє Молодіжну раду;
  • Забезпечує взаємодію Молодіжної ради з Високопільською селищною радою та її виконавчим комітетом;
  • Вживає заходів до захисту честі та гідності членів Молодіжної ради;
  • Веде засідання (наради) Молодіжної ради, забезпечує дотримання на них регламенту Молодіжної ради;
  • Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою;
  • Забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;
  • Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання (наради) Молодіжної ради без попереднього обговорення у комісіях Молодіжної ради;
  • Контролює виконання заступником  Молодіжної ради їх посадових обов’язків;
  • Не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про організацію роботи Молодіжної ради.
  • У разі тимчасової відсутності Голови Молодіжної ради (відпустка, відрядження, непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує заступник Голови Молодіжної ради по роботі з молоддю старшого віку, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

7.СЕКРЕТАР МОЛОДІЖНОЇ РАДИ.

 • Секретар Молодіжної ради обирається на засіданні (нараді) Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної ради, простою більшістю присутніх на засіданні радників.
 • Забезпечує поточну роботу Молодіжної ради.
 • Секретар Молодіжної ради:
  • Організує підготовку засідань Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд засідань Молодіжної ради;
  • Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
  • Формує порядок денний засідання Молодіжної ради у відповідності із регламентом Молодіжної ради та погоджує його з головою Молодіжної ради;
  • Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повноважних радників Молодіжної ради.
 1. ЧЛЕНИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
 • Члени Молодіжної ради мають право голосу на засіданнях Молодіжної Ради і можуть брати участь в її діяльності, очолювати та входити до робочих груп, комітетів та інших тимчасових органів Молодіжної ради. Прийом у члени Молодіжної ради відбувається на підставі заяви встановленого зразка.

8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • Селищний голова, секретар  ради, заступник селищного голови, керівники виконавчих органів, депутати  Високопільської селищної ради (за згодою) можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.
 • На засідання постійних комісій Високопільської селищної ради, виконкому, сесії селищної ради, при розгляді питань, які впливають на життя молоді громади, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.
 • Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на основі колегіального рішення 2/3 Молодіжної ради, за поданням голови Молодіжної ради.
 • Молодіжна рада ліквідується та реорганізується на основі колегіального рішення 2/3 Молодіжної ради.

Високопільська селищна рада здійснює забезпечення Молодіжної ради приміщенням, створює необхідні умови для її роботи.

 

Секретар  ради                                                                             Л.О.Гречка

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1577958
CьогодніCьогодні2390
ВчораВчора1801
На цьому тижніНа цьому тижні16079
У цьому місяціУ цьому місяці55348
З початкуЗ початку1577958

Besthosting


Найновіше