Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2018 року Рішення № 219 Про затвердження статуту комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти»
Рішення № 219 Про затвердження статуту комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» Друк
Четвер, 28 червня 2018, 05:26


Високопільська селищна рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

Х  сесії селищної ради VІI скликання

 

від 26 червня  2018  року                       № 219

 

 

Про затвердження статуту комунального
закладу «Високопільський опорний заклад
загальної середньої освіти»

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положенням про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778,  керуючись ст. 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Статут комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (далі Статут) (додаток)
 2. Директору КЗ «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти»  подати відповідні документи для реєстрації Статуту у встановленому законом порядку.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

Селищний голова                                  Р.М. Застава

 

Додаток
до рішення селищної ради від 26.06.2018р. № 219

 

 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
 Комунального закладу
«Високопільський опорний заклад
загальної середньої освіти»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

1.1.              Комунальний заклад «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти», (далі - опорний заклад освіти)  реорганізований шляхом приєднання до комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» комунального закладу  «Малошестірнянський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячій садок», комунального закладу «Нововознесенський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячій садок» та комунального закладу «Потьомкинський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дитячій садок» рішенням ІХ сесії селищної ради VII скликання від 30.05.2018 №197

Скорочена назва -  КЗ «Високопільський ОЗЗСО»

Юридична  адреса опорного закладу освіти: 74000 Херсонська область,
смт Високопілля вул. Гагаріна 3

1.2. Засновником опорного   закладу освіти є Високопільська селищна рада. Засновник діє в межах повноважень визначених Законом України «Про освіту».
1.2.1. Форма власності – комунальна.
1.3. Опорний заклад освіти є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою, що  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, ідентифікаційний номер і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань, є правонаступником реорганізованих шляхом приєднання навчальних закладів Високопільської селищної ради: 
·        КЗ «Високопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
·        КЗ «Малошестірнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» НВК - дитячий садок,
·        КЗ «Нововознесенський НВК «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів-дитячий садок» та 
·        КЗ «Потьомкинський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок» 
стосовно балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів.
            1.4. Опорний заклад освіти має у своєму складі філії: 
-         Потьомкинська філія дошкільної та початкової освіти комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (скорочена назва - Потьомкинська філія КЗ «Високопільського ОЗЗСО»);
-         -Нововознесенська філія дошкільної та базової середньої освіти комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (скорочена назва – Нововознесенська філія КЗ «Високопільський ОЗЗСО») ;
-         Малошестірнянська філія дошкільної та базової середньої освіти комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (скорочена назва – Малошестірнянська філія КЗ «Високопільський ОЗЗСО»)
Філії опорного закладу  не є юридичними  особами. Філії функціонують на підставі цього Статуту та  Положення про філію опорного закладу, затверджених рішенням селищної ради. Філія виконує функції відповідно до визначеного положенням рівня свого ступеня.
1.5. Головною метою  опорного закладу освіти, є реалізація права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
            1.6. Головними завданнями опорного закладу освіти є:
            1) забезпечення  реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
            2)  виховання громадянина України;
            3) виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
            4) формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
            5) виховання у здобувачів освіти  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
            6) розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань,наукового світогляду;
            7) реалізація права здобувачів освіти  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
            8) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
            9) створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
            1.7. Опорний заклад в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
            1.8. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах повноважень, визначених  законодавством України, та власним статутом.
            1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою,суспільством і державою за:
            1) безпечні умови освітньої діяльності;
            2) дотримання державних стандартів освіти;
            3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
            4) дотримання фінансової дисципліни.
            1.10. В опорному закладі освіти визначена українська мова  навчання; можуть формуватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11(12) класи). У залежності від запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11(12) кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.

1.10.2. Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

1.10.3. Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання  та здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

 
            1.11. Опорний заклад освіти має право:
            1) проходити в установленому порядку ліцензування відповідних видів діяльності, аудит;
            2) визначати  форми, методи і засоби організації  освітнього процесу ;
            3) визначати варіативну частину освітньої програми;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;
            4) спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними
інститутами та центрами проводити науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
            5) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
            6) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
            7) залишати у своєму розпорядженні використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; 
            1.12.Медичне обслуговування здобувачів освіти і відповідні умови для його організації забезпечуються засновником  Високопільською селищною радою.
            1.13. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 
II.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
            2.1. Опорний заклад планують свою роботу самостійно відповідно до річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші цілі освітньої програми, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується директором опорного закладу освіти.
            2.2. Основним документом, що регулює освітній процес,є освітня програма, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
            2.3. Опорний заклад  забезпечують відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. Опорний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, забезпечує виконання освітніх завдань на кожному рівні навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
            2.4. Відповідно до робочої програми педагогічні працівники опорного закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань  та здобуття освіти на рівні державних стандартів та компетенцій передбачених ЗУ «Про освіту».
            2.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України ― «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту» та власного Статуту з урахуванням специфіки опорного  закладу,  профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.6. Опорний заклад здійснюють освітній процес за інституційною формою навчання (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), індивідуальною формою навчання (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві) та дуальною формою навчання.

            2.7.  Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв опорний заклад  створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
            2.8. Опорний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
            2.9.Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – заява).
            2.9.1 До заяви додаються: 
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності). У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали 3 мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).
            2.10. В опорному закладі для здобувачів освіти перших-п’ятих класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
            2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються опорним  закладом у межах часу, що передбачений робочою освітньою програмою.
            Навчальний рік  розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
            Навчальний рік поділяється на два семестри. Структура навчальних занять визначається педагогічною радою опорного закладу освіти.
            2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
            2.13. З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного навчального закладу щорічно директором опорного  закладу освіти затверджується графік канікул, загальна тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
            2.14. Тривалість уроків в  опорному навчальному закладі становить: уперших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин,у  п’ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається.
            2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом  уроків, що складається  на  кожен семестр з урахуванням  санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 
            Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в опорному закладі проводяться індивідуальні, групові,  гурткові факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
            2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
            2.17. В опорному  закладі визначення рівня досягнень учнів  у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).
            У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів унавчанні, у другому та наступних класах-за 12-ти бальною системою  за рішенням педагогічної ради  закладу освіти).
            У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів .
            2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  та батьків класним керівником .
            2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний рівень навчання, вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом проведення державної підсумкової атестації. 
            2.20. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь опорного навчального закладу,видається відповідний документ про освіту:
            по закінченні початкової школи – табель успішності;
            по закінченні основної школи – свідоцтво про базову  загальну середню освіту;
            по закінченні профільної середньої школи  – атестат про повну загальну середню освіту.
            2.21. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:Похвальний лист, Похвальна грамота, золота медаль, срібна медаль, стипендія здобувачу освіти(у межах коштів, передбачених наці цілі).

2.22.  Виховання здобувачів освіти у опорному закладі здійснюється під час уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.23.  Цілі виховного процесу в опорному  закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.24. У опорному закладі та його філіях  забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.25. Дисципліна в опорному закладі підтримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього  процесу,Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

 
ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
            3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному загальноосвітньому навчальному закладі  та його філіях є:
            здобувачі освіти;
            керівники;
            педагогічні працівники;
            психологи, бібліотекарі;
            інші спеціалісти;
            батьки або особи, які їх замінюють.
            3.2.Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
            3.3.Здобувачі освіти мають право:
            1) на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів та позакласних занять;
            2) на  користування наявною навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
            3) на доступ до інформації з усіх галузей знань;
            4) брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
            5) брати участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;
            6) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти;
            7) брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
            8) на захист від будь-яких форм  експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
            9) на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
            3.4.Здобувачі освіти зобов'язані:
            1)оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
            2) дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
    бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
            3) дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
            4) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що
не заборонені чинним законодавством;
            5) дотримуватися правил особистої гігієни 
            3.5. Педагогічними  працівниками  опорного навчального  закладу   можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають  відповідну педагогічну   освіту, належний  рівень  професійної   підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість  своєї  роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
            3.6. Призначення на посаду педагогічних та інших працівників та їх звільнення здійснюється директором опорного закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
            3.7. Педагогічні працівники мають право на:
            1) захист професійної честі, гідності;
            2) самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не
шкідливих для здоров’я здобувачів освіти;
            3) участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;
            4) проведення в установленому порядку науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
            5) виявлення педагогічної ініціативи;
            6) позачергову атестацію з метою отримання відповідної  категорії,
педагогічного звання;
            7) участь  у роботі органів громадського самоврядування опорного
Закладу освіти;
            8) підвищення кваліфікації, перепідготовку, добровільну сертифікацію;
            9)Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
            3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
            1) забезпечувати  належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
            2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, атакож збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
            3) сприяти зростанню іміджу опорного закладу освіти;
            4) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
            5) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки,старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
            6) готувати учнів до самостійного життя в дусі  взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
            7) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність учнів;
            8) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків,  тютюну, іншим шкідливим звичкам;
            9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;виконувати Статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку,  трудового договору;
            10) виконувати накази керівника опорного закладу освіти, органів управління освітою;
            11) брати участь у роботі педагогічної ради.
            3.9. У опорному закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.
            3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умов Трудового договору, порушення академічної доброчесності або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
            3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
            1) обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
            2) звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
            3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу та його філій;
            4) на захист  законних інтересів своїх дітей  в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
            3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
            1) забезпечувати  умови  для здобуття дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
            2) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
            3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
            4) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Уразі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
            3.13. Представники громадськості мають право:
            1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
            2) керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками,секціями;
            3) сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
            4) проводити консультації для педагогічних працівників;
            5) брати участь в організації навчально-виховного процесу
            3.14. Представники громадськості зобов’язані:
            1) дотримуватися Статуту;
            2) виконувати накази та розпорядження керівника опорного закладу освіти, рішення органів місцевого самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
 
ІV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
            4.1.Управління опорним закладом освіти та його філіями здійснюється його Засновником– Високопільською селищною радою.
            4.2. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
            4.3. Директор опорного закладу  призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади після прийняття рішення Засновником.
            Призначення та звільнення інших працівників здійснюється директором опорного закладу з дотриманням чинного законодавства.
            4. 4.Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
            4.5. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
            1) працівників опорного закладу освіти  — зборами трудового колективу;
            2) здобувачів освіти опорного закладу першого, другого,третього рівнів — класними зборами;
            3) батьків,  представників  громадськості — класними  батьківськими
зборами.
            Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
            Визначається така кількість делегатів: від працівників  опорного закладу 10, здобувачів освіти 10, батьків і представників громадськості 10.
            Термін їх повноважень становить 1 рік.
            Загальні збори правочинні, якщо в їхній  роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
            Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
            Право скликати збори мають голова наглядової ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.
            4.6.Загальні збори:
            1) обирають наглядову раду опорного закладу, її голову, встановлюють
термін їх повноважень;
            2) заслуховують звіт директора і голови ради опорного закладу;
            3) розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-
господарської діяльності навчального закладу;
            4)  затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності
опорного закладу;
            5) приймають  рішення про стимулювання праці керівників та інших
педагогічних працівників;
            4.7.У період між загальними зборами діє  рада опорного закладу.
            4.8. Метою діяльності ради опорного закладу є:
            1) сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
            2) об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення освітнього процесу;
            3) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;
            4) розширення колегіальних форм управління опорним закладом;
            5) підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з
організацією навчально-виховного процесу.
            4.9. Основними завданнями ради опорного закладу є:
            1) підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
            2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку
опорного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
            3) формування навичок здорового способу життя в опорному закладі;
            4) сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
            5) підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та
виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
            6) сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
            7) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і
вдосконалення процесу навчання та виховання здобувачів освіти;
            8) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
            9) стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
            10) зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та опорним  закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
            4.10. До ради опорного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, здобувачів знань другого та третього рівнів, батьків і громадськості. Представництво в раді опорного закладу й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради опорного закладу збудь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).На чергових виборах склад ради опорного закладу оновлюється не менше ніж на третину.
            4.11. Рада опорного закладу діє на засадах:
            1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;
            2) дотримання вимог законодавства України;
            3) колегіальності ухвалення рішень;
            4) добровільності і рівноправності членства;
            5) гласності.
            Рада  опорного закладу працює за планом, що затверджується загальними зборами.
            Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.
            Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради опорного закладу.
            Очолює раду опорного закладу голова, який обирається із складу ради опорного закладу.
            Голова ради опорного закладу може бути членом педагогічної ради.
            Головою ради  не можуть бути директор та його заступники.
            4.12. Рада опорного закладу:
            1) організовує виконання рішень загальних зборів
            2) вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності  навчання, вивчення іноземних мов та мов корінних народів;
            3) приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження здобувачів освіти похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними  грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
            4) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
            5) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
            6) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
            7) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
            8) вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього  процесу;
            9) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з здобувачами освіти;
            10) розглядає питання родинного виховання;
            11) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов здобувачів освіти, які перебувають в несприятливих побутових умовах;
            12) сприяє педагогічній освіті батьків;
            13) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
            14) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти здобувачами освіти (вихованцями);
            15) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;
            
            16) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
            4.12. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада. 
            4.13. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
            4.14. Основними завданнями піклувальної ради є:
            1) сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості
повної загальної середньої освіти;
            2) співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання здобувачів освіти  у навчальному закладі;
            3) зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
            4) організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
            5) вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
Загальнообов’язкового навчання;
            6) запобігання дитячій бездоглядності;
            7) сприяння працевлаштуванню випускників  опорного закладу;
            8) стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти;
            9) всебічне зміцнення зв’язків між родинами здобувачів освіти  та навчальним закладом.
            4.16. Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
            Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
            Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
            Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди вчителя опорного закладу.
            У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на
загальних зборах на його місце обирається інша особа.
            4.17. Піклувальна рада діє на засадах:
            1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
            2) дотримання вимог законодавства України; самоврядування;
            3) колегіальності ухвалення рішень;
            4) добровільності і рівноправності членства;
            5) гласності.
            Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш  ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись  також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
            Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
            Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
            Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу опорного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
            4.18.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
            З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
            4.19. Голова піклувальної ради:
            1) скликає і координує роботу піклувальної ради;
            2) готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
            3) визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
            4) представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
            5) має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
            4.20. Піклувальна рада має право:
            1) вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника опорного навального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази опорного закладу;
            2) залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;
            3) вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-
методичної бази опорного закладу;
            4) стимулювати творчу працю педагогічних працівників, здобувачів освіти;
            5) брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу,з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
            6) створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного  колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування. 
            4.21. Директор опорного закладу:
            1) здійснює керівництво педагогічним колективом опорного закладу та його філій, забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
            2) організовує освітній процес;
            3) забезпечує контроль за виконанням освітніх програм;
            4) відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
            5) створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
            6) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
            7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
            8) забезпечує права здобувачів освіти  на захист їх від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства;
            9) призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
            10) контролює організацію харчування і медичного обслуговування
учнів;
            11) здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені
терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
            12) розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і
коштами;
            13) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
            14) за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила
внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників опорного закладу;
            15) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників,
пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
            16) несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами(конференцією), засновником, місцевими органами державної влади тощо;
            4.23.У опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий
колегіальний орган — педагогічна рада.
            Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.
            4.25. Педагогічна рада розглядає питання:
            1) удосконалення  і методичного забезпечення освітнього
процесу, планування та режиму роботи опорного закладу та його філій;
            2) переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
            3) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
            4) морального та матеріального заохочення здобувачів знань  та працівників навчального закладу.
            4.26. Робота педагогічної ради опорного закладу  планується в довільній формі відповідно до потреб опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
            Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього  процесу.
            4.27. В опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 
V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА
            5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.
            5.2. Майно опорного закладу  та його філій знаходиться по праву оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення засновника,  статуту опорного закладу, положень про філії та укладених угод.
            5.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
            5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані освітньому закладу в наслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
            5.5. Для забезпечення освітнього  процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, залу, бібліотеки, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів психолога та соціального педагога тощо.
            5.6. Відповідно до рішення Високопільської селищної ради опорний заклад має земельні ділянки, де розміщуються спортивні та ігрові майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
 
VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
            6.1. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.
            6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
            кошти засновника;
            кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
            кошти фізичних, юридичних осіб;
            кошти, отримані за надання платних послуг;
            доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
            благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
            6.3.Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів,  користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
            6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.
            6.5.Звітність про діяльність опорного закладу та його філій встановлюється відповідно до законодавства.
 
VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
            7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
            7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями,громадськими об’єднаннями інших країн.
 
VІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

8.1        Метою функціонування системи забезпечення якості освіти в опорному закладі є:

гарантування якості освіти;

формування довіри суспільства до опорного закладу;

постійне та послідовне підвищення якості освіти;

8.2 Складовими системи забезпечення якості освіти є:

система забезпечення якості в опорному закладі (внутрішня система забезпечення якості освіти);

система зовнішнього забезпечення якості освіти;

8.3 Система забезпечення якості в опорному закладі  (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівника опорного закладу;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

8.4 Система зовнішнього забезпечення якості освіти може включати:

1) інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти, зокрема:

ліцензування освітньої діяльності;

акредитацію освітніх програм;

інституційну акредитацію;

громадську акредитацію опорного закладу;

зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;

інституційний аудит;

моніторинг якості освіти;

атестацію педагогічних працівників;

сертифікацію педагогічних працівників;

громадський нагляд;

інші інструменти, процедури і заходи, що визначаються спеціальними законами.

 
IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
            1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу та його філій приймає засновник. Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття,приєднання, поділу, виділення.
            2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
            3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
              4. У разі припинення існування опорного закладу як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів  одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до доходу бюджету.
 

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Внесення змін до цього Статуту здійснюється відповідно до чинного законодавства, затверджується Засновником.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1404240
CьогодніCьогодні951
ВчораВчора1116
На цьому тижніНа цьому тижні5558
У цьому місяціУ цьому місяці15194
З початкуЗ початку1404240

Besthosting


Найновіше