Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2018 року Рішення № 226 «Про затвердження Положення про «Малошестірнянську філію дошкільної та базової середньої освіти» комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти»
Рішення № 226 «Про затвердження Положення про «Малошестірнянську філію дошкільної та базової середньої освіти» комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» Друк
Середа, 11 липня 2018, 05:19


Високопільська селищна рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

ХІ  сесії селищної ради VІI скликання

 

 

від 06 липня  2018 року                                 № 226

 

«Про затвердження Положення про
«Малошестірнянську філію дошкільної
та базової середньої освіти» комунального
закладу «Високопільський опорний заклад
загальної середньої освіти»

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови  Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 "Про затвердження положення про освітній округ", керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про  «Малошестірнянську філію дошкільної та базової середньої освіти» комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (скорочена назва – Нововознесенська філія КЗ «Високопільського ОЗЗСО») (Додаток 1).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення,
    зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти,
    культури, спорту.

 

 

 

Селищний голова                                           Р.М.Застава

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення селищної ради від ___2018р. №___

 

Положення
про
«Малошестірнянську філію дошкільної та базової середньої освіти» комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти»

  1. 1. Загальні положення

1.1.  Малошестірнянська філія дошкільної та базової середньої освіти» комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти» (скорочена назва – Малошестірнянська філія КЗ «Високопільський ОЗЗСО» (далі - філія) є структурним  підрозділом комунального закладу «Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти», йому підпорядкована, та  забезпечує реалізацію права громадян  на здобуття ї  дошкільної та базової середньої світи.

1.2.   Філія  у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Типовим положенням та положенням про філію, затвердженим засновником.

1.3.  Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад загальної середньої освіти (далі – опорний заклад).

1.4     Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та

ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування

на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.5.Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

-         створення єдиного освітнього простору;

-         забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими

освітніми потребами, до якісної освіти;

-         створення умов для здобуття особами дошкільної та початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

-         розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні

певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

-         раціонального і ефективного використання наявних ресурсів

суб’єктів округу, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної.

1.6. Засновником філії виступає – Високопільська селищна рада.

Засновник створює,змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію відповідно до вимог законодавства.

1.7. Місцезнаходження філії

74030, Україна,

Херсонська область,

Високопільський район,

с. Мала Шестірня,

провулок Шкільний, будинок 1.

 

2.Організація освітнього процесу

2.1.Філія складається з  двох підрозділів: дошкільної освіти, початкової та базової середньої  освіти.

2.2 Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти (опорного закладу освіти).

2.3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти (опорного закладу освіти).

2.4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти (опорного закладу освіти).

2.5. Здобувачі освіти (вихованці), які здобувають освіту у філії, є здобувачами освіти  (вихованцями) закладу освіти (опорного закладу освіти). Зарахування, переведення та відрахування таких здобувачів освіти (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного закладу освіти).

2.6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається закладом освіти (опорним закладом освіти).

2.7.Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до чинного законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.8.Освітні програми розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

2.9.Розклад уроків  у філії складається керівництвом філії відповідно до освітньої програми з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.10.В освітніх програмах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених типовою освітньою програмою.

2.11.Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

2.12.Освітній процес у підрозділі дошкільної освіти філії здійснюється за програмою розвитку виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

2.13.Підрозділ дошкільної освіти філії має групу з денним 10 годинним режимом перебування дітей.

2.14. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей  з різницею у віці. Засновник (засновники) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність групи дітьми у філії.

2.15. Прийом дітей до підрозділу дошкільної освіти філії здійснюється на без конкурсній основі протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про народження дитини (копії).

2.16. За дитиною зберігається місце в підрозділі дошкільної освіти у разі її  хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.17. Відрахування дітей із підрозділу дошкільної освіти може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, у разі не сплати без повноважних причин плати за харчування протягом двох місяців.

2.18. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють – за 10 календарних днів.

2.19. Кількість дітей у групі визначається засновником (засновниками) залежно від демографічної ситуації.

2.20. Для вихованців підрозділу дошкільної освіти розклад дня розробляється відповідно до діючого законодавства.

2.21.Мова навчання здобувачів освіти  (вихованців) в філії визначається відповідно до вимог ЗУ «Про освіту».

2.22.Виходячи із запитів здобувачів освіти (вихованців) і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов, філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткового провадження освітньої діяльності, у тому числі платного, затверджуються опорним закладом.

 

3.Управління філією

3.1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти (опорного закладу освіти), що розробляється і затверджується керівником закладу освіти (опорного закладу освіти) на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №1120від19.09.2016№948від03.07.2017 ,№ 90 від 01.02.2018 (далі - Типові штатні нормативи).

3.2.Філію очолює завідувач.

3.3Повноваження завідувача філії:

-         організовує освітній процес у філії;

-         діє від імені філії;

-         порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо

прийняття та звільнення працівників філії;

-         створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (вихованців);

-         з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально -

побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (вихованців) може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

-         порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо

заохочення працівників та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;

-         забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

-         контролює виконання навчальних планів та програм;

-         здійснює контроль за якістю роботи педагогічних працівників та

обслуговуючого персоналу, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

-         щорічно звітує про результати роботи на зборах трудовогоколективу та перед керівництвом опорної школи.

-         здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Завідувач зобов'язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-

правових актів, на яких базується освітня діяльність,виконання

державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та

матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;

3.4 Зарахування (переведення) здобувачів знань  (вихованців) до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

3.5  Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти (опорного закладу освіти).

3.6 Філія може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

3.7 Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти (опорного закладу освіти) та беруть участь у її засіданнях.

3.8  Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти (опорного закладу освіти).

3.9  Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти (опорного закладу освіти) є обов’язковими для виконання філією.

3.10            При розмежуванні компетенції між опорним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

 

 

4.Кадрове забезпечення філії

4.1.Педагогічні та технічні працівники філії приймаються на посаду (звільняються з посади) директором опорного закладу.

4.2.Педагогічні працівники філії підлягають атестації та сертифікації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4.5.Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених

- проведення наукової роботи;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

4.6.Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти освітніх програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти;

- виховувати у  учнів повагу до батьків, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних,культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися академічної доброчесності;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

4.7. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

 

5.Матеріально- технічна база  та  фінансування філії

5.1Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту»«Про дошкільну освіту»«Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

5.2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти (опорного закладу освіти) його засновником або уповноваженим ним органом.

5.3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

5.4. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби,

інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

5.5.Заклад освіти (опорний заклад освіти) та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

5.6.Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому закономпорядку.

7.  Зміни та доповнення до Положення

7.1. Зміни та доповнення до Положення про філії вносяться засновником за поданням відділу соціальної інфраструктури.

 

 

 

 

 

 

 


рух взаємодопомоги "Зігріймо серця"

Волонтерський рух "ЗІГРІЙМО СЕРЦЯ". Группа в соцмережі Фейсбук для об'єднання й взаємодопомоги

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

1577958
CьогодніCьогодні2391
ВчораВчора1801
На цьому тижніНа цьому тижні16080
У цьому місяціУ цьому місяці55349
З початкуЗ початку1577958

Besthosting


Найновіше