Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ / Повноваження та діяльність
Повноваження та діяльність виконкому Друк
П'ятниця, 13 травня 2011, 05:19

Повноваження, організація діяльності
виконавчого комітету селищної ради

 

Загальні положення

 1. Виконавчий комітет селищної ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно - правового, інформаційного, аналітичного, матеріально – технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв'язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. Селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету селищної ради, селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.
 5. Очолює виконавчий комітет селищної ради, селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради.
 6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.
 7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 8. Після закінчення повноважень селищної ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 9. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статутом територіальної громади селища, регламентом діяльності селищної ради.
 10. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
 11. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

 

 

Інші виконавчі органи селищної ради

 1. Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати інші виконавчі органи.
 2. Виконавчі органи селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.
 3. Керівники інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою.
 4. Положення про інші виконавчі органи селищної ради затверджуються селищною радою.
 5. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, його структурними підрозділами та селищним головою в межах їх повноважень.

 

Повноваження виконавчого комітету селищної ради

 1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, Регламентом  селищної ради.
 2. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
 3. Виконавчий комітет ради:
  • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально - економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
  • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
 4. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:
  • здійснює правові та організаційно - технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних та інших комісій ради;
  • здійснює правове та організаційно - інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
  • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії ради;
  • організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
  • відповідає за друкування (розмноження) прийнятих рішень ради з примірника, підписаного членами редакційної комісії;
  • веде діловодство ради;
  • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
  • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
  • організовує навчання депутатів;
  • бере участь у підготовці нарад, семінарів, днів депутатів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними та іншими комісіями ради;
  • вивчає питання, пов'язані з адміністративно - територіальним устроєм селища для внесення пропозицій раді;
  • у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень ради;
  • розглядає за дорученням селищного голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;
  • здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
  • виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

 

Нормативно-правові акти виконавчого комітету

 1. Виконавчий комітет сільської, селищної ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.
 2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
 3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території селища підприємствами й установами незалежно від їх організаційно - правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.
 4. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 5. Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше не визначено самим актом.
 6. Розпорядження реєструються діловодом, розмножуються в необхідній для розсилки кількості і направляються за призначенням не пізніше ніж на третій день після підписання.
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Організація роботи виконавчого комітету

 1. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.
 2. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету селищної ради встановлює селищний голова.
 3. Основною формою роботи виконавчого комітету  селищної ради є його засідання.
 4. Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до інструкції з діловодства.

 

Засідання виконавчого комітету

 1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
 2. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою.
 3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило, в останню середу місяця.
 4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально - економічного розвитку селища, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.
 5. Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету селищному голові за три дні до засідання.
 6. Ці документи включають:
  • проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
  • список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
  • довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;
  • проект рішення виконкому.
 7. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 8. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.
 9. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис  селищному голові не пізніше як на третій день після засідання.
 10. Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 11. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

 

 


 


 

Статистика

4089789
CьогодніCьогодні559
ВчораВчора1446
На цьому тижніНа цьому тижні7513
У цьому місяціУ цьому місяці42142
З початкуЗ початку4089789

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Високопільська лікарня

 

logo crl 210

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Добровільна пожежна охорона

 

Нормативна база

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України