Skip to content
Додому Адміністративні послуги Положення, регламент ЦНАП Положення про центр надання адміністративних послуг
Положення про центр надання адміністративних послуг Друк
П'ятниця, 03 травня 2019, 05:40

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

Р І Ш Е Н Н Я
V сесії селищної ради VІI скликання

 

від  19 січня  2018 року                                №79

Про затвердження Положення про
центр надання адміністративних послуг
Високопільської селищної ради

 

 

Керуючись ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Високопільської селищної:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради  (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

Селищний голова                         Р.М. Застава


Додаток
до рішення V сесії селищної
ради VІІ скликання від 19.01.2018р. № 79

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Високопільської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – Центр) утворено з метою надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

Центр є структурним підрозділом Високопільської селищної ради (Далі Рада), утворюється Радою, є підзвітним і підконтрольним Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради, селищному голові, заступнику селищного голови.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Високопільською селищною радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

1.4. Положення про Центр, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів та службовців Центру затверджується рішенням  Ради.

1.5. Порядок взаємодії Центру з іншими виконавчими органами Ради визначається селищним головою.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРУ

 

2.1.  Основними завданнями Центру є:

2.1.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

2.1.4. надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.1.5. прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Високопільської селищної ради.

2.1.6. створення умов у Центрі, для зручності суб’єктів звернень, відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) для праці представників суб’єктів надання послуг – елекро та газопостачання, комунальних послуг.

2.1.7. Створення умов, за погодженням з Радою, щодо надання супутніх послуг (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.1.8. взаємодія з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами або організаціями.

2.1.9. утворення в сільській місцевості територіальних   підрозділів Центру, віддалених робочих місць адміністраторів (реєстраторів), які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням Високопільської селищної ради.

2.1.10. Залучення старост до надання адміністративних послуг, відповідно до законодавства.

 

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2.2.2. приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

2.2.3. видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову,

задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.2.4.здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.2.5.надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

3.1. Центр очолює начальник центру , якого призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Начальник Центру здійснює керівництво діяльністю Центру, розподіляє обов’язки між працівниками (адміністраторами, державними реєстраторами) Центру, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Центру його обов’язки виконує один із працівників Центру, відповідно до розпорядження селищного голови.

3.4. Начальник створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечення їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.5. Працівники Центру повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. Бажаний стаж роботи за фахом або на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

3.6. Адміністратор, державний реєстратор мають іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРУ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Особа, яка призначається на посаду начальника Центру повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту за рівнем не нижче спеціаліста та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 3 років.

4.2. Начальник Центру, представляючи інтереси Високопільської ОТГ:

4.2.1. Здійснює керівництво Центром, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

4.2.2. Координує діяльність працівників Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків. Визначає ступінь відповідальності працівників Центру.

4.2.3. Подає на затвердження селищному голові пропозиції до структури, кошторису доходів і видатків, Центру.

4.2.4. Видає у межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання. Розглядає скарги на дії та бездіяльність працівників, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення працівників;

4.2.5. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Центру.

4.2.6. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.2.7. Здійснює функції адміністратора;

4.2.8. Виконує інші повноваження згідно з  актами  законодавства та цим положенням .

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ

5.1. Працівники Центру мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.1.9. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

5.1.10. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

5.1.11. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

5.1.12. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5.1.13 порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

5.2. Працівники Центру зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, розпорядження, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати державну, службову таємницю, персональну інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади, місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти, всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

6.1. Центр фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Центр володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного

законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЦЕНТРУ

7.1. Працівник Центру, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Центру притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                       Л.О. Гречка

 

 

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2770091
CьогодніCьогодні1663
ВчораВчора2105
На цьому тижніНа цьому тижні10745
У цьому місяціУ цьому місяці10745
З початкуЗ початку2770091

Besthosting


Найпопулярніші