Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження антикорупційної програми ради Високопільської селищної ради об’єднаної територіальної громади
Проект рішення Про затвердження антикорупційної програми ради Високопільської селищної ради об’єднаної територіальної громади Друк
Вівторок, 09 липня 2019, 04:00

Високопільська селищна рада

Проект Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____________________2019 року                                                                    №

 

Про затвердження антикорупційної
програми ради Високопільської селищної ради об’єднаної територіальної громади

З метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності ради Високопільської селищної ради об’єднаної територіальної громади та створення дієвої системи протидії проявам корупції,  відповідно до вимог Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні», «Про запобігання корупції”», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної   політики в   Україні   (Антикорупційної  стратегії)   на  2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити антикорупційну програму Високкопільської селищної ради  об’єднаної територіальниї громади.

2. Секретареві  Високопільської селищної ради забезпечити  оприлюднення даного рішення на сайті селищної ради та на дошці оголошень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на робочу группу з розробки «Положення про антикорупційну раду в  Високопільській селищній раді»

 

 

Селищний голова                                     Р.М.Застава

Додаток №1

До рішення       сесії

Високопільської селищної ради

№____ від ____________2019р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Антикорупційну раду при Високопільській
селищній раді

1. Це Положення визначає правовий статус, завдання, повноваження та порядок утворення Антикорупційної ради при Високопільській селищній раді об’єднаною територіальною громадою (далі — Антикорупційна рада).

2. Антикорупційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Високопільській селищній раді об’єднаної територіальної громади

 

3. Антикорупційна рада утворюється  рішенням сесії Високопільської селищної ради у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Антикорупційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

4. Антикорупційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Високопільської селищної ради та розпорядженнями голови Високопільської селищної ради, а також цим Положенням.

 

5. Основними завданнями Антикорупційної ради є:

1) здійснення систематичного аналізу стану запобігання і протидії корупції в Високопільській селищній раді об’єднаній територіальній громаді, її виконавчому комітеті, на підприємствах, установах та організаціях, заснованих на комунальній власності Високопільської  об’єднаної територіальної громади;

2) внесення пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, допомога у розробленні проектів актів з цих питань;

3) залучення фахових спеціалістів до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;

4) здійснення громадського контролю за реалізацією Програми антикорупційних заходів (Антикорупційної програми) у  Високопільській селищній раді;

5) виконання інших завдань щодо запобігання корупції на території Високопільської об’єднаної територіальної громади.

 

6. Антикорупційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання корупції на території Високопільської об’єднаної територіальної громади, аналізує антикорупційне законодавство України та стан виконання заходів щодо його застосування;

напрацьовує та вносить пропозиції щодо процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності Високопільської об’єднаної територіальної громади ;

готує та подає голові Високопільської селищної ради пропозиції щодо усунення корупційних ризиків;

проводить аналіз звернень громадян, що надійшли до служби оперативного моніторингу та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету, стосовно наявності в діях посадових осіб місцевого самоврядування  корупційної складової;

заслуховує  інформацію та надає пропозиції щодо  належного використання майна об’єднаної територіальної громади.

 

7. Антикорупційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від Високопільської селищної ради, виконавчого органу Високопільської селищної ради, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності Високопільської об’єднаної територіальної громади, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Антикорупційну раду завдань;

вносити пропозиції щодо розробки проектів розпоряджень Високопільського селищного голови та рішень виконавчого органу Високопільської селищної ради з питань, віднесених до завдань Антикорупційної ради;

брати участь у розробці проекту Програми антикорупційних заходів (Антикорупційної програми);

здійснювати громадський контроль за реалізацією Програми антикорупційних заходів (Антикорупційної програми) у  Високопільській селищній раді;

проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Високопільської селищної ради та її виконавчих органів;

залучати в установленому порядку до роботи Антикорупційної ради посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності Високопільської об’єднаної територіальної громади, вітчизняних та іноземних вчених і фахівців, експертів міжнародних організацій, представників об’єднань громадян;

запрошувати на свої засідання керівників і представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних питань;

аналізувати стан додержання і виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, заснованими на комунальній власності Високопільської об’єднаної територіальної громади, Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;
організовувати та проводити робочі засідання з питань запобігання та протидії корупції у Високопільської об’єднаній територіальній громаді.

інформувати населення про стан запобігання та протидії корупції в у Високопільської об’єднаній територіальній громаді.

 

8. Склад Антикорупційної ради формується з числа співробітників Високопільської селищної  ради, виконавчого органу Високопільської селищної ради, їх структурних підрозділів, а також представників громадських об’єднань Високопільської об’єднаної територіальної громади та інших осіб, які є фахівцями у сфері запобігання корупції.

 

9. Персональний склад Антикорупційної ради затверджується рішенням сесії Високопільської селищної ради.

 

10. Антикорупційну раду очолює  голова Антикорупційної ради.

 

11. Голова Антикорупційної ради:

організовує діяльність Антикорупційної ради;

скликає та організовує підготовку та проведення засідань Антикорупційної ради;

виконує інші обов’язки, передбачені цим Положенням.

 

12. Секретар Антикорупційної ради здійснює організаційне забезпечення діяльності Антикорупційної ради, у тому числі:

готує матеріали до засідань Антикорупційної ради;

повідомляє членів Антикорупційної ради про дату, час та місце проведення засідання;

веде  протоколи засідань Антикорупційної ради;

за дорученням голови та заступника голови Антикорупційної ради виконує інші завдання, пов’язані із організаційним забезпеченням діяльності Антикорупційної ради.

У разі відсутності секретаря, голова Антикорупційної ради визначає особу, яка виконуватиме його обов’язки.

 

13. Члени Антикорупційної ради мають право:

виносити пропозиції для обговорення та здійснювати підготовку питань  для розгляду під час засідань Антикорупційної ради;

проводити консультації з представниками органів влади, місцевого самоврядування, керівництвом та співробітниками підприємств, установ та організацій з метою виявлення корупційних ризиків, вироблення процедур і політик, спрямованих на мінімізацію корупції;

виконувати доручення, надані головою та заступником Антикорупційної ради,  з питань запобігання корупції, мінімізації корупційних ризиків в діяльності Високопільської об’єднаної територіальної громади.

 

14. Основною організаційною формою діяльності Антикорупційної ради є засідання, що скликаються  у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Антикорупційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

 

15. Рішення Антикорупційної ради приймаються на засіданні шляхом відкритого голосування більшістю від присутніх під час засідання ради.

 

16. Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної ради, оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Антикорупційної ради.

Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної ради можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних актів Високопільським селищним головою, Високопільською селищною радою чи її виконавчим органом.

 

17. Рішення Антикорупційної ради, прийняті в межах її компетенції, підлягають обов’язковому розгляду Високопільської селищною радою, виконавчим органами Високопільської селищної) ради, їх структурними підрозділами та посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної власності Високопільської об’єднаної територіальної громади, яким вони адресовані.

 

18. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Антикорупційної ради здійснюється виконавчим органом Високопільської селищної ради.

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

 

Асоціація міст України

Статистика

2282424
CьогодніCьогодні723
ВчораВчора3397
На цьому тижніНа цьому тижні4120
У цьому місяціУ цьому місяці30488
З початкуЗ початку2282424

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші