Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Рішення ради Рішення 2019 року Рішення № 616 Про внесення змін до Положення про старосту Високопільської об’єднаної територіальної громади
Рішення № 616 Про внесення змін до Положення про старосту Високопільської об’єднаної територіальної громади Друк
Понеділок, 07 жовтня 2019, 05:42

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІ  сесії селищної ради VІІ скликання

від 04 жовтня  2019 року №616

Про внесення змін до Положення про старосту Високопільської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до Порядку організації  та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, з метою належної організації військового обліку на території внутрішніх громад Високопільської об’єднаної територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до  пункту 2.1.3. «Обов'язки старости» Розділу ІІ Положення про старосту Високопільської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення), а саме доповнити Положення пунктом «Забезпечувати ведення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних на території внутрішньої громади».
  2. Викласти Положення у новій редакції згідно з додатком.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав громадян, законності і правопорядку.

 

Селищний голова                                                                                    Руслан ЗАСТАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення  ХХХІ  сесії селищної ради VІІ скликання

від 04 жовтня №616

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ
Високопільської об’єднаної
територіальної громади

Преамбула

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України  визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села   (далі - староста) є посадовою особою місцевого самоврядування  відповідних сіл,  які перебувають у складі Високопільської об’єднаної територіальної  громади.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Високопільської об’єднаної територіальної громади та це Положення.

1.1.3.Положення про старосту села   громади затверджується  Високопільською селищною радою . Це Положення не потребує перезатвердження селищною радою нової каденції.

1.1.4.Перелік населених пунктів Високопільської об’єднаної територіальної  громади (сіл, селищ), в яких запроваджується посада старости, затверджується Високопільською селищною  радою. В селищі Високопілля, яке є адміністративним центром Високопільської об’єднаної територіальної  громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Високопільської селищної  ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Високопільської об’єднаної  територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Високопільської селищної  ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Високопільської об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту, де за рішенням Високопільської селищної  ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні виконавчого комітету Високопільської селищної ради присяги такого змісту  :

«Я, ________________(прізвище, ім’я, по батькові) __________________, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. (дата) (підпис) »

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Високопільської селищної ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Високопільської селищної ради про складення ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Високопільської селищної  ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Високопільської об’єднаної територіальної  громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Високопільської об’єднаної  територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Високопільська селищна  рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Високопільської селищної ради:

1) Високопільський селищний  голова;

2) постійні комісії Високопільської селищної ради;

3) виконавчий комітет Високопільської селищної  ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше 20 осіб .

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Високопільський селищний голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної територіальної громади у виконавчих органах Високопільської селищної ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Високопільської селищної  ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Високопільської селищної ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту   виконавчих органів Високопільської селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіально ї громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Високопільської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Високопільської об’єднаної територіальної громади,   регламенту Високопільської селищної  ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Високопільською об’єднанню  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами,внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Високопільської селищної  ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного  голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Високопільської селищної ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Високопільської селищної  ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Високопільської об’єднаної територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Високопільської об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом Високопільської об’єднаної  територіальної громади контрольних заходів на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Високопільської селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Високопільської об’єднаної  територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту   громади;

16) забезпечувати ведення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних на території внутрішньої громади;

17) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Високопільської селищної  ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Високопільської об’єднаної  територіальної громади, про свою роботу;

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Високопільської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

19) виконувати поточні доручення Високопільської селищної  ради та її виконавчого комітету, селищного  голови, звітувати про їх виконання.

20) Нести персональну відповідальність за збереження та використання печатки для довідок, яку використовує в своїй роботі.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Високопільської об’єднаної  територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Високопільської селищної  ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Високопільської об’єднаної  територіальної громади та їхніх посадових осіб,  а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Високопільської об’єднаної територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень Високопільської селищної  ради та її виконавчого комітету щодо майна Високопільської об’єднаної  територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Високопільської селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Високопільської об’єднаної  територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Високопільської селищної ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади незалежно від форми власності;

6 ) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Високопільської об’єднаної  територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту Високопільської об’єднаної  територіальної громади.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Високопільської селищної  ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного письмового оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Високопільською селищною радою.

Глава 2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Високопільською селищною  радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Високопільської селищної ради.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом Високопільської об’єднаної  територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Високопільської селищної  ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Високопільською селищною радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Високопільської селищної  ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

Селищний голова                                                                              Руслан ЗАСТАВА

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2905045
CьогодніCьогодні602
ВчораВчора1666
На цьому тижніНа цьому тижні8822
У цьому місяціУ цьому місяці31837
З початкуЗ початку2905045

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші