Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень ради Проект рішення Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Проект рішення Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки Друк
Вівторок, 19 травня 2020, 05:30

 

ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОАТУУ 6521855100

РІШЕННЯ

_____   СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ______  СКЛИКАННЯ

20 травня 2020 року                                                              №________

 

Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

З метою проведення цілісної молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади, створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму  підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади  на 2020-2022 роки (додається)
 2. Рекомендувати селищній раді під час внесення змін до бюджету на відповідні роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей бюджету.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування та обліку, бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку та постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

 

 

 

Селищний голова                                            Руслан Застава

 

 

ПРОГРАМА

підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Високопільська ОТГ

2.

Розробник Програми

Відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради, спеціаліст I категорії-юрисконсульт

3.

Відповідальний виконавець

Програми

КЗ «Високопільський ОЗЗСО», Молодіжний хаб Високопільської громади, спеціаліст I категорії-юрисконсульт

4.

Учасники Програми

КЗ «Високопільський будинок дитячої та юнацької творчості», КЗ «Високопільська центральна бібліотека», КЗ «Високопільський центр культури та дозвілля» тощо

5.

Термін реалізації Програми

2020-2022 р.

6.

Перелік джерел

фінансування, які беруть

участь у виконанні

Програми

Місцевий бюджет

Позабюджетні кошти, міжнародні програми

7.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, усього:

у тому числі:

місцевий бюджет

15000 грн

 1. 1. Загальні положення

Програма підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади 2020- 2022 роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Постанові КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України», Європейській хартії про участь молоді у місцевому і регіональному житті.                                    .    
Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного середовища для мешканців громади, основні напрями реалізації молодіжної політики на рівні громади є:

 1. Кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників),
 2. Належне фінансування молодіжної роботи;
 3. Розвиток молодіжної інфраструктури;
 4. Залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх виконанням.

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.
Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль в розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає використання існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з молоддю покладені на різні сектори селищної ради – освітні заклади, бібліотеки, будинок культури, тощо.
Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді хлопці та дівчата вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення. Переважна більшість проблем молоді — це складові загальних потреб сучасного суспільства.

Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

 1. Що молодь може дати суспільству для його розвитку;
 2. Що суспільство може дати для молоді для її розвитку і соціального становлення;
 3. Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку суспільства.

Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно передбачити:

 1. постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, молоді;
 2. необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі здійснення її організаційного та фінансового забезпечення;
 3. забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних працівників;
 4. сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського суспільства;
 5. налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній роботі;
 6. здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
 7. забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні ради, банки молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про більш активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ. Молодіжна робота в громаді повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську позицію молоді та задіяти усі потенційні ресурси.
Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання. Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами по молодіжній роботі.                                    .
У Високопільській ОТГ з грудня 2019 року на спеціаліста I категорії-юрисконсульта покладено  обов’язки щодо розвитку молодіжної політики, який відповідатиме за впровадження молодіжної політики в громаді.
Ефективність реалізації програми залежить від єдності та координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Участь у житті громади та активна громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, простору та можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі у процесі прийняття рішень та впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови кращого суспільства.                                        .
Удосконалення та ефективна реалізація молодіжної політики на території Високопільської ОТГ є підґрунтям дієвої системи соціалізації молоді, її громадянського становлення в інтересах і самої молодої людини, громади та держави в цілому. Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищення очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.
Завдяки плідній співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості здійснені правові та організаційні заходи, які в цілому позитивно вплинули на процес соціалізації молоді. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, які потребують постійної уваги та втручання з боку органів місцевого самоврядування.
Для визначення потреб молоді була сформована фокус-група, до складу якої увійшли представники усіх населених пунктів громади різного віку. У опитувані взяли участь 193 молодих людей Високопільської громади. Це складає 11% від усієї молоді громади. Опитування відбувалось у двох форматах: через онлайн анкету та паперові анкети,відповіді збирались анонімно та опрацьовувались в узагальненому вигляді.                                    .
Населення Високопільської об’єднаної територіальної громади становить 6672  осіб, з них молодь віком від 14 до 35 років 1753 осіб, або 26,3 % від загальної кількості населення. Серед всіх учасників опитування жінки склали - 54,5% (102), чоловіки - відповідно 44,9% (84), інше -0,5% (1).

Вікові групи молоді, які взяли участь в опитуванні:

 • 14-18  – 44 (22,8%)
 • 19-22  – 36 (18,7%)
 • 23-28  –  54 (28%)
 • 29-35 – 59 (30,6%)

Для опитаної молоді найбільш пріоритетними напрямками роботи з молоддю в громаді є:

 1. Популяризація здорового способу життя  (83)
 2. Підтримка талановитої молоді (79)
 3. Розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів/просторів (72)
 4. Організація фестивалів, вуличних акцій (67)
 5. Сприяння зайнятості та самозайнятості (66)

Також молоді люди відмітили важливі послуги та заходи, яких не вистачає для них в громаді:

 1. Профорієнтаційні заходи та сприяння у працевлаштуванні (105) 54,4% всіх відповідей;
 2. Розважальні заходи (90)  - 46,6%;
 3. Спортивні заходи (76) - 39,4%
 4. Неформальна освіта (тренінги, майстер-класи, стажування) (66) - 34,2%;
 5. Робота з вразливими категоріями молоді (діти, позбавлені батьківського піклування, наркозалежні, малозабезпечені, колишні ув’язнені тощо) (64) - 33,2%

Варто звернути увагу, що для третини опитаної молоді в громаді  не вистачає послуг/заходів пов'язаних з роботою з вразливими категоріями молоді (діти, позбавлені батьківського піклування, наркозалежні, малозабезпечені, колишні ув’язнені тощо)  та консультування (психолога, юриста, соціального працівника тощо) (54) - 28%) .

За результатами вивчення потреб визначено наступне:

-        недостатньо цікавих заходів поза навчальними закладами. Молодь потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізувати потенціал.

-        низький рівень залученості молоді до неформальної освіти, адже освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань недостатньо для особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди у громаді не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з успішними людьми.

-        заходи з формування здорового способу життя молоді не задовольняють усі категорії молоді – дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у їх різноманітті;

-        низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

-        повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

-        несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

-        відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;

-        відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

-        слабка інтегрованість української молоді у світове та європейське молодіжне співтовариство.

-        залучення молоді до прийняття рішень потребує змін. Молодіжна рада та залучення молодих спеціалістів до апарату селищної ради дадуть змогу реалізувати учасницький підхід до формування місцевої політики.

 1. 2. Мета та завдання Програми

Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на території Високопільської ОТГ на 2020-2022 роки.

Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості.

Основні завдання програми:

• формування активної громадянської позиції – здійснення заходів з підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості молоді, заходи на підтримку доступу молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті, асоціаціях, політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності та способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

• формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

• впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та хлопців; • формування екологічної культури;

• розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до навчання впродовж життя;

• інтеграція молоді на ринок праці - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних.

 1. 3. Шляхи розв'язання проблем

 

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на чотири пріоритетних напрямах:

Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм - здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді. Пріоритет «Громадянськість і патріотизм» планується реалізувати за чотирма напрямами:

1. Напрям: «Національно-патріотичне виховання». Мета: формування патріотичної свідомості молоді, утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної своєрідності, залучення молоді до суспільно значущої діяльності, створення осередків національно-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки.

2. Напрям: «Гідність і Толерантність». Мета: виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до переконань, культури, традицій інших.

3. Напрям: «Молодь у злагоді з законом». Мета: профілактика правопорушень та негативних проявів серед молоді, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді.
4. Напрям: «Охорона довкілля». Мета: формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля.

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя - здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя. Пріоритет «Здоровий та безпечний спосіб життя» планується реалізувати за двома напрямами:

1. Напрям: «У здоровому тілі - здоровий дух». Мета: створення умов для поліпшення здоров’я молоді, підвищення рівня фізичного і духовного здоров'я молоді шляхом впровадження системи фізичної культури та спорту, здорового і безпечного способу життя, розбудови спортивно-оздоровчих таборів для молоді.

2. Напрям: «У гармонії з собою і світом». Мета: сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин в соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти - формування у процесі співпраці громадських об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування цілісної системи неформальної освіти молоді, створення умов для розвитку і самореалізації особистості. Сутність неформальної освіти - набуття молодими людьми знань та навичок шляхом участі в громадській суспільно значущій діяльності. Пріоритет «Розвиток неформальної освіти» планується реалізувати за шістьма напрямами:

1.  Напрям: «Молодіжний працівник». Мета: формування системи підготовки молоді до роботи в органах місцевого самоврядування , державної влади.
2.  Напрям: «Молодіжні центри». Мета: створення  осередків формування й реалізації молодіжної політики.

3. Напрям: «Підтримка творчих ініціатив молоді». Мета: створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості, підтримки інтелектуальної еліти та обдарованих дітей і молоді; залучення молоді до оволодіння культурними цінностями українського народу, сприяння розвитку професійної та самодіяльної художньої творчості, розвиток сучасної індустрії дозвілля для молоді.

4.  Напрям: «Молодіжний інформаційний та навчальний портали». Мета: інформаційне забезпечення молодіжної політики та комунікацій молоді.

5. Напрям: «Молодіжний паспорт». Мета: створення європейського інструменту презентації знань,  досвіду і кваліфікації для підвищення соціальної мобільності молоді.

6.  Напрям: «Підтримка інститутів громадянського суспільства». Мета: активізація молодіжного руху, фінансова підтримка соціально значущих проектів та програм інститутів громадянського суспільства.

Пріоритет 4. Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді. Пріоритет «Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді» планується реалізувати за чотирма напрямами:

1.  Напрям: «Профорієнтація». Мета - спрямування професійних інтересів молоді.

2. Напрям: «Молодіжне підприємництво». Мета: сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі.

3.  Напрям: «Волонтер». Мета: залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Високопільської ОТГ, підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів,спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

5. Очікувані  результати виконання Програми

 1. сприяння підвищенню ефективності  реалізації  молодіжної  політики в громаді , забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;
 2. здійснення заходів  щодо  задоволення  потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання пільгових довгострокових кредитів на  будівництво  та  придбання  житла   молодим сім'ям і молодим громадянам;
 3. формування у молоді основ  гуманістичного світогляду, пріоритетності  високих  моральних,  культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;
 4. залучення юнаків та дівчат  до оволодіння  культурними цінностями Українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості,  посилення роботи творчих спілок та  об'єднань,  клубів за інтересами,  розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;
 5. створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що заважають  доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання   наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя,  заняттями фізичною культурою та спортом,  що позитивно  вплине  на зменшення захворюваності молоді,  формування навичок здорового способу життя;
 6. зниження рівня  антигромадських, негативних проявів серед молоді,  поліпшення правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів соціального та правового захисту молоді, інститутів громадянського суспільства щодо профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в суспільстві;
 7. активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності,  створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування  програм інститутів громадянського суспільства,  а також обласних програм і заходів стосовно дітей та молоді, молодих сімей;
 8. запровадження/покращення інноваційні механізми молодіжної участі (бюджет участі, молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи);
 9. підвищення рівня екологічної свідомості молоді;

10.  створення умов для розвитку творчого потенціалу молоді, збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами фізкультурнооздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких та інших заходів;

11.  надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню робочих місць.

 

 

 

 1. Механізм  виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності  органів місцевого самоврядування ,  пов'язаної з виконанням цієї Програми, здійснює відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки молодіжної політики на території Високопільської об’єднаної територіальної громади 2020-2022 роки

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування програми підтримки молодіжної політики на 2020-2022 роки

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

2020

2021

2022

Місцевий бюджет

15000

5000

5000

5000

 

 

 

 

 

 

 

 


Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2764884
CьогодніCьогодні791
ВчораВчора1830
На цьому тижніНа цьому тижні5538
У цьому місяціУ цьому місяці5538
З початкуЗ початку2764884

Besthosting


Найпопулярніші