Skip to content
Додому Нормативно-правові акти Проекти рішень виконкому Про організацію центру надання адміністративних послуг
Про організацію центру надання адміністративних послуг Друк
Понеділок, 29 квітня 2013, 05:24

Проект
рішення виконавчого комітету
Високопільської селищної ради

 

__________  №  _____

 

Про організацію забезпечення роботи

центру надання адміністративних

послуг Високопільської селищної ради

 

З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», від 05 січня 2011 року № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», керуючись  ст. 29, 52,  59 Закону України  "Про  місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Високопільської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити положення про центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради, що додається.

2. Затвердити Технічний регламент центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради, що додається.

3. Затвердити Загальний регламент центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради,  що додається.

4. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються Високопільською селищною радою

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконавчого комітету Камінську М.Л.

 

 

 

 

Селищний голова                 Р.М. Застава

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Високопільської селищної ради _______________№_____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради

 

1. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

1.1. Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (ЦНАП) – інтегроване об’єднання адміністративних органів, їх структурних підрозділів, у якому забезпечується надання адміністративних послуг замовникам за принципами “єдиного офісу”,  “єдиного вікна” та організаційної єдності.

1.2. Адміністративна послуга – це послуга, яка є результатом здійснення суб′єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами за зверненням фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав, свобод і інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків.

1.3. Замовник (суб’єкт звернення) – фізична або юридична особа, яка звертається у ЦНАП з метою отримання адміністративної послуги.

1.4. Адміністративний орган-учасник ЦНАП (учасник ЦНАП) –орган місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, а також підприємство, установа, організація чи інший суб'єкт, яким згідно законодавства делеговані повноваження з надання адміністративних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.5. Адміністратор ЦНАП — посадова особа селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

1.6. Виконавець (суб’єкт надання адміністративних послуг) – адміністративний орган-учасник ЦНАП, його посадова чи службова особа, до компетенції яких належить вирішення справи з надання конкретної адміністративної послуги.

1.7. Вхідний пакет документів – заява та документи, що додаються до неї, які відповідно до вимог чинного законодавства є необхідними для отримання адміністративної послуги.

1.8. Адміністративна справа – вхідний пакет документів та індивідуальний формуляр (супровідний лист, в якому зазначаються відомості, що індивідуалізують конкретну адміністративну справу, етапи та строки їх проходження).

1.9. Вихідний пакет документів – адміністративний акт, який прийнято адміністративним органом за результатом розгляду та вирішення адміністративної справи з надання адміністративної послуги.

1.10. Адміністративний акт – рішення (правовий акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за результатами розгляду адміністративної справи і спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків замовника.

1.11. Інформаційна картка адміністративної послуги – документ, у якому міститься інформація про адміністративну послугу для замовника.

1.12. Технологічна картка адміністративної послуги – детальний опис процедури надання адміністративної послуги, у якому визначено порядок дій виконавців та строки їх вчинення.

2. Загальні положення

2.1.      Положення про центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради, (далі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про звернення громадян», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 21 травня 2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг».

2.2. Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – ЦНАП) – є виконавчим органом Високопільської селищної ради у якому забезпечується надання адміністративних послуг замовникам за принципами “єдиного офісу”,  “єдиного вікна” та організаційної єдності.

2.3. Метою створення та функціонування ЦНАП є забезпечення поліпшення якості адміністративних послуг, які отримують замовники.

2.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру надання адміністративних послуг приймається виконавчим комітетом селищної ради.

2.5. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», Указом Президента України від 03 липня 2009 року № 508/509 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постановами Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», від 03 січня 2013 року № 13 «Про затвердження порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг», від 30 січня 2013 року № 57 «Про затвердження порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

2.6.      Положення встановлює організаційні принципи роботи працівників виконавчого апарату селищної ради, комунальних підприємств,  та порядок взаємодії учасників ЦНАП з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг, в тому числі видачі документів дозвільного характеру та здійсненні державної реєстрації суб'єктів господарювання.

2.7.      Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов'язковим до виконання для всіх учасників ЦНАП.

2.8. Основними завданнями ЦНАП є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-   надання консультацій та роз'яснень замовникам щодо вимог та порядку отримання тих чи інших адміністративних послуг;

-   надання вичерпної інформації та необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг; прийняття цих документів; їх реєстрація; формування вхідного пакету документів та його передача у встановленому порядку відповідному адміністративному органу, уповноваженому вирішувати питання по суті;

-   забезпечення чіткого контролю за термінами виконання документів (забезпечення додержання термінів розгляду адміністративної послуги відповідним адміністративним органом);

-   забезпечення організації документообігу в селищній раді з питань надання адміністративних послуг, в тому числі: формування та ведення електронного документообігу;

-   інформування селищного голови про порушення вимог законодавства з питань функціонування ЦНАП;

-   підготовка пропозицій селищному голові, керівникам адміністративних органів-учасників ЦНАП щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затверджується   виконавчим комітетом селищної ради.

2.10. У ЦНАП, за рішенням виконавчого комітету селищної ради, також може здійснюватися прийняття звітів та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень селищної ради.

2.11. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.12. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць працівників, залучених до роботи ЦНАП, графік їх роботи визначається Технічним регламентом ЦНАП.

2.13.    Технічний регламент ЦНАП (далі – Технічний регламент) є нормативним документом, який визначає основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць працівників, залучених до роботи ЦНАП.

2.14.    Метою діяльності ЦНАП є забезпечення:

- організації прийому та реєстрації заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою;

- напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб'єктами звернень та адміністративними органами;

- спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб'єктам звернень.

 

3. Структура Центру

3.1.      До складу ЦНАП входять два сектори:

- інформаційно-консультаційний сектор;

- сектор прийняття вхідних пакетів документів.

3.1.1. Інформаційно-консультаційний сектор ЦНАП забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги. До складу інформаційно-консультаційного сектору входять адміністратори ЦНАП.

3.1.2. Сектор прийняття вхідних пакетів документів здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг. До складу сектору прийняття вхідних пакетів документів входять працівники ЦНАП, які представляють учасників ЦНАП.

3.2.      Внутрішня структура ЦНАП включає в себе організаційне поєднання в одному приміщенні адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, що має забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання встановленого переліку адміністративних послуг.

3.3.      Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок черговості їх обслуговування та реєстрації їх звернень встановлюється Технічним регламентом ЦНАП.

 

4. Організація діяльності ЦНАП, права та обов'язки персоналу ЦНАП

4.1. Працівники ЦНАП представляють учасників ЦНАП і здійснюють обслуговування замовників у ЦНАП. Повноваження працівників ЦНАП визначаються описом робочого місця. Працівники ЦНАП:

- надають фахові консультації замовникам;

- видають формуляри (бланки) документів, а також надають допомогу при їх заповненні;

- приймають від замовників та адміністраторів вхідні пакети документів,

- перевіряють наявність всіх необхідних документів та їх відповідність вимогам чинного законодавства;

- здійснюють реєстрацію вхідних документів, ведуть реєстр вхідних документів, у тому числі електронний;

- передають вхідний пакет виконавцю;

- у визначених випадках – безпосередньо опрацьовують справу та надають адміністративну послугу (адміністративний акт);

- передають вихідний пакет адміністратору ЦНАП;

- виконують інші функції відповідно до законодавства.

4.11. Працівники ЦНАП мають право:

4.11.1 отримувати згідно інформаційної картки документи, які необхідні для надання адміністративної послуги та можуть бути отримані без участі фізичної, юридичної особи від адміністративних органів, у володінні яких перебувають зазначені документи та інформація (а у разі коли документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані, – після отримання попередньої згоди фізичної або юридичної особи);

4.11.2. погоджувати документи (рішення) в інших адміністративних органах, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення фізичної, юридичної особи, яка звернулася за наданням адміністративної послуги.

 

5. Основні завдання та функції учасників Центру з питань організації надання інших адміністративних послуг

5.1.      Удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур.

5.2.      Надання суб'єкту звернення вичерпної інформації щодо вимог та порядку реалізації їх прав та законних інтересів, зокрема щодо:

-     переліку документів, необхідних для отримання певної адміністративної послуги;

-     вартості (у випадку встановлення плати) чи безоплатності процедури надання адміністративної послуги, документів, необхідних для її реалізації;

-     терміну прийняття рішення про задоволення або відмову у задоволенні заяви/клопотання;

-     вичерпного переліку підстав для відмови у задоволенні заяви/клопотання;

-     переліку адміністративних органів, уповноважених вирішувати питання, що є предметом звернення.

5.3.      Видача бланків заяв (клопотань), надання допомоги при їх заповненні.

5.4.      Прийняття від суб'єкта звернення заяви про надання певної адміністративної послуги та перевірка її відповідності вимогам законодавства, наявності повного комплекту документів, необхідних для позитивного вирішення питання.

Заява та документи приймаються за описом (додаток 1 до Положення), копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом працівника ЦНАП або адміністратора ЦНАП.

Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, здійснюється у порядку, визначеному Загальним регламентом.

5.5.      Формування справи (у випадку, передбаченому законодавством), її реєстрація, ведення та забезпечення її зберігання.

5.6.      Організація розгляду звернення/клопотання відповідним адміністративним органом.

5.7.      Організаційне та інформаційне забезпечення проведення (в разі необхідності) представниками адміністративних органів додаткових заходів, необхідних для належного вирішення заяви/клопотання.

5.8.      Здійснення контролю за додержанням адміністративними органами термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання.

5.9.      Видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку суб'єкту звернення рішення щодо реалізації предмету звернення (лист- відповідь, довідка, акт тощо).

5.10.    Внесення пропозицій щодо удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг.

5.11.    Організація проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації у встановленому порядку за затвердженим графіком.

5.12.    Забезпечення прийняття та реєстрації звернень громадян з особистих питань, звернень юридичних осіб, правоохоронних та інших органів, контроль за термінами їх розгляду та виконання.

5.13.    Забезпечення реєстрації у встановленому порядку вихідної кореспонденції.

5.14.    Забезпечення прийняття та відправлення у встановленому порядку поштової вхідної та вихідної кореспонденції.

5.15. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва районної державної адміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП.

 

6. Порядок взаємодії учасників ЦНАП з питань організації надання адміністративних послуг

6.1.      При зверненні суб'єкта звернення у ЦНАП щодо отримання певної адміністративної послуги, учасники ЦНАП здійснюють роботу, пов'язану з консультуванням, прийманням відповідних документів, їх реєстрацією та безпосередньо з видачею або забезпеченням направлення суб'єкту звернення через засоби поштового зв'язку відповідного рішення із предмету звернення/клопотання.

6.2.      Усі звернення/клопотання із питань, що відносяться до компетенції адміністративних органів, приймаються через працівника ЦНАП.

6.3.      Після отримання заяви/клопотання та супутніх документів, працівник ЦНАП забезпечує її/його направлення на розгляд відповідного адміністративного органу для прийняття рішення із повідомленням суб'єкта звернення про орієнтовний час отримання остаточного рішення щодо його розгляду.

6.4.      Працівник ЦНАП забезпечує взаємодію та документообіг між адміністративними органами та забезпечує контроль за дотриманням процедур та термінів, визначених для кожної окремої адміністративної послуги.

6.5.      Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом з відміткою про дату прийому та підписом працівника ЦНАП, котрий прийняв документи. При складанні опису перевіряється наявність необхідного (передбаченого) комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для позитивного вирішення питання, що є предметом звернення/клопотання.

6.6.      Заява, документи, що додаються до неї, та їх опис формуються у відповідну справу працівником ЦНАП, який координує відповідний напрямок роботи, реєструється у журналі обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг (додаток 3 до Положення).

Оригінал звернення (якщо  уповноваженим  суб'єктом  є  селищна  рада, виконавчий комітет селищної ради) в день звернення передається секретарю виконавчого комітету селищної ради для її реєстрації у встановленому порядку; копія такого звернення із доданими матеріалами передається в день її/їх прийняття до виконання відповідному адміністративному органу для вирішення питання по суті звернення/клопотання із дотриманням вимог відповідних нормативних актів з питань документообігу та діловодства.

У випадку, якщо уповноваженим суб'єктом є інший адміністративний орган, заява та додані документи передаються не пізніше наступного робочого дня до відповідного адміністративного органу для прийняття рішення по суті згідно із супровідним листом (додаток 2 до Положення).

6.7.      Реєстрація справ у окремому електронному журналі проводиться з метою забезпечення їх обліку, зберігання, контролю за виконанням і оперативного використання наявної в справах інформації.

6.8.      Представник адміністративного органу, який приймає справу до виконання від працівника ЦНАП, на супровідному листі ставить відмітку про дату її прийняття.

6.9.      Адміністративні органи протягом терміну, визначеного для конкретної адміністративної послуги, забезпечують вирішення справи по суті звернення/клопотання (розгляд, прийняття рішення, підготовка та оформлення відповідного документу відмова у задоволенні заяви/клопотання, виконання інших заходів) та особисто передають результат розгляду справи працівнику ЦНАП для їх видачі або направлення засобами поштового зв'язку суб'єкту звернення.

6.10.    У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох етапів її вирішення та включає в себе організацію та здійснення додаткових заходів або послідовного погодження кількох адміністративних органів, працівник ЦНАП забезпечує проходження цих процедур у встановленому порядку або їх окремих етапів без участі суб'єктів звернення, за їх згодою.

6.11.    У разі виникнення потреби прийняття рішення колегіального дорадчого органу щодо предмету звернення/клопотання, працівник ЦНАП організаційно та інформаційно забезпечує його прийняття та повідомляє (в разі необхідності) суб'єкта звернення про дату проведення відповідного засідання.

6.12.    У разі необхідності справляння плати за отримання відповідної адміністративної послуги, працівник ЦНАП повідомляє суб'єкта звернення про розмір та порядок її оплати відповідно до чинного законодавства під час прийняття від нього документів.

6.13.    У разі встановлення факту порушення термінів розгляду звернення, процедури надання адміністративної послуги або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги адміністративним органом або його посадовою чи службовою особою, працівник ЦНАП інформує про це начальника ЦНАП.

6.14.    Перелік адміністративних послуг, стандарти та алгоритми їх надання затверджуються та, в разі необхідності, змінюються рішенням виконавчого комітету селищної ради.

6.15.    Документообіг в ЦНАП здійснюється на паперових носіях та в електронній формі відповідно до встановленого порядку.

 

7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

7.1.      Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

7.2.      Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

8. Відповідальність

8.1.      Посадові особи ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть юридичну відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

8.2.      Дії або бездіяльність посадових осіб ЦНАП можуть бути оскаржені до керівництва відповідного адміністративного органу, селищного голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством.

8.3.      Шкода, заподіяна ЦНАП суб'єктам звернень під час виконання обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством.

 

9. Інформування громадськості про створення і функціонування ЦНАП та вивчення громадської думки щодо діяльності ЦНАП

9.1. Для поліпшення поінформованості населення відбувається періодичне інформування громадськості про створення та функціонування ЦНАП.

9.2. Інформування громадськості здійснюється з приводу прийнятих щодо ЦНАП рішень виконкому селищної ради, анонсування та інформування за результатами проведення заходів, підсумків діяльності ЦНАП за звітні періоди роботи тощо.

9.3. Інформування громадськості про функціонування ЦНАП проводиться шляхом підготовки та публікації матеріалів у засобах масової інформації, на веб-сайті селищної ради, виготовлення та поширення друкованої продукції, проведення брифінгів та прес-конференцій.

9.4. З метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП, рівня їх задоволеності якістю наданих послуг та врахування пропозицій замовників в процесі удосконалення діяльності ЦНАП проводиться вивчення громадської думки.

9.5. Вивчення громадської думки проводиться шляхом анкетування або опитування громадян (як власними силами, так і з залученням незалежних організацій), розміщення анкет на веб-сайті селищної ради,  у засобах масової інформації, проведення консультацій з громадськістю.

9.6. Результати проведеного вивчення громадської думки оприлюднюються та враховуються  під час прийняття рішень для поліпшення якості надання адміністративних послуг.

 

10. Ліквідація та реорганізація ЦНАП

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються рішенням виконавчого комітету селищної ради після попереднього обговорення із усіма учасниками ЦНАП, що підтверджується відповідними протоколами або іншими документами.

10.2. Ліквідація та реорганізація ЦНАП проводиться селищною радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

 

ОПИС

 

прийняття___________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи адміністративного органу)

від_________________________________________________________

(найменування заявника/суб’єкта господарювання)

пакету документів, необхідних для одержання_____________________

____________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

 

Перелік документів

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»____________201__р.                              реєстраційний №__________

 

 

 

_______________________________                        _________________________

(підпис відповідальної особи адміністративного органу)                                                                      (П.І.Б.)

_____________________________                       ________________________

(підпис заявника)                                                                                                            (П.І.Б.)

 

 

Додаток 2

до Положення

 

 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

 

до справи від «___»________201__р. реєстраційний номер_______________

 

прийнятої ________________________________________________________

(П.І.Б. відповідальної посадової особи адміністративного органу)

 

від______________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

виконавець_______________________________________________________

 

_________________________________________________________________

(назва адміністративного органу)

 

 

Перелік документів

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано «___»__________201__р. термін виконання «___»__________201__р.

 

______________________________

 

______________________________            ________________  _______________

(посада представника адміністративного органу)                                (особистий підпис)                              (П.І.Б.)

______________________________            ________________________________

(особистий підпис відповідальної особи)                                                       (П.І.Б. відповідальної особи)

 

Додаток 3

до Положення

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Відомості про

замовника: найменування,

місце - знаходження

Назва адміністративної послуги

ПІБ, підпис працівника Центру надання адміністративних послуг

Результат надання адміністративної послуги

Підпис одержувача адмін. послуги

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Високопільської селищної ради ______________№_________

 

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1.      Технічний регламент Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – Технічний регламент) є нормативним документом, який визначає основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – ЦНАП), оснащення робочих місць працівників, залучених до роботи ЦНАП.

1.2.      Затвердження, скасування та внесення змін до Технічного регламенту здійснюється рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.3.      Дотримання вимог Технічного регламенту є обов'язковим для всіх учасників ЦНАП.

1.4.      Організаційне та технічне забезпечення виконання Технічного регламенту здійснює виконавчий комітет селищної ради.

 

ІI. Основні вимоги до технічного оснащення ЦНАП

2.1. Загальні вимоги до технічного оснащення робочого місця:

 

Меблі

Стіл, 2 тумби, крісло, стілець

 

Комп’ютер

Не нижче Intel Pentium G840 (BX80623G840) s1155, модуль пам’яті DDR3 Kingston 2Gb, жорсткий диск 500Gb, монітор 19", Програмне забезпечення Microsoft Windows XP або Microsoft Windows 7

 

Принтер

Багатофункціональний пристрій Canon 24

 

Копір

Типу БФП Canon MF4010 Series, загальний

 

Телефон

Індивідуальний (внутрішня АТС)

 

Система управління чергою

Індивідуальне табло з прив’язкою до робочого місця, програмне забезпечення системи

Система відеонагляду

Загальна

Бази даних

ДОК.ПРОФ, довідники, електронна карта міста – загальний доступ; РДДХ, ЄДР – доступ відповідно до вимог законодавства (надається ДП «Інформаційно-ресурсний центр»)

 

Ідентифікатор

Індивідуальні із зазначенням найменувань органу, посади, прізвища, ім'я та по батькові працівника/керівника

 

2.2.      Інформаційне забезпечення з питань графіків особистого прийому, процедур надання адміністративних послуг, порядку та умов обслуговування у ЦНАП здійснюється за допомогою інформаційних стендів, на сайті селищної ради в мережі Інтернет.

2.3.      Інші вимоги:

- забезпечення доступу до приміщення ЦНАП та робочих місць особам із обмеженими можливостями;

- наявність облаштованих місць для очікування;

- наявність кімнат особистої гігієни;

- наявність вільного доступу до безкоштовного міського телефонного зв'язку;

- наявність засобів пожежогасіння та протипожежної сигналізації;

- забезпечення приміщень засобами охоронної сигналізації або фізичною охороною.

 

III. Основні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП

3.1. Органи та посадові особи, задіяні у роботі ЦНАП:

3.1.1. Із питань безпосереднього обслуговування відвідувачів:

-   виконавчі органи селищної ради, представники органів виконавчої влади та комунальних підприємств;

-   місцеві дозвільні органи та органи державної виконавчої влади (згідно з укладеними договорами про співробітництво, розпорядчими актами відповідних органів);

3.1.2.   Із питань забезпечення обслуговування особистого прийому громадян та реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції:

-   інспектор з видачі довідок селищної ради.

3.2.      Основні вимоги до режиму прийому на робочих місцях:

Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

3.3.1.   Час опрацювання звернення (одного відвідувача):

-   середній - 15 хвилин;

-   максимальний - 25 хвилин.

3.3.2.   Час технічної перерви на робочому місці - раз на 2 години не більше 6 хвилин.

3.3.3. Працівники ЦНАП зобов'язані вживати заходів до максимального зменшення часу очікування відвідувачами в черзі.

3.4.      Реєстрація звернень.

3.4.1. Усі звернення з питань видачі документів дозвільного характеру підлягають обов’язковій реєстрації.

3.5.      Вимоги до забезпечення відвідувачів бланками типових документів.

3.5.1. Працівники/адміністратори ЦНАП зобов’язані безоплатно забезпечити відвідувачів ЦНАП відповідними бланками типових документів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Високопільської селищної ради ____________№________

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради

 

І.Загальні положення

1.1.      Загальний регламент Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі – Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності Центру надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради (далі - ЦНАП), а саме: встановлює порядок організації діяльності всіх учасників ЦНАП, порядок  їх взаємодії із одержувачами адміністративних послуг, координацію діяльності, організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає засади діяльності та взаємодії адміністративних органів, які надають адміністративні послуги на території Високопільської селищної ради, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням виконавчого комітету селищної ради.

1.4. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб ЦНАП з урахуванням норм, викладених у відповідних Порядках обробки персональних даних у базах персональних даних.

1.5.      Основними принципами роботи ЦНАП є:

-   принцип орієнтації на замовника – формування ефективної системи взаємодії адміністраторів ЦНАП із замовниками;

-   принцип інформованості замовників – забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення зацікавлених замовників;

-   принцип найменшої дії – максимальне спрощення організації та технології надання адміністративних послуг;

-   принцип делегування повноважень – забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб замовників;

-   принцип «зворотного зв'язку» - встановлення зворотного зв'язку з одержувачами адміністративних послуг.

1.6.      Терміни, що використовуються в даному Регламенті, наведені в Положенні про центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради.

1.7.      Послуги ЦНАП надаються замовникам без справляння за них плати. Оплата за підготовку та надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.8. Основна інформація для замовника щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а процедура проходження документів щодо надання послуг - у відповідних технологічних картках.

1.9. Інформаційні та технологічні картки, зміни до них, розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг згідно з формами, викладеними в додатку 2 до Регламенту та затверджуються рішенням виконавчого комітету селищної ради за поданням керівника адміністративного органу-учасника ЦНАП.

1.10. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівник адміністративного органу-учасника ЦНАП своєчасно інформує про це ЦНАП, готує відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення – внесення змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних карток.

1.11. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів заявнику здійснюється виключно в ЦНАП.

1.14. У приміщенні адміністративних органів на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності в ЦНАП, режим роботи ЦНАП, графік прийому в ЦНАП працівниками адміністративних органів та перелік адміністративних послуг, які надаються адміністративними органами в рамках роботи ЦНАП.

1.15. Графік роботи ЦНАП визначається Технічним регламентом.

1.16. Графік роботи представників адміністративних органів в ЦНАП розробляється та пропонується адміністративним органам начальником ЦНАП, погоджується керівниками відповідних адміністративних органів та затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради. Зміни до зазначеного графіку вносяться у такому ж порядку.

1.17. Керівники адміністративних органів забезпечують участь у роботі ЦНАП своїх представників відповідно до порядку взаємодії, викладеному в Положенні про центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради.

1.17.    Організація роботи ЦНАП покладається на виконавчий комітет селищної ради.

1.18.    Участь представника адміністративного органу, який здійснює прийом у приміщенні ЦНАП, обліковується у журналі обліку відвідувань за формою згідно з додатком 1 до Регламенту.

 

2. Вимоги щодо подання інформації про ЦНАП

2.1. У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

- структура та режим роботи ЦНАП;

- перелік адміністративних послуг, які надаються ЦНАП;

- інформаційні картки адміністративних послуг;

- формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

- адреса, поштовий індекс ЦНАП;

- номери довідкових телефонів ЦНАП;

- адреса веб-сайту ЦНАП, факс, електронна пошта ЦНАП;

- Положення про ЦНАП та Регламент ЦНАП;

- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП;

- прізвище, ім'я, по-батькові селищного голови, працівників ЦНАП  номери їх робочих телефонів, адреси електронної пошти.

- прізвище, ім'я, по-батькові начальника та адміністраторів ЦНАП, номери їх робочих телефонів, адреси їх електронної пошти.

2.2. Перелічені документи розміщуються на стендах у зручному та доступному для замовників чи відвідувачів місці у зоні очікування.

2.3. Інформаційні картки та формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах у достатній кількості, групуються за видами адміністративних послуг.

2.4. ЦНАП підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті селищної ради), де розміщується інформація, зазначена у п. 2.1. цього Регламенту, а також інформація про місце розташування ЦНАП, шляхом постійної актуалізації розміщеної інформації.

2.5. Інформація, яка розміщується у ЦНАП та на веб-сайті ЦНАП, повинна бути актуальною, повною, а також зручною для пошуку.

2.6. У ЦНАП забезпечується доступ до інформації особам з обмеженими можливостями шляхом розміщення інформаційних терміналів з голосовою та відеоінформацією, а також іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими можливостями.

 

3. Робота інформаційно-консультаційного сектору

3.1. Інформаційно-консультаційний сектор ЦНАП забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги. До складу інформаційно-консультаційного сектору входять адміністратори ЦНАП. Для роботи в інформаційно-консультаційному секторі можуть залучатися волонтери, обов'язки яких визначаються начальником ЦНАП.

3.2. При зверненні замовника до ЦНАП адміністратор інформаційно-консультаційного сектору або волонтер з'ясовує причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах ЦНАП.

3.3. Адміністратор інформаційно-консультаційного сектору ЦНАП за необхідності:

- надає повну інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

- надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

- допомагає замовникам у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами;

- надає іншу допомогу, яка пов'язана із одержанням адміністративних послуг;

- видає вихідний пакет документів.

 

4. Регулювання черги

4.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування замовників у ЦНАП вживаються заходи для запобігання виникненню черг у ЦНАП, а у випадку їх виникнення - для регулювання черги.

4.2. У ЦНАП забезпечується керування чергою шляхом «зустрічі» замовників з адміністраторами ЦНАП та/або волонтерами.

4.3. За відсутності системи електронного керування чергою у ЦНАП забезпечується ведення журналу прийому відвідувачів та електронної бази, у яких може здійснюватися попередній запис замовників на певну визначену дату та час, за бажанням особи.

 

5. Робота сектору прийняття вхідних пакетів документів

5.1. Сектор прийняття вхідних пакетів документів здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг. До складу сектору прийняття вхідних пакетів документів входять працівники ЦНАП, які представляють учасників ЦНАП.

5.2. Працівники ЦНАП у секторі прийняття вхідних пакетів документів:

- забезпечують адміністраторів ЦНАП інформаційними картками щодо надання адміністративних послуг;

- надають вичерпну інформацію замовникам щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги;

- приймають вхідний пакет документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, забезпечують реєстрацію документів в електронному реєстрі;

- ведуть облік звернень замовників, шляхом занесення відповідної інформації до електронного реєстру;

- в установлені законодавством строки здійснюють підготовку рішення про надання або про відмову у наданні адміністративної послуги;

- вживають в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

- забезпечують адміністраторів ЦНАП інформацією для розміщення в мережі Інтернет та у друкованих засобах масової інформації;

- ставляться дбайливо до майна та техніки, що розташовані в приміщенні ЦНАП;

- здійснюють інші дії згідно з чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв'язку.

5.3. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження.

5.4. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється працівниками ЦНАП відповідно до інформаційних карток.

5.5. Якщо послуга, яку хоче отримати замовник, може надаватися невідкладно, вхідні пакети документів приймаються безпосередньо працівником ЦНАП, до компетенції якого належить опрацювання та вирішення цієї послуги.

5.6. Згідно з описом робочого місця за дорученням начальника ЦНАП, посадові або службові особи адміністративних органів-учасників ЦНАП при виникненні необхідності приймають вхідні пакети документів незалежно від компетенції власного адміністративного органу. У таких випадках вони зобов'язані здійснювати всі дії, передбачені описом робочого місця (додаток 3 до Регламенту).

5.7. Працівник ЦНАП надає формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності або помилки при заповненні формуляру (бланку) заяви, працівник ЦНАП пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу.

5.8. Працівник ЦНАП під час отримання вхідного пакету документів зобов'язаний з'ясувати бажані для замовника способи його повідомлення про результати вирішення адміністративної справи, а також бажаний спосіб передачі замовнику вихідного пакету документів, про що зазначається у листі проходження справи та/або електронному реєстрі.

5.9. Після отримання вхідного пакету працівник ЦНАП забезпечує передачу пакету документів в адміністративний орган та відповідає за своєчасне надання адміністративної послуги. З цією метою працівник ЦНАП:

- здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до електронного реєстру та здійснення запису в журналі обліку/реєстрації;

- складає опис отриманих документів (повідомлення про реєстрацію вхідного пакету документів) та формує адміністративну справу в паперовому та електронному вигляді (при необхідності здійснює її копіювання та/або сканування). Після занесення даних до електронного реєстру, адміністративній справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі;

- видає замовникові опис вхідного пакету документів. У описі зазначається: дата подання вхідного пакету документів, номер справи, прізвище працівника, який прийняв документи, а також виконавця, до компетенції якого належить її опрацювання, очікуваний строк вирішення справи, дата та спосіб передання результату особі, а також контактні номери ЦНАП.

Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв'язку, працівник ЦНАП зобов'язаний не пізніше наступного дня надіслати замовнику повідомлення (з описом) про реєстрацію вхідного пакету документів.

Працівник ЦНАП має право зареєструвати вхідний пакет документів лише при наявності усіх документів, необхідних для надання послуги, передбачених в інформаційній картці.

Підставою для відмови у реєстрації вхідного пакету є:

-   подання замовником документів, необхідних для одержання адміністративної послуги не в повному обсязі;

-   виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;

-   негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень, необхідних для видачі адміністративної послуги;

-   інші вимоги, передбачені чинним законодавством.

5.15. Працівник ЦНАП веде електронний реєстр - контроль справи.

5.16.    Вхідний пакет розглядається в порядку та у терміни, визначені чинним законодавством, інформаційними та технологічними картками.

6. Опрацювання справи

6.1. Після вчинення дій, передбачених у розділі 5 цього Регламенту у день звернення (або протягом наступного робочого дня) справа направляється виконавцю, до компетенції якого належить її опрацювання, про що робиться відмітка у описі із зазначенням часу, дати та виконавця, до якого її направлено. Відомості про передачу справи вносяться до електронного реєстру.

6.2. Працівник ЦНАП зобов'язаний організовувати передачу справ виконавцям у термін (працівникам учасників ЦНАП, які знаходяться на своїх робочих місцях) по мірі їх надходження, але не рідше одного разу протягом робочого дня.

6.3. Передача справ виконавцям здійснюється спеціально визначеною особою або адміністратором ЦНАП.

6.4. Отримавши справу, виконавець зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу в опис справи та/або електронний реєстр.

6.5. Виконавець зобов'язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги.

6.6. Результат вирішення справи вноситься виконавцем в електронний реєстр.

6.7. Виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що він зазначає в електронному реєстрі.

6.9. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та/або включає послідовне або паралельне опрацювання справи двома і більше адміністративними органами, виконавець забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги, без участі замовника адміністративної послуги, про що зазначає в електронному реєстрі.

6.10. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (не задовільного) для замовника рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від замовника додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та, відповідно, забезпечити право замовника на участь у процесі прийняття рішення. У будь-якому разі додаткове отримання пояснень, інформації, документів від замовника здійснюється лише через ЦНАП.

7. Видача результату

7.1.      Вихідний пакет включає результат адміністративної послуги, відмову у наданні адміністративної послуги чи дублікат результату адміністративної послуги та документи, подані замовником в складі вхідного пакету, якщо дане передбачено чинним законодавством.

7.2.      Відповідальний працівник адміністративного органу не пізніше ніж за один робочий день, що передує терміну, визначеному чинним законодавством для надання конкретної адміністративної процедури, передає сформований вихідний пакет в ЦНАП (у разі відмови - лист з обґрунтуванням причин невиконання або неможливості виконання адміністративної послуги).

7.3.      Не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету адміністратор ЦНАП вносить інформацію в програмне забезпечення, повідомляє замовника в телефонному, електронному (у випадку прийнятності для замовника) або письмовому режимі про місце і час видачі (графік роботи ЦНАП).

7.4.      Вихідні пакети зберігаються в приміщенні ЦНАП до моменту їх отримання замовниками.

7.5.      Вихідний пакет видається замовнику працівником ЦНАП після подання документів, що посвідчують особу та підтверджують факт оплати за результат адміністративної послуги (в разі платності послуги).

7.6.      Замовник спільно з працівником ЦНАП перевіряє відповідність вихідного пакету своїй заявці, після чого замовник ставить підпис в журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

7.7. Вихідний пакет документів протягом п'яти робочих днів з моменту його реєстрації у ЦНАП надається замовнику (його представнику) особисто. У разі, коли замовник або його представник протягом п'яти робочих днів з дня повідомлення їх телефоном або електронною поштою про необхідність отримати у ЦНАП вихідний пакет документів, не з’явились до ЦНАП для його одержання, вихідний пакет документів надсилається поштою з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

7.8. У випадках, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, опрацювання та вирішення справи здійснюється у ЦНАП працівниками ЦНАП згідно з описом робочого місця (додаток 3 до Регламенту). При цьому працівник ЦНАП реєструє результат вирішення адміністративної справи, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його замовнику.

7.9. Контроль за проходженням адміністративної справи та дотриманням строків її вирішення покладається на начальника та адміністраторів ЦНАП.

7.10. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень - працівники ЦНАП.

7.11.    У разі виявлення ситуації, що унеможливлює здійснення адміністративної процедури через неповноту або суперечливість наданої заявником інформації, робота зі здійснення адміністративних процедур призупиняється до отримання повної і точної інформації.

Відмова в наданні адміністративної послуги оформлюється адміністративним органом письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови. Адміністративний орган зазначає причини відмови у видачі документа з посиланням на норми чинного законодавства.

Відмова у наданні адміністративної послуги долучається до адміністративної справи та робиться відповідна відмітка в електронному реєстрі.

Письмове повідомлення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги видається замовнику під особистий підпис протягом не більше п’яти робочих днів після його реєстрації у ЦНАП, про що замовник повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у ЦНАП такого повідомлення.

У разі, коли замовник або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днів з дня повідомлення їх телефоном або електронною поштою про необхідність отримати у ЦНАП письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги, не з’явились до ЦНАП для його одержання, адміністратор ЦНАП направляє письмове повідомлення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги замовнику поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

7.12. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, замовник має право повторно подати вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної послуги, у порядку, передбаченому цим Регламентом.

7.13. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

8. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

8.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов'язаної з видачею адміністративними органами вихідних пакетів документів (далі - моніторинг), здійснюється адміністраторами ЦНАП.

Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень замовників адміністративними органами, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законодавством строк.

8.2. Відповідальність за додержанням термінів надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством, несуть керівники адміністративних органів.

8.3. Основними заходами моніторингу є:

- контроль всіх дій представників адміністративних органів, які приймають участь в роботі ЦНАП, пов'язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов'язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- супровід та загальна координація дій адміністративних органів, пов'язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування селищного голови, секретаря селищної ради, керівників адміністративних органів про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, що допускаються адміністративними органами.

8.4. Моніторинг здійснюється шляхом інформування адміністраторів ЦНАП представниками адміністративних органів щодо перебігу подій, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит адміністраторів ЦНАП. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку та іншими способами.

8.5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори ЦНАП інформують про це начальника ЦНАП.

8.6. Інформування селищного голови про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом начальника ЦНАП.

 

9. Процедури оскарження

9.1. Порядок оскарження дій чи бездіяльності персоналу ЦНАП:

9.1.1. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність персоналу ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

9.1.2. Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, працівників ЦНАП є начальник ЦНАП або особа яка його заміщає.

Суб'єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність начальника ЦНАП є селищний голова у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

9.2. Адміністративні акти, отримані через ЦНАП, оскаржуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3. Дії або бездіяльність працівників ЦНАП можуть бути оскаржені в суді у порядку, встановленому законом.

 

10. Автоматизація роботи ЦНАП та ведення програмного забезпечення (електронний документообіг)

10.1.    При прийнятті вхідного пакету інформація фіксується в електронному вигляді (за наявності технічної можливості).

10.2.    Після занесення даних про заявника в електронну базу даних адміністративній справі присвоюється номер, за яким здійснюється ідентифікація замовника і адміністративної процедури та який фіксується на бланку заяви.

10.3.    Відповідальний працівник адміністративного органу забезпечує ведення електронної бази даних, де акумулюється наступна інформація:

-   щодо суб'єктів господарської діяльності - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер телефону/факсу;

-   дата надходження вхідного пакету;

-   вид послуги, на який подано вхідний пакет (вид, місце розташування тощо);

-   про вихідний пакет (дата і номер рішення про видачу або відмову у видачі документа із зазначенням підстави для такої відмови; дата і номер рішення про переоформлення документа, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії; про дату і номер рішення про анулювання документа із зазначенням підстави для анулювання);

-   про адміністративний орган, який надає адміністративну послугу (найменування, адреса, телефон);

-   про представників адміністративного органу, що представлений в ЦНАП (прізвище, ім'я, по батькові, телефон);

-   термін дії результату адміністративної послуги;

-   вартість підготовки та оформлення адміністративної послуги (у разі платності);

-   оплата замовником вартості підготовки та оформлення адміністративної послуги (у разі платності);

-   інша інформація, використання якої сприятиме ефективній роботі в рамках ЦНАП.

10.4.    Для розробки та супроводу систем електронного обміну даними та електронного документообігу залучаються фізичні і юридичні особи, які займаються питаннями інформатизації і впровадження інформаційних технологій.

 

 

Додаток 1

до Регламенту

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВІДВІДУВАНЬ ЦНАП

відповідальними працівниками адміністративних органів

 

Дата

Назва адміністративного органу

ПІБ

відповідальної особи

Початок роботи

Закінчення роботи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Час

підпис

час

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту

 

Форма інформаційної картки

Затверджено

___________________

__________________

(П.І.Б. керівника, підпис)

«___»________201__р.

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги, яка надається населенню та суб’єктам господарювання (зазначити назву послуги)

1.

Орган, що надає

адміністративну послугу

 

2.

Підстави надання послуги

(нормативно-правові акти)

Конституція, закони України, інші нормативно-правові акти (з посиланням на

статті)

3.

Категорія споживачів

(замовників) послуги

Фізичні (юридичні) особи

4.

Перелік документів, необхідних

для надання послуги та вимоги

до них

 

5.

Оплата

Платність (безоплатність) послуги та нормативний акт, що регулює питання платності (безоплатності) послуги, вказати суму оплати

6.

Опис дій (порядок розгляду)

 

7.

Термін виконання

 

8.

Відповідальний за виконання

 

9.

Результат, який повинен

отримати одержувач послуги

Документ дозвільного характеру, рішення,

довідка, копії рішень тощо

10.

Місце та час отримання

послуги

Центр надання адміністративних послуг за графіком роботи Центру

11.

Причина відмови

Відсутність потрібних матеріалів тощо

12.

Порядок оскарження у разі

відмови надання послуги

 

13.

Відповідальність

Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення законодавства

14.

Інформаційне забезпечення

споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Центрі надання адміністративних послуг або на веб-сайті

 

 

 

Форма технологічної картки

 

 

Затверджено

____________________

___________________

(П.І.Б. керівника, підпис)

«____»__________201_року

 

 

 

Технологічна картка

адміністративної послуги, яка надається населенню та суб’єктам господарювання (зазначити назву послуги)

 

 

№ п/п

Порядок розгляду (чітко вказати послідовність кожної дії при розгляді звернення)

Термін розгляду (чітко вказати термін виконання кожної дії при розгляді звернення)

1.

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту

Функціональні обов'язки працівника ЦНАП

(опис робочого місця)

 

1. Завдання, обов'язки та повноваження працівника ЦНАП

1.1.      Детально консультувати з конкретних питань, що належать до його компетенції.

1.2.      Надавати бланки заяв та вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

1.3.      Надавати допомогу при заповненні заяв.

1.4.      Здійснювати перевірку повноти та правильності оформлення вхідного пакету документів.

1.5.      Реєструвати, вносити інформацію в електронну базу даних про заявника.

1.6.      Видавати опис прийнятого вхідного пакету.

1.7.      Надавати реквізити для оплати послуг (в разі платності).

1.8.      Взаємодіяти з адміністративними органами при здійсненні адміністративної процедури.

1.9.      Забезпечувати дотримання законодавства України.

 

2. Працівник ЦНАП має право

2.1.      За  дорученням  керівника  адміністративного  органу  представляти орган у роботі ЦНАП з питань,  що належать до його компетенції.

2.2.      Залучати   фахівців   інших  адміністративних органів, за згодою, для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.3.  Розглядати  скарги,  заяви,  листи  та  звернення  громадян,  готувати відповіді на них в межах повноважень.

2.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ЦНАП.

 

3.Працівник ЦНАП повинен знати

3.1.      Конституцію України, нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, укази Президента України, інші нормативно- правові акти, що регулюють організацію надання адміністративних послуг.

3.2.      Ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів.

3.3.      Основи психології, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, державну мову на рівні ділового спілкування.

 

 

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ,
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВИКОНКОМОМ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 1. Подання заяви для отримання земельної ділянки
 2. Надання земельних ділянок у приватну власність, зокрема для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів;
 3. Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;
 4. Надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам;
 5. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності;
 6. Дозвіл на затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність (у користування)
 7. Дозвіл на розробку технічної документації щодо оформлення земельної ділянки у власність
 8. Дозвіл на відміну та (або) внесення змін в рішення селищної ради (виконавчого комітету селищної ради) за заявою користувача
 9. Дозвіл на затвердження проектної землевпорядної документації та передачу земельної ділянки в оренду
 10. Дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки або її частини
 11. Дозвіл на затвердження звіту про експертну оцінку та погодження продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення
 12. Схема розташування земельної ділянки
 13. Видача та реєстрація державного акта на право власності на землю і право постійного користування землею;
 14. Державна реєстрація договорів оренди землі;
 15. Реєстрація технічної документації на земельну ділянку (проекту відведення земельної ділянки, технічного паспорта земельної ділянки);
 16. Видача копій технічної документації на земельні ділянки, державних актів, договорів оренди (архів);
 17. Видача довідок про грошову оцінку земельної ділянки;
 18. Видача довідок про правовий статус, кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, розподіл земель серед власників і користувачів;
 19. Визначення економічних умов землекористування земельними ділянками;

 20. Надання в оренду майна територіальної громади селищної ради;
 21. Надання дозволу на оренду майна територіальної громади селищної ради
 22. Надання акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
 23. Надання дозволу на розміщення реклами;;
 24. переведення звільнених непридатних до проживання житлових будинків і житлових приміщень в нежитлові;
 25. Надання дозволу на використання власних квартир як нежитлових приміщень;
 26. зарахування (взяття) на квартирний облік громадян за місцем проживання (черговикам міської ради);
 27. Закріплення квартир за черговиками селищної ради;
 28. Продаж вільних житлових приміщень (об'єктів), що є у комунальній власності селищної ради;
 29. Передача вивільнених квартир для повторного заселення черговиками;
 30. Зняття з балансу міської ради приватизованих будинків;
 31. Надання дозволу на організацію місць паркування та справляння паркувального збору;
 32. Надання дозволу на проведення робіт, пов'язаних із благоустроєм;
 33. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування;
 34. Надання дозволу на реконструкцію будинків, вбудовано-прибудова-них приміщень, горищ та мансард;
 35. Надання дозволу на експлуатацію квартири (будинку) після самовільно здійсненого перепланування, самовільно збудованих (завершення розпочатих) споруд і гаражів, самовільно здійсненої реконструкції з прибудовою до квартири (будинку);
 36. Надання дозволу на присвоєння, зняття нумерації з квартири (будинку);
 37. Оформлення дозволу на знесення, формовку, пересадку зелених насаджень при утриманні та поточному ремонті об'єктів зеленого господарства
 38. Оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна;
 39. Надання дозволу на приєднання нежитлових приміщень;
 40. Виключення житлових приміщень з числа службових;
 41. Визначення частки квартири за неповнолітнім;
 42. Про прийняття газопроводу, водогону до комунальної власності територіальної громади та  інших об‘єктів
 43. Погодження режиму роботи об‘єкту торгівлі (послуг) в нічний час  (для фізичних осіб-підприємців)
 44. Видача узгодження на розміщення торгівлі (послуг) (для фізичних осіб-підприємців)

 45. Оформлення в школу-інтернат, в будинок дитини;
 46. Вирішення питань щодо усиновлення (удочеріння);
 47. Надання висновку в справі про позбавлення батьківських прав;
 48. Надання акту обстеження та подання в суд про визнання осіб недієздатними або обмежено дієздатними та призначення опікуна (піклувальника)
 49. Надання акту обстеження житлово-побутових умов та умов виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей, висновків органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав

 50. Вирішення питання про направлення на альтернативну службу;
 51. Надання дозволу на збір вихідних даних на проектування
 52. Присвоєння нової юридичної адреси
 53. Видача витягів рішень селищної ради та її виконавчого комітету
 54. Надання довідки «Про склад сім‘ї для оформлення пільги»
 55. Видача довідки «Про склад сім‘ї для оформлення виплат при народженні дитини»
 56. Надання довідки «Про проживання (роботу) на території селища, села
 57. Надання довідки «Про склад сім‘ї»
 58. Надання довідки «Про перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім‘ї»
 59. Надання копій установчих документів;
 60. Видача довідок про перебування на квартирному обліку
 61. Виконання запитів на вимогу правоохоронних органів та інших юридичних осіб видача довідок, копій документів, архівних витягів та вилучення документів із архівного фонду
 62. Надання довідки про те, що діти знаходяться на утриманні батьків
 63. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинковий, вуличний комітет)
 64. Підготовка нагород виконавчого комітету Високопільської селищної ради «Почесна грамота» та «Подяка»
 65. Виплата одноразової допомоги на поховання
 66. Надання ордерів на розриття

 

 

 

 

 

 

 

 


FB-Група Високопільськой ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

А ти передплатив газету?

Районна газета

Передплатний індекс - 61667
Будь в курсі новин!

_______________

Офіційні сайти

Асоціація міст України

Статистика

2490721
CьогодніCьогодні27
ВчораВчора2542
На цьому тижніНа цьому тижні5406
У цьому місяціУ цьому місяці64784
З початкуЗ початку2490721

Besthosting


Найновіше

Найпопулярніші