Skip to content
Додому / НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ / ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РАДИ / Проекти рішень ради минулих скликань / Проект рішення Про затвердження Статуту комунального підприємства ”Високопільський комунсервіс” в новій редакції
Проект рішення Про затвердження Статуту комунального підприємства ”Високопільський комунсервіс” в новій редакції Друк
П'ятниця, 10 липня 2020, 09:32

Високопільська селищна рада

КОАТУУ 6521855100

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ сесії селищної ради VIІ скликання

 

 

 

від  ___липня  2020 року         № ___

 

 

 

Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства
”Високопільський комунсервіс”

 

Відповідно до статті 65, 78 Господарського кодексу України, керуючись п.10 статті 42, статтями 26, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",  сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Статут Комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» (далі Статут) в новій редакції (Додаток 1).
  2. Керівнику Комунального підприємства «Високопільський комунсервіс» провести державну реєстрацію внесених змін до Статуту.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань ЖКГ, будівництва, транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва.

 

 

 

 

 

Селищний голова                           Руслан ЗАСТАВА


Додаток 1 до рішення
від _ липня 2020 року №__

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Високопільський комунсервіс»

 

смт. Високопілля 2020 рік

 

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Найменування підприємства - комунальне підприємство

"Високопільський комунсервіс", скорочене найменування -

КП “ Високопільський комунсервіс“

1.2.    Місцезнаходження підприємства: Україна 74000, Херсонська обл., Високопільський район, смт. Високопілля, вулиця Гагаріна, № 7.

1.3.    Комунальне підприємство "Високопільський комунсервіс ", далі по тексту – Підприємство, утворено згідно рішення  селищної ради № 374 від 04.05.2012.

1.4.    Засновником підприємства є Високопільська селищна рада.

1.5.    Підприємство є юридичною особою. Підприємство має  самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.6.    Підприємство - самостійний суб'єкт підприємницької діяльності, створений для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних та соціальних результатів розвитку громади та з метою одержання прибутку.

1.7.    Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими Кодексами та Законами України,  нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, рішеннями та розпорядженнями інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також положеннями цього Статуту.

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1.     Головна мета діяльності Підприємства – утримання, відновлення,  реконструкція та розбудова об’єктів житлово-комунального осподарства, благоустрою та зеленого господарства  Високопільської ОТГ.

 

2.2.    Предметом діяльності Підприємства є:

- задоволення потреб мешканців громади в послугах, пов’язаних з житлово - комунальним господарством та благоустроєм територій;

- надання послуг зі створення нових зелених насаджень,  улаштування газонів, посадка, обрізка та видалення дерев та кущів, раціональне використання і реалізація відходів деревини;

- надання послуг з водопостачання та водовідведення;

- утримання, будівництво та реконструкція парків, скверів та інших об’єктів благоустрою громади;

-  виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

-  проєктно-кошторисні роботи;

-  надання транспортних послуг;

-  торгова та торгово-посередницька діяльність;

-  надання послуг з обслуговування мережі зовнішнього освітлення;

-  надання послуг з поточного ремонту  мережі зовнішнього освітлення;

-  передача в оренду нерухомого майна;

-  виконання зварювальних, загальнобудівельних та слюсарних робіт;

-  надання послуг з санітарної очистки територій та об’єктів;

-  управління будинками, спорудами, іншим нерухомим майном;

- монтаж та утримання внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і    засобів вимірювання: водопроводу та каналізації, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення ;

- монтаж та утримання зовнішніх  інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання: водопроводу та каналізації, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення ;

- зайняття іншою комерційною та посередницькою діяльністю не забороненою законом;

-  надання послуг з виконання ландшафтних робіт;

- на договірній основі надає послуги з поводження з побутовими відходами;

- надання ритуальних послуг;

- автосервісні послуги, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно налагоджувальні роботи;

- охоронна діяльність.

 

2.3       Підприємство здійснює будь-які види діяльності (виконання робіт, надання послуг, тощо), обумовлені даним Статутом, а також інші, не заборонені чинним законодавством України. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються в порядку, встановленому законодавством України.

 

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  ПІДПРИЄМСТВА

3.1.         Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.         Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Високопільської селищної ради та розпоряджень голови Високопільської селищної ради.

3.3.         Підприємство функціонує на засадах повного господарського розрахунку та фінансування.

3.4.         Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, інші рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи.

3.5.         Підприємство може мати власне, відособлене майно, що обліковується в окремому балансі.

3.6.         Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належному йому майна згідно з чинним законодавством України.

3.7.          Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства.

3.8.         Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями селищної ради. Селищна рада несе відповідальність за зобов’язаннями підприємства у межах майна переданого селищною радою у повне господарське відання Підприємству.

3.9.         Термін існування Підприємства не обмежено, за винятком випадків його ліквідації чи банкрутства.

3.10.    Підприємство, за погодженням з селищною радою, має право створювати

дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України.

3.11.  Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті           немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в установах судової системи України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1.    В процесі організації і здійснення господарської діяльності підприємство    використовує весь обсяг цивільної правоздатності, встановлений чинним законодавством України для юридичних осіб, зокрема має право:

- укладати  угоди, а також здійснювати інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними особами, фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, відповідно до чинного законодавства України.

- реалізовувати свою продукцію, інше майно, виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно, якщо інше ціноутворення не передбачено законодавством України.

- проводити та брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, з'їздах, тощо;

-  вступати на добровільних засадах в договірні об'єднання у відповідності до вимог чинного законодавства України;

-  отримувати кредити в банках та в інших кредиторів;

- випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним та фізичним
особам у відповідності з чинним законодавством;

-  набувати у власність та реалізовувати цінні папери інших емітентів;

-  дійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

-  інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

4.2.     Підприємство зобов'язане:

 

- здійснювати свою діяльність у відповідності до вимог чинного
законодавства України, даного статуту, нормативно-правовими актами, рішеннями та розпорядженнями  органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

-    створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, вимог техніки безпеки, здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників підприємства з метою їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і підприємства в цілому;

- здійснювати аналіз, первинний (оперативний) та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати,
відповідно до вимог закону, фінансову звітність та статистичну інформацію
щодо своєї господарської діяльності, інші дані, у визначені законом терміни та
відповідні органи.

5. МАЙНО І ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1.     Майно Підприємства є власністю Високопільської об’єднаної територіальної громади  і закріплено за підприємством на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку визначеному цим Статутом та діючим законодавством України.

 

5.2.      Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за
ним майном, яке належить до комунальної власності, а також до основних та оборотних фондів Підприємства, лише за згодою Засновника.

5.3.      Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди а також
інші матеріальні   цінності,    вартість    яких    відображається    у    самостійному    балансі

підприємства.

 

 

5.4.      Підприємство може списувати  зі свого балансу, відповідно до чинного законодавства, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать на праві повного господарського відання, лише за згодою Високопільської селищної ради.

5.5.      Джерелами формування майна підприємства є:
-     грошові та матеріальні внески засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

-    доходи від цінних паперів;

-   кредити банків та інших кредиторів;

-   капіталовкладення і дотації з бюджетів;

-   інші джерел, не заборонені законодавством України.

-  майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

5.6.     Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в порядку,
встановленому законодавчими актами України.

5.7.       Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів підприємства, спрямовуються на інвестування виробничої діяльності підприємства.

5.8.    По відношенню до житлових і нежитлових приміщень, будівель підприємство є балансоутворювачем  і даним майном по своїх зобов’язаннях відповідальності не несе.

5.9.          Селищна рада наділяє підприємство статутним фондом в розмірі 100000,00 гривень ( сто тисяч гривень.)

5.10.     Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства проводяться згідно облікової політики Підприємства у відповідності до чинного законодавства.

5.11.     Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці), резервний фонд тощо. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюється Підприємством, у відповідності до законодавства, самостійно за узгодженням з Власником.

5.12.    Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника.

5.13.    Підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому майном, крім житлових та  нежитлових приміщень та будівель.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

6.1.    Управління підприємством здійснюється на основі  права Засновника щодо господарського використання свого майна.

6.2.    Підприємство належить до сфери управління  відділу житлово- комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування Високопільської селищної ради.

6.3.    Підприємство має такі органи управління:

-        Високопільська селищна рада;

-        Селищний голова;

-        Начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, архітектури та містобудування Високопільської селищної ради

-        Керівник Підприємства.

6.4.    Кожен орган управління Підприємства уповноважений приймати рішення на різних рівнях, залежно від тих повноважень, що надані йому відповідно до цього Статуту та діючого законодавства України.

 

7. СЕЛИЩНА РАДА, СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

7.1.    Селищна рада уповноважена приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству і пов’язанні з господарською та іншою діяльністю Підприємства.

7.2.    До виключної компетенції Селищної ради належить:

-        визначення основних напрямків діяльності та розвитку Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання та щодо господарсько – фінансової діяльності Підприємства.

-        затвердження статуту Підприємства та змін і доповнень до нього, здійснення контролю за  додержанням статуту та прийняття рішень у зв’язку з його порушенням;

-        затвердження річних результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні Підприємства, філії, представництва; затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

-        створення, реорганізація і ліквідація дочірніх Підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;

-        затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення його організаційної структури;

-        прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

-        затвердження порядку розподілу та використання прибутку;

-        розпорядження майном Підприємства в порядку визначеному цим Статутом та діючим законодавством України;

-        здійснення контролю за ефективністю використання майна, наданого у повне господарське відання Підприємства;

-        здійснення фінансового контролю за господарською діяльністю Підприємства;

 

7.3.    Селищний голова уповноважений приймати рішення, що не суперечать законодавству і пов’язанні з господарською та іншою діяльністю Підприємства, а саме:

-        призначення та звільнення Керівника Підприємства;

-        визначення строку дії контракту та умов оплати праці згідно з чинним законодавством;

-        винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Керівника Підприємства, головного бухгалтера та їх заступників;

-        затвердження штатного розпису Підприємства, його дочірніх Підприємств, філій та представництв;

-        здійснення контролю за ефективністю використання майна, наданого у повне господарське відання Підприємства;

-        здійснення фінансового контролю за господарською діяльністю Підприємства;

-        погодження і затвердження планів роботи Підприємства та внесення змін до них;

8. КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА

8.1.    Керівник Підприємства здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства. Керівник Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності  Підприємства крім тих, що належать до компетенції Селищної ради, селищного голови.

8.2.    Призначає та звільняє Керівника Підприємства - Селищний голова. Селищний голова, також, визначає строк дії контракту та умови оплати праці Керівника Підприємства згідно з чинним законодавством України.

8.3.    Керівник Підприємства підзвітний Селищній раді, Селищному голові і організує виконання їх рішень. Керівник не вправі  приймати рішення які є виключною компетенцією Селищної ради.

8.4.    Керівник Підприємства:

-        розробляє оперативні плани діяльності Підприємства;

-        вносить пропозиції про створення, ліквідацію та реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв Підприємства, за дорученням Селищної ради розробляє плани їх діяльності;

-        організовує бухгалтерський і фінансовий облік на Підприємстві, його дочірніх Підприємствах, філіях та представництвах;

-        розробляє організаційну структуру Підприємства;

-        готує звіти про виконання завдань Підприємства, надає документи на розгляд Селищної ради, селищному голові;

-        згідно з контрактом несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за результати господарської діяльності Підприємства, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання комунального майна і прибутку;

-        у межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

8.5.    Керівник Підприємства має право:

-        діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси в усіх підприємствах та установах на території України;

-        приймати рішення про прийняття та звільнення з роботи працівників Підприємства;

-        затверджувати фінансові та інші документи Підприємства;

-        видавати доручення від імені Підприємства;

-        здійснювати інші повноваження, які покладені на нього згідно рішень Селищної ради, селищного голови та положень чинного законодавства України.

8.6.    Селищний голова або селищна рада вправі відкликати Керівника Підприємства до закінчення терміну його повноважень, у випадках визначених у Контракті та згідно чинного законодавства України.

 

 

9. КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1.    Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

9.2.    Службові особи підприємства зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження й пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.

9.3.    Втручання трудового колективу чи уповноваженого ним органу, профспілкового комітету підприємства у господарську діяльність підприємства
не допускається.

9.4.    Органом самоврядування трудового колективу Підприємства є збори трудового колективу Підприємства (далі Збори).

9.5.    Кожний член трудового колективу під час голосування на Зборах має один голос. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 75% від загальної кількості працівників Підприємства.

9.6.    Підприємство зобов’язане забезпечити робітникам гарантований законом мінімальний розмір заробітної плати, заходи соціальноо захисту, безпечні умови праці. Підприємство несе відповідальність  у встановленому законом порядку за збитки, спричинені здоров’ю та працездатності робітників.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1.  Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

10.2.  Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання звітності Підприємства покладено на Головного бухгалтера Підприємства, компетенції якого визначені чинним законодавством.

10.3.  Перевірка фінансової та господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними органами Високопільської селищної ради та державними службами в межах їх компетенцій та відповідно до законодавства України і цього Статуту. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Підприємства.

10.4.  Керівник та Головний бухгалтер Підприємства несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, які містяться в звітах та балансах.

10.5.  Керівник підприємства не рідше одного разу на рік звітує перед Селищною радою про фінансово – економічний стан Підприємства.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1.  Підприємство, в межах своїх компетенцій та відповідно до законодавства, може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

11.2.  Підпртємство, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності укладає будь-які види договорів, угод, контрактів, які не суперечать законодавству України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.1.  Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника або суду.

12.2.   Підприємство ліквідується за рішенням Засновника або суду, у разі визнання банкрутом, аба інших передбачених законодавством України випадках а також у разі скасування державної реєстрації.

12.3.   Скасування державної реєстрації позбавляє підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.
Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності, після затвердження ліквідаційного балансу.

12.4.     Ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником підприємства або за рішенням суду. Ліквідацію суб'єкта господарювання може бути також покладено на один з органів управління Підприємства.

12.5.     Орган, що прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, не менший, ніж 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію підприємства.

12.6.     Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію підприємства, діють у відповідності до законів України.

12.7.     Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою засновника.

 

13.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.8.  Цей статут складено у відповідності до законодавства України. Всі положення цього Статуту, або всі питання, що випливають з нього, тлумачаться у відповідності з чинним законодавством України.

13.9.  На випадок, якщо одне чи декілька положень цього статуту або їх застосування виявиться недійсним, протиправним чи таким, що не піддається виконанню за будь – яких умов, відповідно до чинного законодавства, дійсність, чинність і можливість виконання решти положень цього Статуту та спосіб застосування їх на практиці жодним чином не обмежуються і не послаблюються. У такому разі Засновник вносить зміни до цього Статуту, завдяки яким, не порушуючи законодавства, відновлюються економічні і правові стосунки у максимально близькій відповідності до задуманих, які малися на увазі при формулюванні відповідного положення (чи положень), що втратили чинність.

13.10.          Цей Статут набирає чинності від дати реєстрації Підприємства відповідним органом державної реєстрації України.

 

 


 


 

Статистика

3330120
CьогодніCьогодні393
ВчораВчора1692
На цьому тижніНа цьому тижні393
У цьому місяціУ цьому місяці52228
З початкуЗ початку3330120

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

FB-Група Високопільської ОТГ

Группа Високопільської громади в соцмережі Фейсбук

Геопортал громади

Геопортал Високопільської громади

Залізничні квитки

Залізничні квитки on-line

Besthosting

Офіційні сайти

 

 

Асоціація міст України